Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.12.2018

Coraz częstsze spory z ZUS. Jak może chronić się przedsiębiorca?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie szuka obszarów, w których mogą zdaniem kontrolujących wystąpić nieprawidłowości, skutkujące zaniżaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zmuszonym do poruszania się w gąszczu przepisów przedsiębiorcom trudno jest się uchronić nie tylko przed błędami, ale również przed skutkami swoich własnych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnieć, że ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego, wydać pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawach, indywidualnie dotyczących zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów może złożyć przedsiębiorcy, działający jako:

 • osoba fizyczna

 • osoba prawna

 • jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna,

Wniosek może dotyczyć sprawy należącej do zakresu:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ale uwaga!

Nie we wszystkich przypadkach ZUS interpretację wyda. Spotkasz się z odmową, jeśli wniosek dotyczy np.

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,

 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,

 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Co istotne - ZUS nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu (dotyczącej składającego wniosek).

W przypadkach, w których ZUS uzna, iż nie jest właściwy do wydania interpretacji, to:

 • wyda decyzję o odmowie wydania interpretacji albo

 • przekaże sprawę do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.

Wniosek o wydanie interpretacji jest w pewnym zakresie sformalizowany - są określone wymogi, dotyczące jego zawartości. Należy umieścić w nim obligatoryjnie następujące dane:

 • nazwę firmy,

 • adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,

 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby/zamieszkania,

 • jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 • przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Wskazówka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia edytowalny przykładowy wzór wniosku - znajdziesz go pod tym linkiem (otworzy dokument w nowym oknie). 

Rozpatrywanie wniosku o wydanie interpretacji

Wnioski zostaną rozpatrzone w jednym z dwóch oddziałów ZUS:

 • oddziale ZUS w Gdańsku

 • oddziale ZUS w Lublinie.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją firmę na terenie działania oddziału w:

 • Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze

składa wniosek do ZUS w Gdańsku,

 • Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

składa wniosek do Oddziału ZUS w Lublinie.

Wniosek można złożyć osobiście, przez platformę usług elektronicznych (PUE ZUS) lub przesłać pocztą. Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.


Wskazówka

Przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki oddziałów ZUS, aby określić właściwy oddział ZUS prowadzący jego sprawy. Tu znajduje się strona wyszukiwarki (otwiera link w nowym oknie). 


Złożenie wniosku w niewłaściwym oddziale ZUS nie dyskwalifikuje go - zostanie przekazany do właściwego oddziału. Jednak może to wydłużyć czas, potrzebny do wydania interpretacji.

Koszty

Wydanie pisemnej interpretacji nie jest bezpłatne - opłata wynosi 40 zł za jeden stan faktyczny. Za każdy kolejny należy dopłacić kolejne 40 zł.

Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji, na rachunek właściwego oddziału, tj. odpowiednio:

ZUS O/Gdańsk 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015

ZUS O/Lublin 20-601 Lublin, ul. T. Zana 36-38c PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie. 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

W polu „Tytułem” należy umieścić NIP wnioskodawcy oraz dopisek - "opłata za wniosek o wydanie interpretacji". W razie braku opłaty ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Terminy

Dniem złożenia wniosku o interpretację jest dzień:

 • złożenia wniosku osobiście w jednostce terenowej ZUS,

 • złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE,

 • wpływu wniosku złożonego za pośrednictwem poczty do jednostki terenowej ZUS.

Za datę opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy ZUS.

ZUS wydaje interpretację w formie decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku.

W wydanej interpretacji ZUS może uznać stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę za:

 • prawidłowe lub

 • nieprawidłowe.

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w terminie 30 dni, to w 31. dniu stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Ważne!

Jeżeli wniosek nie spełni wymogów określonych w art. 34 ust. 1, 3, 4 lub 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli tego nie zrobi, wniosek nie zostanie rozpatrzony a ZUS wyda decyzję wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia odwołania do sądu powszechnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

Interpretacja podlega kontroli sądowej

Jeśli przedsiębiorca uzna, że interpretacja jest nieprawidłowa, narusza prawo, nie uwzględnia wszystkich elementów stanu faktycznego itp. może się od niej odwołać - w terminie miesiąca od dnia doręczenia interpretacji. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz