Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.09.2014

Cywilnoprawne pojęcie części składowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.

Pojęcie „części składowych”, zamieszczone na końcu tego przepisu, pojawiło się w tym nim w wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.).

Czym jest część składowa?

Pojęcie to nie jest zdefiniowane w ustawie o VAT. Zgodnie natomiast z art. 47 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej: K.c.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Jednocześnie przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 7 czerwca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 698/05, podkreślił, że:

(...) O tym, czy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Jeśli są one powiązane fizycznie i funkcjonalnie, tak że tworzą razem gospodarczą całość, stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, choćby całość ta dała się technicznie łatwo zdemontować.

W odniesieniu do samochodu taką częścią składową niewątpliwie będą wszystkie części zamienne, które są w nim montowane, takie jak np. koło, silnik, siedzenie, akumulator.

Do części składowych nie należy natomiast zaliczać gaśnicy, apteczki czy trójkąta ostrzegawczego. Rzeczy te są tzw. przynależnościami, czyli jak stanowi art. 51 § 1 K.c., rzeczami ruchomymi potrzebnymi do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, które pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Opodatkowanie przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2014 r. wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-37/14/AB:

(...) aby ocenić, czy mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, należy ustalić:

  • czy zamontowanie wskazanych towarów nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług – tylko w przypadku dostawy towarów spełniona zostanie przesłanka do ewentualnego opodatkowania,
  • czy zamontowane towary spełniają definicję części składowej oraz
  • czy poszczególne części składowe zostały „skonsumowane” do momentu przekazania samochodu na cele osobiste.

Podstawą opodatkowania będzie co do zasady cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania.

Przez owo „skonsumowanie” organ podatkowy rozumie utratę wartości części składowej na skutek upływu czasu. Niewątpliwie zaliczyć tu można również inne przyczyny utraty tej wartości.

Reasumując: przekazanie pojazdu na potrzeby własne, nawet jeśli przy jego nabyciu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, może wiązać się z koniecznością wykazania podatku należnego z tej racji, że podatnik ten miał prawo do odliczenia VAT od części składowych zamontowanych w tym samochodzie. Warto więc wiedzieć, jakie części są uznawane za części składowe, tak aby odpowiednio ustalić podstawę opodatkowania.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz