25.08.2021: Działalność gospodarcza

COVID-19: Zwolnienie ze zwrotu subwencji PFR nie dla wszystkich

Zgodnie z regulaminem Polskiego Funduszu Rozwoju przedsiębiorca, aby spełnić warunki częściowego zwrotu subwencji w wysokości 25%, musi przez 12 miesięcy utrzymać zatrudnienie i nie zawiesić działalności, w przeciwnym wypadku musi zwrócić nawet do 100% subwencji. Spełnienie tych warunków i utrzymanie działalność mimo braku zysków i ciągłego zamykania gospodarki, dla wielu tysięcy przedsiębiorców było po prostu niemożliwe, a dla tych, którym się to udało, brakuje dodatkowej pomocy. Czy PFR zamierza wesprzeć dodatkowo mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Tarczy PFR w przypadkach, gdy nie są w stanie spełnić swoich wcześniejszych zobowiązań? - pytają posłowie w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja nr 25355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu subwencji przyznawanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR

Szanowny Panie Premierze,

w ramach pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii rząd uruchomił program pomocowy Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników, z której od marca 2020 roku skorzystało 348 tys. mikro-, małych oraz średnich firm. Pomoc w ramach programu, polegająca na częściowo zwrotnej subwencji finansowej, miała zrekompensować straty poniesione przez firmy w wyniku lockdownu. Kilkaset tysięcy przedsiębiorców skorzystało z możliwości pożyczki, by ratować miejsca pracy i kontynuować prowadzenie działalności mimo ogromnego kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię. Natomiast sytuacja przez cały poprzedni rok była dużo trudniejsza niż można było przewidzieć, ciągłe zmiany i raz za razem luzowanie i zaostrzanie obostrzeń, a co za tym idzie, ogromna trudność w utrzymaniu płynności finansowej, pozbawiły wiele tysięcy przedsiębiorców możliwości zysków i utrzymania warunków niezbędnych do spełnienia umowy zwrotu części subwencji.

Do mojego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, który szukają pomocy, ponieważ zgodnie z regulaminem PFR przedsiębiorca, aby spełnić warunki częściowego zwrotu subwencji w wysokości 25%, musi przez 12 miesięcy utrzymać zatrudnienie i nie zawiesić działalności, w przeciwnym wypadku musi zwrócić nawet do 100% subwencji. Dziś wyraźnie widać, że spełnienie tych warunków i utrzymanie działalność mimo braku zysków i ciągłego zamykania gospodarki, dla wielu tysięcy przedsiębiorców było po prostu niemożliwe, a dla tych, którym się to udało, brakuje dodatkowej pomocy.

Rząd powinien zdecydowanie przychylniej rozpatrywać wnioski o dodatkową pomoc, szczególnie biorąc pod uwagę par. 4 ust. 7 Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm - w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz w par. 5 ust. 5 - w odniesieniu do MŚP, w którym przyjęto, że w wyjątkowych przypadkach PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorców/MŚP. Polski rząd ma obowiązek wspierać przedsiębiorców, którzy walczą z pełną determinacją o przetrwanie.

Panie Premierze, to są właśnie wyjątkowe przypadki. 75% utraty zysków przez tak długi czas to dla większości przedsiębiorstw wyrok bankructwa oraz zamknięcia działalności. Każde wołanie o pomoc, prośba o traktowanie sytuacji przedsiębiorców jako „wyjątkowe przypadki” powinna mieć miejsce i być rozpatrywana pozytywnie, by słowa wypowiadane przez ministrów i polityków w mediach o ogromnym wsparciu i pomocy dla przedsiębiorców stały się faktem.

W związku z powyższym kieruję do Pana Premiera następujące pytania:

  1. Czy Polski Fundusz Rozwoju zamierza wesprzeć dodatkowo mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Tarczy PFR w przypadkach, gdy nie są w stanie spełnić swoich wcześniejszych zobowiązań?
  2. Czy Polski Fundusz Rozwoju odstąpi od konieczności zwrotu 100% subwencji w przypadku przedsiębiorców, którym w wyniku przedłużających się obostrzeń i niemożności prowadzenia działalności nie udało się spełnić warunków w postaci utrzymania zatrudnienia czy niezawieszenia/zamknięcia działalności?
  3. Na jakiej podstawie Polski Fundusz Rozwoju ocenia, czy dana działalność gospodarcza zalicza się do „wyjątkowych przypadków”, i zgadza się na zmianę warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej?

Posłowie:
Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski, Jarosław Urbaniak, Maria Małgorzata Janyska, Rafał Grupiński, Joanna Jaśkowiak

15 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25355 w sprawie zwrotu subwencji przyznawanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na interpelację numer K9INT25355 Pana Posła Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy Posłów, w sprawie zwrotu subwencji przyznawanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR, proszę przyjąć informacje przekazane przez Departament Instrumentów Rozwojowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach instrumentów wsparcia przygotowanych przez Radę Ministrów, w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym epidemii SARS-CoV-2, spółce Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej: „PFR”), została powierzona między innymi realizacja dwóch programów rządowych: „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: „Program 1.0”) oraz „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” (dalej: „Program 2.0”, dalej łącznie: „Programy”). Koordynacja i monitorowanie realizacji Programów zostały powierzone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, działającemu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Należy wskazać, że w ramach Programów przedsiębiorcom oferowana jest pomoc, której zgodność z rynkiem wewnętrznym została poddana procedurze akceptacji przez Komisję Europejską. Finansowanie programowe może być udzielane przez PFR w ramach notyfikowanej pomocy publicznej, na zasadach i warunkach zgodnych z treścią tej notyfikacji oraz decyzji Komisji Europejskiej.

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej „Regulamin 1.0”), zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej przez przedsiębiorców, określone zostały w sposób transparentny.

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację, zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i małych i średnich firm działających w wybranych branżach, najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych, związanych z COVID-19 oraz mając na celu dodatkową ochronę podmiotów działających w tych branżach, przedsiębiorcy, którzy łącznie spełnią przesłanki określone w Regulaminie 1.0, będą zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.

Zmiana Regulaminu 1.0, obowiązująca od 28 kwietnia 2021 r., podyktowana była przede wszystkim wolą dodatkowego wsparcia przedsiębiorców działających w branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych, związanych z COVID-19, w szczególności tych, którzy nie byli w stanie sprostać pozostałym zobowiązaniom z uwagi na utratę płynności finansowej.

Co szczególnie istotne, w przypadku łącznego spełnienia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości, określonych odpowiednio dla mikroprzedsiębiorców w § 4 ust. 6 Regulaminu 1.0 oraz dla małych i średnich firm w § 5 ust. 4 Regulaminu 1.0, okoliczność utrzymania zatrudnienia nie jest w ogóle brana pod uwagę i nie stanowi warunku dla uzyskania 100% umorzenia wartości subwencji finansowej.

Podkreślenia wymaga, że kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 1.0, nie podlega zwrotowi w sposób jednorazowy. Zgodnie z § 52 ust. 1 Regulaminu 1.0, kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 miesięcznych ratach na podstawie harmonogramu spłaty przedstawionego przedsiębiorcy. Dwuletni okres spłaty części subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, z całą pewnością wpłynie pozytywnie na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców oraz na możliwość spłaty pozostałych zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z tytułu udzielenia subwencji finansowej nie są pobierane odsetki, a w przypadku opóźnień w jej spłacie, spowodowanych np. innymi zobowiązaniami czy sytuacjami wyjątkowymi, PFR przewiduje możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych, polegających np. na karencji spłaty rat czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej.

Ponadto każdy przedsiębiorca jest uprawniony do zwrócenia się do PFR, za pośrednictwem banku, z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej beneficjentowi subwencji, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wskazane w Regulaminie 1.0. wyjątkowe przypadki w zakresie zasad rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej przez przedsiębiorców, nie dotyczą rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lecz określonego stanu faktycznego. Zmiana obowiązku zwrotu subwencji finansowej, biorąc pod uwagę przyczyny obiektywne, może w szczególności polegać na karencji spłaty rat, czy przedłużeniu okresu spłaty subwencji finansowej w przypadku opóźnień w spłacie subwencji finansowej.

Należy podkreślić, że Programy powierzone do realizacji spółce PFR są jednym z wielu elementów pomocowych, wdrażanych w ramach kolejnych odsłon Tarczy Antykryzysowej stworzonej przez Radę Ministrów.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Jarosław Wenderlich

Warszawa, 30 lipca 2021 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, prezes rady ministrów, koronawirus (covid-19), tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju (pfr)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...