Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

11.07.2018

Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT?

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (ale nie jedynym) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki" podatku na rachunek bankowy. Często jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.

Dokonanie bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz otrzymać zwrot VAT na Twoje konto firmowe, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Niestety możesz czekać dość długo na zwrot środków. Podstawowym terminem jest 60 dni (licząc od dnia złożenia deklaracji z wykazaną kwotą nadwyżki). Termin ten może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania Twojego rozliczenia, a także rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia.

Na żądanie m.in. Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Korupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego,  termin dokonania zwrotu VAT może zostać przedłużony nawet do 3 miesięcy.

Jeśli zależy Ci na czasie możesz wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o skrócenie terminu zwrotu podatku z 60 dni do 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

Możliwość szybkiego zwrotu jest zarezerwowana wyłącznie dla podatników, którzy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających bezpośrednio okres za który występują z wnioskiem o zwrot, byli zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT oraz składali za każdy okres z tych 12 miesięcy deklaracje podatkowe VAT. Ponadto ten zwrot obwarowany jest jeszcze innymi warunkami:

  • kwoty podatku naliczonego muszą wynikać z faktur, które zostały w całości zapłacone (za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w SKOK) albo zapłaconych m.in.dokumentów celnych, deklaracji importowej
  • wartość niezapłaconych faktur, z których wynika kwota VAT naliczonego, nie może przekraczać 15.000 zł
  • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług/nabycia towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca, w deklaracji podatkowej musi zostać wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego i należnego nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł
  • podatnik złoży w urzędzie skarbowym potwierdzenie dokonania przelewów dokumentujących zapłatę faktur

Możliwość otrzymania szybszego zwrotu nadwyżki naliczonego podatku VAT nie dotyczy podatników nowych, działających krócej niż 12 miesięcy.

Rozliczenia podatku naliczonego, a więc podatku związanego z dokonanymi zakupami towarów i usług, dokonuje się w związku dokonaną sprzedażą opodatkowaną VAT. Jeśli jednak w danym okresie rozliczeniowym podatku VAT, nabywałeś jedynie towary/usługi, a nie dokonywałeś sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, możesz również wystąpić o zwrot podatku naliczonego. W takim przypadku wraz z deklaracją podatkową musisz złożyć umotywowany wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego.  W deklaracji VAT-7, VAT-7K  musisz wypełnić odpowiednie pozycje. Ponadto w części G deklaracji VAT-7 stanowiącej informację o załącznikach, wskazać złożenie wniosku o zwrot. Urząd skarbowy ma na zwrot 180 dni.

Weź pod uwagę, że w takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia przez urząd skarbowy kontroli dokumentacji. Możliwe jest skrócenie terminu oczekiwania na zwrot do 60 dni, pod warunkiem, że złożysz zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. To zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:

  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
  • poręczenia banku
  • weksla z poręczeniem wekslowym banku
  • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku
  • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

Pamiętaj także, że tego rodzaju zabezpieczenie majątkowe w celu przyspieszenia otrzymania zwrotu podatku, możesz zawsze złożyć w przypadku przedłużenia przez naczelnika urzędu skarbowego terminu na dokonanie zwrotu podatku w związku z weryfikacją twojego rozliczenia. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie zostanie złożone wraz z odpowiednim wnioskiem do 14 dni przed upływem terminu zwrotu – zwrot podatku zostanie dokonany w terminie ustawowym (60 lub 25 dni). Jeśli takie zabezpieczenie wraz z odpowiednim wnioskiem zostanie złożone na 13 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, zwrot podatku zostanie dokonany w ciągu 14 dni od złożenia zabezpieczenia.

Zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest  prawem  podatnika, z którego nie musi on korzystać. Można natomiast skorzystać z innego sposobu „zagospodarowania" nadwyżki podatku.

Przeniesienie nadwyżki VAT do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym

Inny sposób wykorzystania nadwyżki, to prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Taka sytuacja może być korzystniejsza w przypadku, gdy w kolejnych okresach rozliczeniowych wystąpi z kolei nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, a zwrot nadwyżki podatku nastąpi w terminie 60 dni od złożenia deklaracji. Jeśli z dużym prawdopodobieństwem przewidujesz, że w kolejnych okresach rozliczeniowych wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym i będziesz miał obowiązek wpłaty tej różnicy do urzędu skarbowego, powinieneś zastanowić się nad przeniesieniem nadwyżki podatku na następny okres  (gdy na zwrot musiałabyś czekać 60 dni).

Decydując się na takie rozwiązanie należy w deklaracji wskazać wysokość kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i następnie tę samą kwotę zadeklarować do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Poniżej przedstawiono przykład rozliczenia nadwyżki podatku VAT

Przykład 1

Jan Kowalski prowadzi firmę remontową (VAT rozlicza w okresach miesięcznych), w deklaracji VAT-7 za maj 2015 r. wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 30.000 zł. Ta nadwyżka VAT naliczonego wynikała z faktu, iż zakupił dużą ilość materiałów na wykonywany remont budynku wielorodzinnego. Deklarację złożył 25 czerwca 2015 r. i zaznaczył w niej zwrot podatku naliczonego w 60-dniowym terminie. W ostateczności zwrot ten otrzymał 25 sierpnia 2015 r., tj. w terminie 60 dni. Tymczasem w czerwcu 2015 r. zakończył prace remontowe i w związku z ich rozliczeniem w deklaracji za czerwiec 2015 r. wykazał nadwyżkę VAT należnego w wysokości 40.000 zł, którą był zobowiązany zapłacić do dnia 27 lipca 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po dniu 25 lipca 2015 r.). Musiał ją zapłacić ze zgromadzonych środków na własnym rachunku bankowym, co z pewnością mogło mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Przykład 2

Sytuacja identyczna, jak powyżej, jednakże Jan Kowalski podjął decyzję, aby dokonać przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe. Wówczas w deklaracji za czerwiec 2015 r. pomniejszył nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym o wykazaną w poprzednim okresie rozliczeniowym nadwyżkę VAT naliczonego.  Będzie zobowiązany wpłacić jedynie na rzecz urzędu skarbowego kwotę 10.000 zł (tj. tę część zobowiązania podatkowego niepokrytego z przeniesionej z poprzedniego miesiąca nadwyżki podatku naliczonego).

Zaliczenie na poczet innych zobowiązań podatkowych

Masz również prawo sam zadecydować o zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku, który stanowi zobowiązanie bieżące lub przyszłe. Wystarczy taką informację zawrzeć we wniosku do urzędu skarbowego, wraz z przesyłaną deklaracją VAT. W piśmie należy powołać na art. 76 § 1 w zw. z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zaliczenie nastąpi z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Nie ma znaczenia, czy urząd zweryfikuje poprawność wyliczeń i jak długo będą trwały czynności wyjaśniające - o ile oczywiście potwierdzą one zasadność zwrotu.

Rozwiązanie to można stosować w przypadku podatków rozliczanych w różnych organach podatkowych. Zwroty VAT powinny być bez większych problemów zaliczane na daniny rozliczane przez inne organy podatkowe niż urząd skarbowy – np. organ celny czy gminę. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, gdy termin zwrotu VAT wynosi 180 dni.

Powinieneś w każdym przypadku przeanalizować, czy przed upływem terminu zwrotu VAT, nie przypadają czasem zapłaty innych podatków. Jednakże warunkiem dokonania takiej kompensaty jest złożenie, wraz z deklaracją VAT wykazującą podatek do zwrotu, wniosku o dokonanie stosownego zaliczenia. Należy w nim wskazać zobowiązanie, które ma być w ten sposób uregulowane, oraz właściwy dla niego organ podatkowy.

Pamiętaj! Gdy wystąpisz o bezpośredni zwrot podatku naliczonego, a będziesz miał zobowiązania podatkowe z innych tytułów, urząd skarbowy niejako z „urzędu" dokona zaliczenia nadwyżki VAT na inne zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od tych o najwcześniejszym terminie płatności.

Zastosowanie łączne wymienionych wyżej rozwiązań

Pamiętaj, że zawsze możesz połączyć wymienione wyżej rozwiązania i w jednej deklaracji np. zadysponować zwrot części wykazanej nadwyżki podatku VAT bezpośrednio na swój rachunek bankowy, a pozostałą część przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Przeznaczenie nadwyżki VAT na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub w SKOK

Masz prawo wystąpić do urzędu skarbowego o przelanie przysługującej kwoty nadwyżki VAT na rachunek banku lub SKOK, który udzielił ci kredytu. W tym celu w terminie do złożenia deklaracji wykazującej zwrot VAT powinieneś złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne upoważnienie, które powinno być nieodwołalne i potwierdzone przez bank lub SKOK.

www.biznes.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz