Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.09.2019

CIT: Straty powstałe na skutek kradzieży jako koszt uzyskania przychodów

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bądź hurtowego, muszą liczyć się z ryzykiem utraty części majątku na skutek działań przestępczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartości utracone na skutek kradzieży mogą zostać uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 865, dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z tej kategorii na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Powyższe, ogólne regulacje zostały doprecyzowane w praktyce stosowania tych przepisów, na podstawie której należy wskazać, iż kosztem uzyskania przychodów może być wydatek, który:

  • został przez podatnika faktycznie i definitywnie poniesiony,

  • był nakierowany na spełnienie celów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP,

  • nie został umieszczony w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 ustawy o PDOF),

  • jest odpowiednio udokumentowany,

  • wykazywał związek z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Analiza wskazanych przesłanek prowadzi do wniosku, iż możliwość zaliczenia straty wynikłej z kradzieży pieniędzy do kosztów uzyskania przychodów jest wątpliwa, gdyż nie sposób doszukać się w jej przypadku elementu ukierunkowania na osiągnięcie przychodu, bądź też zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Trudno w ogóle mówić tutaj o zaistnieniu po stronie podatnika „wydatku”.

Należy jednak wskazać, iż w ostatnich latach organy podatkowe przyjęły korzystną dla podatników linię interpretacyjną w omawianej kwestii. Zgodnie z dominującym poglądem, strata powstała na skutek kradzieży może zostać, co do zasady, uznana za koszt uzyskania przychodów. Dopuszczalność takiego działania jest jednak obwarowana dodatkowym wymogiem.

Jak wskazywano, strata jest „następstwem zdarzeń losowych i nie wynika z celowego działania danego podmiotu. Dla celów podatkowych natomiast uznaje się za stratę tylko taką, która dodatkowo powstała na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych i będących nie do uniknięcia przez racjonalnie działającego podatnika” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.02.2019 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.544.2018.1.MW).

Jak wynika z powyższego twierdzenia, konieczne jest, aby do straty doszło w wyniku sytuacji losowej, za której wystąpienie nie można podatnikowi przypisać winy. Jak zaznaczają organy podatkowe, chodzi tutaj o dochowanie przez niego należytej staranności, bowiem „jakiekolwiek zawinienie ze strony podatnika przez niezachowanie staranności wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody, uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi wydatek o charakterze losowym” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.01.2019 r., znak 0112-KDIL3-1.4011.454.2018.1.AG). Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazał, iż strata może być traktowana jako koszt uzyskania przychodów jeżeli „była zdarzeniem losowym, powstała w trakcie normalnego i racjonalnego działania podatnika, była niezależna od jego woli, niezawiniona przez podatnika, nie wynikała z braku dochowania przez niego należytej staranności” (wyrok NSA z 22.12.2015 r., sygn. akt II FSK 2496/13).

W omawianym przypadku trudno zdefiniować jakie są granice wskazanej należytej staranności, ze względu na nieprecyzyjny charakter tego terminu (wystarczy wspomnieć jak duże problemy interpretacyjne wywołało wprowadzenie owego pojęcia do przepisów dotyczących poboru tzw. podatku u źródła). W dotyczących tej kwestii interpretacjach indywidualnych organy podchodzą do owego zagadnienia bardzo uznaniowo, nie wskazując konkretnych kryteriów, które powinny zostać spełnione przez podatnika. Jak wskazano w drugiej z przytoczonych interpretacji indywidualnych „należy mieć na uwadze staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, chodzi tu o pewien wzorzec zachowania w zakresie zaangażowania i dbałości w wykonaniu pewnych czynności”.

Zakres staranności jakiej powinien dochować podatnik nieco łatwiej określić w przypadku kradzieży gotówki. W takim wypadku przyjmuje się, iż rozliczenie straty z tego tytułu jest uzależnione od zachowania wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128) (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.05.2017 r., znak 2461-IBPB-1-1.4511.45.2017.2.BK). W pozostałych przypadkach nie sposób jednak ustalić odgórnych kryteriów, jakie powinny zostać spełnione przez podatnika, aby można było uznać, iż powstanie straty nie zostało przez niego zawinione poprzez niezachowanie należytej staranności.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty wynikłej z kradzieży jest możliwe, jednakże wyłącznie w sytuacji, w której podatnik dochował należytej staranności w ochronie swojego majątku (wymaganej dbałości w tym zakresie). Ze względu jednak na brak wskazań co do kryteriów jej dochowania, spełnienie tego wymogu może być trudne do udowodnienia w przypadku sporu z organem podatkowym.

Bartosz Suławko Konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz