17.12.2013: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Brak potwierdzenia faktury korygującej a prawo do obniżenia VAT należnego

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu 2 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka Akcyjna (dalej również: Spółka, Wnioskodawca) - prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, w szczególności w zakresie świadczenia usług leasingowych. W ramach prowadzonych działań Spółka m.in. wystawia faktury VAT dokumentujące usługi realizowane na podstawie umów leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których obrót wykazany w fakturze VAT ulega obniżeniu. W przypadkach takich Spółka wystawia faktury korygujące w ten sposób korygując obrót i wskazując na jego rzeczywisty wymiar. Ma to tym samym na celu obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług i wiąże się to także z obniżeniem podatku należnego.

Aby Spółka mogła dokonać obniżenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest by spełniała wymogi określone w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności musi Ona dysponować potwierdzeniem odbioru danej faktury korygującej przez adresata. W praktyce często zdarza się tak, iż adresaci faktur korygujących (kontrahenci Wnioskodawcy) nie potwierdzają ich odbioru, przez co Spółka - Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia podatku, o którym mowa wyżej - mimo, iż adresat faktury korygującej zaewidencjonował ją w swoich księgach oraz transakcja przebiega z jej uwzględnieniem, tj. dokonuje on odpowiedniej korekty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Wobec braku jednoznacznych wytycznych w przepisach w tym zakresie Spółka zamierza wprowadzić następujący schemat postępowania, który gwarantowałby, iż po jego zastosowaniu uznane zostanie, iż dochowała Ona należytej staranności i że tym samym przysługuje Jej prawo do zastosowania obniżenia, w tych złożonych sytuacjach, w których obowiązująca praktyka podatkowa wymaga od podatnika wykazania się należytą starannością.

Po pierwsze, Spółka będzie wystawiała fakturę korygującą, który to wymóg znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach.

Po drugie, Spółka przygotuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) do wysyłki korespondencji. Jest to istotne albowiem niekiedy adres podatnika w trakcie realizacji umowy ulega zmianie.

Po trzecie, faktura powyższa zostanie wysłana kontrahentowi i tu przewidziano następujące warianty:

 1. na adres adresata wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej (które po podpisaniu ma być odesłane do wystawcy faktury w terminie 14 dni od jego otrzymania). Co do zasady faktura wraz z oświadczeniem zostanie wysłana za potwierdzeniem nadania oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 2. przewidywana jest także możliwość przesyłania faktury korygującej wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej drogą elektroniczną, o ile Spółka - Wnioskodawca dysponować będzie stosownym adresem poczty mailowej. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie korespondencja mailowa (zwrotna odpowiedź) czy potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail (wysłane automatycznie przez pocztę elektroniczną);
 3. jeśli Spółka będzie w posiadania nr faxu klienta to przewiduje się także możliwość przesłania zarówno faktury korygującej, jak i oświadczenia w ten sposób. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie w przypadku braku odpowiedzi raport z faxu, świadczący o tym, iż transmisja danych do adresata powiodła się.

W związku z przesłaniem korespondencji pocztą tradycyjną może się zdarzyć, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajdzie się informacja o statusie klienta i w takiej sytuacji:

 1. jeśli jest to informacja, iż adresat będący osobą fizyczną zmarł - jest to dokument wystarczający jako dowód dochowania należytej staranności;
 2. jeżeli jest to informacja, że osoba fizyczna się wyprowadziła - Spółka przygotowuje jeszcze raz wydruk z CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu. Jeśli adres jest zgodny to jest to dowód na dochowanie należytej staranności;
 3. jeżeli jest to informacja, iż firma nie istnieje - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) i wysyła na aktualny adres;
 4. jeżeli jest to informacja, iż korespondencja nie została odebrana w terminie - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia istnienia podmiotu oraz prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta). Jeśli adres jest zgodny a firma istnieje, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności.

W przypadku natomiast, gdyby okazało się, że adres wynikający z potwierdzeń, o których mowa powyżej, jest nieaktualny, Spółka - Wnioskodawca wyśle wszystkie wymagane dokumenty (korektę i oświadczenie) ponownie na nowy - aktualny, wynikający z odpowiednich rejestrów, adres.

Po czwarte, dodatkowo wskazać można, iż w przypadku, gdy kontrahentem będzie:

 1. spółka kapitałowa i nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane będą także na adresy członków zarządu spółki, których dane wynikają z odpisu z KRS danej spółki kapitałowej. Potwierdzenie otrzymania będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 2. spółka cywilna - dokumenty wysyłane zostaną na adres wszystkich wspólników. Potwierdzenie otrzymane będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 3. spółka osobowa prawa handlowego - jeśli spółka nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem siedziby potwierdzonym wpisem do KRS - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane zostaną na adresy wspólników spółki. Potwierdzenie otrzymania będzie dowodem na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę.

Po piąte, Spółka - Wnioskodawca jeśli zawodzą sposoby opisane powyżej lub alternatywnie dokona potwierdzenia salda z danym klientem lub zweryfikuje posiadanie dowodu zapłaty bądź rozliczenia umowy w celu potwierdzenia stanowiska, że transakcja została zrealizowana z uwzględnieniem korekty.

Po szóste, Wnioskodawca wygeneruje także specjalne raporty, które również wskazywałyby, że kontrahent opłacił należność wynikającą z faktury pierwotnej z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z faktury korygującej. Tym samym stanowiłoby to dowód świadczący o tym, że podmiot pomniejszający obrót dysponuje wiedzą, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych.

Powyższe czynności dokonane przez Spółkę będą stanowiły dowód, iż dochowała Ona należytej staranności w celu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez wystawcę, zapoznania się z ową fakturą przez adresata oraz że transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury.

Po dokonaniu wszystkich czynności wskazanych w powyższym schemacie Spółka zamierza dokonywać obniżenia podatku VAT należnego uznając, iż dochowała Ona należytej staranności w celu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze stosowaniem schematu postępowania opisanego przez Spółkę w niniejszym wniosku w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tezami zaprezentowanymi w orzecznictwie oraz w interpretacjach organów podatkowych, w przypadku przestrzegania schematu zaprezentowanego w niniejszym wniosku i w związku z dokonaniem wszystkich czynności w nim wymienionych będzie On uprawniony do obniżenia podatku należnego jako, iż uznać należy, że dochowana została przez Niego należyta staranność oraz będzie On dysponował dowodami, które uznać należy za wystarczające w celu udowodnienia, iż transakcja wskazana w fakturze korygującej rzeczywiście miała miejsce.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, w szczególności w zakresie świadczenia usług leasingowych. W ramach prowadzonych działań Spółka m.in. wystawia faktury VAT dokumentujące usługi realizowane na podstawie umów leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których obrót wykazany w fakturze VAT ulega obniżeniu. W przypadkach takich Spółka wystawia faktury korygujące w ten sposób korygując obrót i wskazując na jego rzeczywisty wymiar. Ma to tym samym na celu obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług i wiąże się to także z obniżeniem podatku należnego.

Aby Spółka mogła dokonać obniżenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest by spełniała wymogi określone w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności musi Ona dysponować potwierdzeniem odbioru danej faktury korygującej przez adresata. W praktyce często zdarza się tak, iż adresaci faktur korygujących (kontrahenci Wnioskodawcy) nie potwierdzają ich odbioru, przez co Spółka nie może dokonać obniżenia podatku, o którym mowa wyżej - mimo, iż adresat faktury korygującej zaewidencjonował ją w swoich księgach oraz transakcja przebiega z jej uwzględnieniem, tj. dokonuje on odpowiedniej korekty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Wobec braku jednoznacznych wytycznych w przepisach w tym zakresie Spółka zamierza wprowadzić następujący schemat postępowania, który gwarantowałby, iż po jego zastosowaniu uznane zostanie, iż dochowała Ona należytej staranności i że tym samym przysługuje Jej prawo do zastosowania obniżenia, w tych złożonych sytuacjach, w których obowiązująca praktyka podatkowa wymaga od podatnika wykazania się należytą starannością.

Po pierwsze, Spółka będzie wystawiała fakturę korygującą, który to wymóg znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach.

Po drugie, Spółka przygotuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) do wysyłki korespondencji. Jest to istotne albowiem niekiedy adres podatnika w trakcie realizacji umowy ulega zmianie.

Po trzecie, faktura powyższa zostanie wysłana kontrahentowi i tu przewidziano następujące warianty:

 1. na adres adresata wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej (które po podpisaniu ma być odesłane do wystawcy faktury w terminie 14 dni od jego otrzymania). Co do zasady faktura wraz z oświadczeniem zostanie wysłana za potwierdzeniem nadania oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 2. przewidywana jest także możliwość przesyłania faktury korygującej wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej drogą elektroniczną, o ile Wnioskodawca dysponować będzie stosownym adresem poczty mailowej. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie korespondencja mailowa (zwrotna odpowiedź) czy potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail (wysłane automatycznie przez pocztę elektroniczną);
 3. jeśli Spółka będzie w posiadania nr faxu klienta to przewiduje się także możliwość przesłania zarówno faktury korygującej, jak i oświadczenia w ten sposób. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie w przypadku braku odpowiedzi raport z faxu, świadczący o tym, iż transmisja danych do adresata powiodła się.

W związku z przesłaniem korespondencji w sposób przedstawiony powyżej uzyskana zostanie na zwrotnym potwierdzeniu odbioru informacja o statusie klienta i w takiej sytuacji:

 1. jeśli jest to informacja, iż adresat będący osobą fizyczną zmarł - jest to dokument wystarczający jako dowód dochowania należytej staranności;
 2. jeżeli jest to informacja, że osoba fizyczna się wyprowadziła - Spółka przygotowuje jeszcze raz wydruk z CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu. Jeśli adres jest zgodny, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności;
 3. jeżeli jest to informacja, iż firma nie istnieje - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta);
 4. jeżeli jest to informacja, iż korespondencja nie została odebrana w terminie - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia istnienia podmiotu oraz prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta). Jeśli adres jest zgodny a firma istnieje, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności.

W przypadku natomiast gdyby okazało się, że adres wynikający z potwierdzeń, o których mowa powyżej jest nieaktualny, Wnioskodawca wyśle wszystkie wymagane dokumenty (korektę i oświadczenie) ponownie na nowy - aktualny, wynikający z odpowiednich rejestrów, adres.

Po czwarte, dodatkowo wskazać można, iż w przypadku, gdy kontrahentem będzie:

 1. spółka kapitałowa i nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane będą także na adresy członków zarządu spółki, których dane wynikają z odpisu z KRS danej spółki kapitałowej. Potwierdzenie otrzymania będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 2. spółka cywilna - dokumenty wysyłane zostaną na adres wszystkich wspólników;
 3. spółka osobowa prawa handlowego - jeśli spółka nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem siedziby potwierdzonym wpisem do KRS - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane zostaną na adresy wspólników spółki. Potwierdzenie otrzymania będzie dowodem na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę.

Po piąte, Wnioskodawca jeśli zawodzą sposoby opisane powyżej lub alternatywnie dokona potwierdzenia salda z danym klientem lub zweryfikuje posiadanie dowodu zapłaty bądź rozliczenia umowy w celu potwierdzenia stanowiska, że transakcja została zrealizowana z uwzględnieniem korekty.

Po szóste, Wnioskodawca wygeneruje także specjalne raporty, które również wskazywałyby, że kontrahent opłacił należność wynikającą z faktury pierwotnej z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z faktury korygującej. Tym samym stanowiłoby to dowód świadczący o tym, że podmiot pomniejszający obrót dysponuje wiedzą, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych.

Powyższe czynności dokonane przez Spółkę będą stanowiły dowód, iż dochowała Ona należytej staranności w celu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez wystawcę, zapoznania się z ową fakturą przez adresata oraz że transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury.

Po dokonaniu wszystkich czynności wskazanych w powyższym schemacie Spółka zamierza dokonywać obniżenia podatku VAT należnego uznając, iż dochowała Ona należytej staranności w celu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie.

W ocenie Wnioskodawcy, za uznaniem powyższego stanowiska za prawidłowe przemawiają liczne orzeczenia sądów, a także interpretacje organów podatkowych. Najważniejsze znaczenie w związku z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym ma wyrok ETS z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie …. S.A. przeciwko Ministrowi Finansów. W orzeczeniu tym Trybunał zajął następujące stanowisko:

 1. Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej;
 2. Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

W nawiązaniu do wyroku ETS Wnioskodawca odniósł się także do orzecznictwa sądów administracyjnych, które co do zasady stoi na stanowisku, iż „Ustawodawca nie sprecyzował w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Dopuszczalna jest każda forma potwierdzenia odbioru.” (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11.04.2012 r. I SA/Po 222/12; podobnie Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21.03.2012 r., I SA/Po 580/11).

Przy czym czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę:

 1. potwierdzenie przez adresata (nabywcę) przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru),
 2. pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej,
 3. zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej,
 4. fax potwierdzający odbiór faktury korygującej,
 5. potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłanej drogą elektroniczną. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012 r., I SA/Po 247/12, Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21.03.2012 r., I SA/Po 579/11).

Ponadto zdaniem NSA, który odwołuje się do stanowiska zaprezentowanego przez ETS w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. „Jeżeli jednak uzyskanie takiego potwierdzenia - w rozsądnym terminie - jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe, jeżeli podatnik wykazał, że dochował należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

W tym celu mogą posłużyć:

 1. kopie korekty faktury i
 2. pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz
 3. dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług.” (Wyrok NSA z dnia 14.11.2012 r., I FSK 2023/11, ale także wyrok NSA z dnia 3 lutego 2012 r., I FSK 589/11; ponadto wyroki z dnia: 9 lutego 2012 r., I FSK 760/11; 9 marca 2012 r., I FSK 893/11; 18 kwietnia 2012 r., I FSK 177/12; 29 maja 2012 r., I FSK 1467/10).

Co więcej NSA wskazuje, iż w odniesieniu do faktury korygującej „Musi ona zostać wprowadzona do obrotu prawnego, by mogła być uznana za prawidłowy dokument stwierdzający dokonanie sprzedaży. Istotna zatem jest sytuacja, w której podatnik będzie miał możliwość wprowadzenia faktury korygującej do obrotu prawnego. Może nastąpić wtedy i tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez kontrahenta. Spółka chcąc skorzystać z prawa do obniżenia podatku musi wprowadzić fakturę korygującą do obrotu prawnego. Sam fakt wystawienia faktury korygującej przez podatnika nie jest wystarczający dla dokonania skutecznej korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego za dany okres rozliczeniowy.” (Wyrok NSA z dnia 23.08.2012 r., I FSK 201/12).

Ponadto Wnioskodawca wskazał dodatkowo stanowiska reprezentowane przez organy podatkowe. „Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, iż podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.” „W celu sprostania warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę pomocne mogą być wszelkie czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W przypadku gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent - nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz że Spółka podejmowała próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg określony art. 29 ust. 4a ustawy i będzie Ona uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje.” Ponadto „na równi z potwierdzeniem odbioru można postawić wszelkie inne dowody świadczące o tym, że podmiot pomniejszający obrót dysponuje wiedzą, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych” (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 06.05.2013 r., IPPP2/443-115/13-2/AO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Na podstawie art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W myśl ust. 4b powołanego artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

 1. eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 2. dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur oraz faktur korygujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.).

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U., poz. 1528). Zauważyć należy, iż przepisy regulujące kwestię faktur przesyłanych w formie elektronicznej mają również zastosowanie do faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 powołanego powyżej rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r., w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Przepis powyższy - stosownie do § 13 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów - stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w § 10 ust. 1.

Na podstawie § 14 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Stosownie do § 4 ust. 1 powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne należy zauważyć, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Oznacza to, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, zaś nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Warunek ten wynika z literalnego brzmienia przepisu art. 29 ust. 4a ustawy. Skoro rzeczywista transakcja została potwierdzona fakturą, w związku z czym powstał obowiązek podatkowy, a wystawiona faktura została wprowadzona do obrotu gospodarczego i stała się prawidłowym dokumentem stwierdzającym dokonanie sprzedaży, to tym samym okoliczności uprawniające do obniżenia obrotu należy udokumentować fakturą korygującą i wprowadzić ją do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury korygującej do obrotu prawnego może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie ona odebrana przez nabywcę.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie …. S.A. W wyroku tym Trybunał orzekł, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). Zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednocześnie Trybunał w niniejszym wyroku uznał, że jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

Zaznaczyć należy również, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia. Dopuszczalny jest zatem każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy i nabywca zapoznał się z jej treścią, tj. np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, iż podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.

Art. 29 ust. 4a ustawy oraz przytoczone powyżej orzeczenie TSUE przewidują prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy pod warunkiem otrzymania przed terminem złożenia deklaracji potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dopiero w sytuacji, gdy uzyskanie takiego rodzaju potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Wnioskodawca po wykazaniu, że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu faktury korygującej i że zapoznał się z taką fakturą oraz, że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana w określonych w korekcie faktury warunkach, będzie uprawniony do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania. Powołane przepisy oraz orzeczenie TSUE nie wskazują jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, w szczególności w zakresie świadczenia usług leasingowych. W ramach prowadzonych działań m.in. wystawia faktury VAT dokumentujące usługi realizowane na podstawie umów leasingu operacyjnego. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których obrót wykazany w fakturze VAT ulega obniżeniu. W takich przypadkach Spółka wystawia faktury korygujące korygując w ten sposób obrót i wskazując na jego rzeczywisty wymiar. Ma to tym samym na celu obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług i wiąże się to także z obniżeniem podatku należnego. W praktyce często zdarza się tak, że adresaci faktur korygujących (kontrahenci Wnioskodawcy) nie potwierdzają ich odbioru, przez co Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia podatku, mimo, iż adresat faktury korygującej zaewidencjonował ją w swoich księgach oraz transakcja przebiega z jej uwzględnieniem, tj. dokonuje on odpowiedniej korekty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Wobec braku jednoznacznych wytycznych w przepisach w tym zakresie Spółka zamierza wprowadzić schemat postępowania, który gwarantowałby, iż po jego zastosowaniu uznane zostanie, że dochowała Ona należytej staranności i że tym samym przysługuje Jej prawo do zastosowania obniżenia. Po pierwsze, Spółka będzie wystawiała fakturę korygującą. Po drugie, Spółka przygotuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) do wysyłki korespondencji. Jest to istotne albowiem niekiedy adres podatnika w trakcie realizacji umowy ulega zmianie.

Po trzecie, faktura powyższa zostanie wysłana kontrahentowi, i tu przewidziano następujące warianty:

 1. na adres adresata wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie faktury korygującej (które po podpisaniu ma być odesłane do wystawcy faktury w terminie 14 dni od jego otrzymania). Co do zasady faktura wraz z oświadczeniem zostanie wysłana za potwierdzeniem nadania oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 2. przewidywana jest także możliwość przesyłania faktury korygującej wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej drogą elektroniczną, o ile Spółka - Wnioskodawca, dysponować będzie stosownym adresem poczty mailowej. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie korespondencja mailowa (zwrotna odpowiedź) czy potwierdzenie odbioru wiadomości e-mail (wysłane automatycznie przez pocztę elektroniczną);
 3. jeśli Spółka będzie w posiadania nr faxu klienta to przewiduje się także możliwość przesłania zarówno faktury korygującej jak i oświadczenia w ten sposób. W takiej sytuacji dowodem otrzymania powyższych dokumentów przez adresata będzie w przypadku braku odpowiedzi raport z faxu, świadczący o tym, iż transmisja danych do adresata powiodła się.

W związku z przesłaniem korespondencji pocztą tradycyjną może się zdarzyć, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajdzie się informacja o statusie klienta i w takiej sytuacji:

 1. jeśli jest to informacja, iż adresat będący osobą fizyczną zmarł - jest to dokument wystarczający jako dowód dochowania należytej staranności;
 2. jeżeli jest to informacja, że osoba fizyczna się wyprowadziła - Spółka przygotowuje jeszcze raz wydruk z CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu. Jeśli adres jest zgodny to jest to dowód na dochowanie należytej staranności;
 3. jeżeli jest to informacja, iż firma nie istnieje - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta) i wysyła na aktualny adres;
 4. jeżeli jest to informacja, iż korespondencja nie została odebrana w terminie - Spółka przygotowuje wydruk z KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia istnienia podmiotu oraz prawidłowości adresu (pod którym zarejestrowana jest działalność klienta). Jeśli adres jest zgodny a firma istnieje, to jest to dowód na dochowanie należytej staranności.

W przypadku natomiast, gdyby okazało się, że adres wynikający z potwierdzeń, o których mowa powyżej jest nieaktualny, Wnioskodawca wyśle wszystkie wymagane dokumenty (korektę i oświadczenie) ponownie na nowy - aktualny, wynikający z odpowiednich rejestrów, adres.

Po czwarte, dodatkowo w przypadku, gdy kontrahentem będzie:

 1. spółka kapitałowa i nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane będą także na adresy członków zarządu spółki, których dane wynikają z odpisu z KRS danej spółki kapitałowej. Potwierdzenie otrzymania będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 2. spółka cywilna - dokumenty wysyłane zostaną na adres wszystkich wspólników. Potwierdzenie otrzymane będzie stanowiło dowód na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę;
 3. spółka osobowa prawa handlowego - jeśli spółka nie odbiera korespondencji pod posiadanym przez Wnioskodawcę adresem siedziby potwierdzonym wpisem do KRS - korektę oraz oświadczenia potwierdzające otrzymanie faktury korygującej wysłane zostaną na adresy wspólników spółki. Potwierdzenie otrzymania będzie dowodem na dochowanie należytej staranności przez Wnioskodawcę.

Po piąte, Wnioskodawca jeśli zawodzą sposoby opisane powyżej alternatywnie dokona potwierdzenia salda z danym klientem lub zweryfikuje posiadanie dowodu zapłaty bądź rozliczenia umowy w celu potwierdzenia stanowiska, że transakcja została zrealizowana z uwzględnieniem korekty. Po szóste, Wnioskodawca wygeneruje także specjalne raporty, które również wskazywałyby, że kontrahent opłacił należność wynikającą z faktury pierwotnej z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z faktury korygującej.

Powyższe czynności dokonane przez Spółkę, w ocenie Wnioskodawcy, będą stanowiły dowód, iż dochowała Ona należytej staranności w celu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez wystawcę, zapoznania się z ową fakturą przez adresata oraz że transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury. Po dokonaniu wszystkich czynności wskazanych w powyższym schemacie Spółka zamierza dokonywać obniżenia podatku VAT należnego uznając, iż dochowała Ona należytej staranności w celu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie.

Odnosząc cytowane przepisy prawa oraz powołane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że w celu sprostania warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę pomocne mogą być wszelkie czynności zmierzające do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można jednoznacznie dowieść, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej i transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w tej korekcie faktury oraz że Zainteresowany podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg określony art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje. W tym celu pomocne mogą być - jak wskazał TSUE w ww. orzeczeniu - kopie korekt faktur, pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz np. dowody zapłaty czy dokumenty księgowe, z których wynikają kwoty faktycznych wpłat dokonanych przez kontrahentów w związku z zakupem od Spółki towarów i usług, lub też zwrot kwot pobranych od kontrahentów (w związku ze zdarzeniami stanowiącymi przyczynę wystawienia faktur korygujących). Dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności, aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego wynikających z faktury pierwotnej, o ile transakcja między Wnioskodawcą a kontrahentem została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury i kontrahent ten jest w posiadaniu ww. korekty faktury i zapoznał się z nią, a czynności wykonane przez Spółkę w ramach przedstawionego sposobu postępowania będą dowodziły, iż Zainteresowany dochował należytej staranności w celu uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 12 listopada 2013 r., sygn. IPTPP2/443-705/13-2/KW - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: podstawa opodatkowania, potwierdzenie odbioru

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...