Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.01.2016

Co można odliczyć w zeznaniu PIT-28 za rok 2015?

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są obowiązani złożyć do 31 stycznia zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek ten wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie). Z uwagi na to, że w 2016 r. ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę, termin na złożenie tego zeznania upływa 1 lutego 2016 r.

Odliczenia od przychodów

Podatnik ryczałtu ma możliwość odliczania od przychodu wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT. Stanowi o tym art. 11 ustawy o ryczałcie.

Wśród tych wydatków warto wskazać przede wszystkim:

  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
  • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (uwaga: ulga ta została znacznie ograniczona; pisaliśmy o tym w artykule Ulga internetowa w zeznaniu podatkowym za rok 2015),
  • darowizny na cele wskazane w ustawie i do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

Niewielu podatników wie, że mają prawo odliczenia od przychodów opodatkowanych ryczałtem straty z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, a poniesionej w 5 poprzednich latach podatkowych. Taka możliwość wynika z art. 11 ustawy o ryczałcie. Odliczenie to odbywa się zaś na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Odliczenia od ryczałtu

O tym, co może zostać odliczone już od samego zryczałtowanego podatku, stanowi art. 13 ustawy o ryczałcie. I tak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, a o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

Przepis wskazuje, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane „w pierwszej kolejności”. Jest tak, bo od ryczałtu można odliczyć także składki zapłacone zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Oczywiście możliwość ta dotyczy podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym, a uzyskującego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody wskazane w art. 27g ustawy o PIT.

Stanowi o tym art. 13a ustawy o ryczałcie, zgodnie z którym do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obniżonego w myśl art. 13, stosuje się odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.

Warto wiedzieć

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z prywatnego najmu opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym i z tej działalności ponoszą stratę, powinni rozważyć, czy nie byłoby zasadne odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od przychodów z najmu. Oczywiście rozwiązaniem jest również ujęcie tych składek w kosztach uzyskania przychodów. Powiększą one wówczas stratę podatkową.

Od zryczałtowanego podatku płaconego od przychodów z prywatnego najmu można odliczyć także zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (oczywiście do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno jedne, jak i drugie składki mogą być odliczane na bieżąco, odpowiednio od przychodu lub podatku. Jeśli jednak, chociażby z racji ponoszenia strat z działalności gospodarczej, podatnicy nie mogą dokonać tych odliczeń, warto, by skorzystali z tego, rozliczając ryczałt od przychodów z najmu.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz