Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

11.01.2019

CIT: Zwolnienie z opodatkowania dywidend od spółek zagranicznych

Przychody osób prawnych będących polskimi rezydentami podatkowymi uzyskiwane z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki zagraniczne mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, aby było to możliwe konieczne jest spełnienie kilku przesłanek przewidzianych ustawą o PDOP.

Warunki te zostały wskazane w art. 20 ust. 3 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP). Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniem objęte są przychody z tytułu dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, jeśli:

1) podmiot wypłacający dywidendę jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż RP (spółka A);

2) uzyskującym przychód z tego tytułu jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, będąca podatnikiem podatku dochodowego (spółka B);

3) spółka B posiada bezpośrednio przynajmniej 10% udziałów/akcji w spółce A (25% dla spółek będących rezydentami w Konfederacji Szwajcarskiej);

4) spółka B nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

  Dodatkowo spółka otrzymująca dywidendę chcąca skorzystać ze zwolnienia musi posiadać nie mniej niż 10% udziałów/akcji nieprzerwanie przez okres minimum dwóch lat, jednakże okres ten może również upłynąć po dniu uzyskania przychodu, którego zwolnienie ma dotyczyć. Co istotne, w przypadku skorzystania ze zwolnienia, a następnie niespełnienia tego warunku, powstanie po stronie podatnika obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego za lata podatkowe, w których zwolnienie było stosowane. Udziały/akcje muszą również być posiadane pod tytułem własności.

  Oprócz wskazanych wyżej warunków, ustawodawca przewidział także wyłączenie możliwości stosowania przedmiotowego zwolnienia w określonych sytuacjach. Pierwszą z nich jest przypadek, kiedy dywidenda wypłacana jest w efekcie likwidacji spółki wypłacającej (art. 20 ust. 11 ustawy o PDOP). Drugą zaś brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP jeżeli kwoty wypłacane z tytułu świadczeń kwalifikowanych do zwolnienia podlegają w państwie spółki wypłacającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku (art. 20 ust. 16 ustawy o PDOP). Wątpliwości interpretacyjne powstają szczególnie w przypadku drugiego z przytoczonych przepisów.

  Organy podatkowe prezentują pogląd, zgodnie z którym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu może przybrać jakąkolwiek formę, a także nie musi dotyczyć wyłącznie podatku dochodowego.

  Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 01.06.2015 r., znak IPPB5/4510-270/15-4/PS, organ uznał, iż przepis ten znajdzie zastosowanie do sytuacji, w której podmiot będący rezydentem podatkowym w Konfederacji Szwajcarskiej, wypłacając dywidendę, pomniejszy o jej wartość podstawę opodatkowania tzw. podatkiem kapitałowym (podatek lokalny), a następnie zgodnie z przepisami szwajcarskimi uzna wartość zapłaconego podatku kapitałowego za koszty uzyskania przychodu na potrzeby obliczenia tamtejszego odpowiednika polskiego podatku dochodowego. (podobnie: Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4.03.2016 r., znak IPPB5/4510-1163/15-2/MK). Z poglądem tym nie zgadzają się sądy administracyjne, uznając iż przedmiotowy przepis dotyczy bezpośredniego odliczenia od podatku dochodowego (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28.12.2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2738/15 czy z 26.04.2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2052/16). Jakkolwiek słuszne wydaje się stanowisko prezentowane w orzecznictwie sądów, należy stwierdzić, iż stosowanie takiej wykładni art. 20 ust. 16 ustawy o PDOP może prowadzić do konfliktów z organami podatkowymi.

  W związku z wchodzącą w życie 01.01.2019 r. nowelizacją ustawy o PDOP należy także zwrócić uwagę na nową treść art. 22c tej ustawy. Wyłącza on możliwość zastosowania zwolnienia z art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP w sytuacji, w której skorzystanie ze zwolnienia będzie sprzeczne z jego celem, a także jeżeli będzie jednym z głównych lub też głównym celem dokonania czynności, a sposób działania podmiotu okaże się sztuczny. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, iż działanie nie ma charakteru sztucznego jeżeli jest racjonalne ze względu na przyczyny ekonomiczne, wyłączając z tej kategorii samo skorzystanie ze zwolnienia (art. 22c ust. 2 ustawy o PDOP).

  Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych przez podmioty zagraniczne na rzecz polskich rezydentów podatkowych jest obwarowane licznymi ograniczeniami, a rozbieżności w stanowiskach organów podatkowych i sądów oraz użycie licznych nieostrych sformułowań w samej ustawie (jak np. sztuczny sposób działania czy też racjonalne przyczyny ekonomiczne w art. 22c) może powodować problemy w praktycznym zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia.

  Bartosz Suławko, Młodszy konsultant podatkowy ECDP Sp. z o.o.

  Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), opodatkowanie dochodów zagranicznych, opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych

   

  Ostatnie artykuły z tego działu

  Wszystkie artykuły z tego działu »

  rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

  skomentuj

  dodaj nowy komentarz

  komentarz:
  podpis:
   

  Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

  Zespół podatki.biz