Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Fakturowanie VAT

30.01.2018

Błędny NIP można poprawić notą korygującą

Pytanie: Czy występujące w ww. fakturach uchybienia w postaci błędnie wskazanego NIP nabywcy oraz błędnie wskazanych danych płatnika mogły zostać skorygowane za pomocą noty korygującej, w myśl art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmianą nabywcy towarów, których dotyczą ww. faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2017 r. (data wpływu 24 października 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2017r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka O. sp. z o.o. (dalej również Spółka) prowadząca aptekę ogólnodostępną pod nazwą Apteka S., dokonała sprzedaży produktów leczniczych na rzecz zakładu leczniczego NZOZ I. prowadzonego przez Wnioskodawcę spółkę I. F. sp. z o.o. o takim samym adresie i NIP: 5851468065. Fakt sprzedaży (wydania/odbioru towarów) został potwierdzony dokumentami. W związku z dokonanymi powyższymi sprzedażami, O. sp. z o.o. wystawiła trzy faktury VAT: FV nr ... z dnia 21 kwietnia 2017 r., FV nr ... z dnia 30 kwietnia 2017 r. oraz FV nr ... z dnia 8 maja 2017 r., które doręczyła NZOZ I.

Na ww. fakturach VAT doszło jednak do pomyłki w zakresie danych faktycznego nabywcy towarów oraz pomyłki w rubryce płatnik.

Pierwszy błąd polegał na omyłkowym wprowadzeniu w fakturach VAT rubryki „płatnik”, w której dodatkowo wprowadzono dane spółki nie będącej faktycznie ani stroną ww. transakcji sprzedaży, ani rzeczywistym płatnikiem w stosunku do należności wynikającej z ww. faktur VAT a konkretnie danych spółki N. P. sp. z o.o.. Ponadto na ww. fakturach VAT podano błędnie jako NIP nabywcy, NIP ww. spółki N. P. Sp. z o.o.

W rubryce „nabywca”, poza nieprawidłowym, omyłkowo wprowadzonym numerem NIP, znajdowały się prawidłowe dane faktycznego nabywcy, w tym prawidłowa nazwa, siedziba i adres: zakładu leczniczego Wnioskodawcy.

Prawidłowe dane faktycznego nabywcy umożliwiały jego właściwą identyfikację, bowiem podmiot ten widniał jako zakład leczniczy podmiot i I. F. Sp. z o.o., ujawniony w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Z danych rejestru wynikało, że właściwym NIP dla nabywcy nie jest …. - który znajdował się na fakturach VAT - lecz ….

Jednocześnie wskazany na fakturze, rzekomy płatnik, spółka N. P. sp. z o.o., nie prowadziła wówczas żadnego NZOZ, w szczególności NZOZ I., co również jasno wynikało z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do którego dostęp można uzyskać w każdym czasie online poprzez stronę www.

Powyższy błąd był wobec tego oczywisty i łatwo identyfikowalny. Należy nadmienić, że ww. apteka przed zaistnieniem opisanego stanu faktycznego prowadziła współpracę z zakładem leczniczym NZOZ I. przy ul. .., prowadzonym przez wnioskodawcę I. F. sp. z o.o. NIP: …., w ramach której dokonywała na rzecz wnioskodawcy sprzedaży i wystawiła prawidłowe faktury.

Podobnie jak wcześniejsze, prawidłowe faktury, trzy ww. faktury VAT obarczone błędem zostały doręczone rzeczywistemu nabywcy - zakładowi leczniczemu wnioskodawcy, tj. NZOZ I. ul. S. Zapłata za zakupione towary, na podstawie doręczonych faktur VAT, została dokonana w dwóch przelewach, w maju 2017 r„ z rachunku bankowego I. F. sp. z o.o. z siedzibą w G. (a więc spółki prowadzącej, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów leczniczych, NZOZ I. ul. S.

W dniu 23 maja 2017 r. nabywca - spółka prowadząca NZOZ I., identyfikując zaistniałą omyłkę, wystawiła noty korygujące, wprowadzające następujące zmiany:

dotychczasową treść faktury VAT:

„Nabywca: NZOZ I., ., NIP: …; Płatnik: N.P. ., NIP: …..”

zmieniono na treść następującą:

„Nabywca: NZOZ I., I.F. sp. z o.o., ul. S.., NIP: …..” usuwając tym samym zbędnie i omyłkowo wprowadzone dane płatnika, nieprawidłowy NIP nabywcy oraz podając dodatkowe dane identyfikujące nabywcę. Noty korygujące zostały podpisane przez faktycznego nabywcę towarów i adresata faktur VAT-wnioskodawcę oraz zaakceptowane przez wystawcę faktur VAT, tj. spółkę Spółka O. sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy występujące w ww. fakturach uchybienia w postaci błędnie wskazanego NIP nabywcy oraz błędnie wskazanych danych płatnika mogły zostać skorygowane za pomocą noty korygującej, w myśl art. 106k ustawy z dnia 11 marca 2000 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221)? Czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmianą nabywcy towarów, których dotyczą ww. faktury?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W przedmiotowym stanie faktycznym, wystawienie not korygujących w zakresie opisanym w stanie faktycznym, w tym w zakresie zmiany NIP nabywcy wskazanego na fakturach VAT, jest dopuszczalne na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy o VAT oraz nie stanowi zmiany podmiotowej po stronie nabywcy.

W omawianym stanie faktycznym od początku bowiem na fakturach VAT wskazane były: prawidłowa nazwa zakładu nabywcy oraz prawidłowy adres nabywcy, jedyną niepoprawną, w odniesieniu do nabywcy, informacją był NIP (de facto powielony numer wskazanego błędnie płatnika). Pozostałe dane nabywcy na przedmiotowych fakturach VAT były prawidłowe.

Należy podkreślić, że dla ustalenia tożsamości nabywcy, dane wskazane w rubryce „płatnik” są pozbawione znaczenia i nie można utożsamiać podmiotu wskazanego w rubryce „płatnik” z podmiotem wskazanym w rubryce „nabywca”. Co więcej, zgodnie z art. 106e u.p.t.u. wskazanie danych płatnika nie jest konieczne dla sporządzenia prawidłowej faktury VAT.

Należy zauważyć, że w przedmiotowym stanie faktycznym pomimo błędnie wskazanych danych płatnika i NIP nabywcy, pozostałe, prawidłowo podane w rubryce „nabywca” dane umożliwiają wychwycenie błędu oraz prawidłową identyfikację właściwego nabywcy, jeśli nie samodzielnie, to w oparciu o dostępny online rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz całokształt okoliczności sprawy.

Zgodzić należy się z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, iż „notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał faktury lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru albo usługi lub oznaczeniem towaru albo usług lub pomyłki w numerach identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, pomyłki w określeniu daty sprzedaży oraz daty wystawienia i numeru kolejnego faktury, pomyłki w symbolach PKWiU co do określenia towarów czy usługi. Ustawodawca w tym zakresie posługuje się techniką alternatywy nierozłącznej co oznacza, iż w tym trybie dozwolone jest korygowanie pojedynczej tylko pomyłki zawartej w fakturze VAT, jak i też szeregu pomyłek w wystawianych fakturach (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1017/06).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca - nabywca towaru wystawił noty korygujące, w których dokonano sprostowania w zakresie danych dotyczących numeru NIP nabywcy, podano dodatkowe informacje identyfikujące nabywcę oraz usunięto osobną kategorię, „płatnika” - spółkę N. P. sp. z o.o. Działania te spowodowały uzgodnienie informacji w fakturach VAT ze stanem faktycznym - nabywcą, odbiorcą towaru i płatnikiem zarazem był zakład leczniczy NZOZ I., prowadzony przez Wnioskodawcę I.F. sp. z o.o.

W tym miejscu należy przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym: „Trudno dostrzec dostateczną podstawę prawną do twierdzenia, jakoby możliwość wystawienia noty korygującej dotyczyła jedynie drobnych omyłek. Nie sposób przyjąć a priori, że w trybie noty korygującej doszło do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. Aby bowiem takie twierdzenie było dostatecznie uzasadnione, należałoby wykazać, iż skarżąca nie była stroną tej umowy” (Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2008 r., I FSK 818/07). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego decydujące znaczenie ma zatem okoliczność, kto faktycznie nabył towar lub usługę. Możliwe jest zdaniem NSA dokonywanie za pomocą not korygujących korekt na fakturach VAT, o ile korekty te prowadzą do tego, że faktura VAT w pełni odzwierciedla treść sprzedaży.

Jak słusznie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi: „Faktura powinna wiernie odzwierciedlać treść stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami, a skoro w drodze noty korygującej możliwe jest prostowanie jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza z nabywcą, to w ocenie Sądu w ten sposób możliwe jest prostowanie każdej pomyłki dotyczącej nabywcy, począwszy od pomyłek literowych, błędów w numerze identyfikacji podatkowej, adresie, ale także całkowicie błędnego określenia nabywcy (inny podmiot w rzeczywistości nabył towar lub usługę od wskazanego w fakturze) (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 462/11).

W przedmiotowej sprawie, dowodem faktycznego nabycia towarów przez Wnioskodawcę jest dokonana zapłata za nabyte towary z rachunku Wnioskodawcy I. F. sp. z o.o., a nie N. P. sp. z o.o. oraz dokumenty potwierdzające wydanie/odbiór towaru.

Powyższe okoliczności oraz fakt, że ww. apteka współpracowała wcześniej z Wnioskodawcą dowodzi jednoznacznie, że wpisanie na fakturach VAT spółki N. P. sp. z o.o. jako płatnika oraz przypisanie nabywcy niewłaściwego NIP-u, było zwykłą omyłką.

Niezasadne byłoby przyjęcie, że ujawnienie w rubryce „nabywca” NIP-u N. P. sp. z o.o. powodował, że to ta spółka stawała się nabywcą, zaś sprostowanie NIP-u w drodze not korygujących automatycznie spowoduje, iż po stronie nabywcy znajdzie się nowy podmiot. Tym bardziej, że wskazany pierwotnie, błędny NIP, nie był zgodny ze wskazaną nazwą i adresem nabywcy. Od początku w niniejszej sprawie nabywcą był Wnioskodawca I. F. sp. z o.o. będący faktyczną stroną umowy. Cytowana aktualna linia orzecznicza wprost wskazuje, że drogą noty korygującej mogą być poprawione jakiekolwiek błędne dane na fakturze, a ich zmiana nie oznacza a priori zmiany podmiotowej po którejkolwiek ze stron przeprowadzonej transakcji. Tym bardziej takiej zmiany podmiotowej nie powinna stanowić zmiana NIP-u po stronie nabywcy towaru.

Zgodnie ze „Słownikiem Języka Polskiego” pod red. W. Doroszewskiego pomyłka oznacza - spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie. Pomyłka może być skutkiem zapomnienia, błędu w wypowiedzi, przekręcenia lub przeinaczenia. Mając na uwadze, iż faktura dokumentuje dokonanie dostawy towarów bądź świadczenie usług, a więc jest konsekwencją realizacji umowy cywilnoprawnej, pomyłka nastąpi wtedy, gdy faktura została wystawiona niezgodnie z zawartą umową. To w umowie określone są strony, odpowiadające wystawcy oraz nabywcy, a także zakres operacji gospodarczej tworzącej treść faktury.

W przypadku, w którym doszło do wystawienia faktury niezgodnie z umową oraz treścią operacji gospodarczej, na którą składają się świadczenia obu stron (dostawa produktów leczniczych oraz zapłata zgodnie z wielkością ich dostawy) - można mówić o pomyłce. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z treścią zawartego i zrealizowanego kontraktu dochodzi do pomyłki, jako sądu niezgodnego z obiektywnie istniejącą rzeczywistością. Istotne jest stwierdzenie, iż wystawca popełnił błąd w określeniu nazwy bądź numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy.

Istota noty korygującej sprowadza się do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji między jej stronami. Realizacją tego jest możliwość wystawienia przez otrzymującego fakturę, jako faktycznego nabywcy towarów i usług, not korygujących do faktur zakupu. Wedle wnioskodawcy, pogląd odmawiający słuszności prawu do dokonania tej czynności stanowi nieuprawnioną, bo zawężającą, interpretację art. 106k ust. 1 u.p.t.u.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, „nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą” (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 r. nr IPPP1/4512-82/16-4/KR).

Przenosząc tę interpretację na grunt niniejszej sprawy, należy ponownie podkreślić, iż dane nabywcy były w przedmiotowych trzech fakturach VAT poprawne, za wyjątkiem błędnego numeru NIP. Błędne były również dane w rubryce „płatnik”, jednak, zdaniem Wnioskodawcy, jest to irrelewantne dla ustalenia tożsamości nabywcy - po pierwsze, dlatego że wskazanie w fakturze VAT danych płatnika nie jest niezbędne dla prawidłowości takiej faktury, po wtóre, dlatego że rzekomy, nieprawidłowy płatnik, spółka N. P. sp. z o.o., nie była w istocie stroną umowy pomiędzy ww. apteką a Wnioskodawcą, po trzecie wreszcie, dlatego że N. P. sp. z o.o. nie była faktycznym odbiorcą sprzedawanego towaru.

Korekta numeru NIP nie doprowadziła zatem do zmiany podmiotowej po stronie nabywcy, a jedynie do odzwierciedlenia właściwego stosunku cywilnoprawnego i przebiegu transakcji pomiędzy jej stronami, a tym samym noty korygujące uzgodniły dane wykazane na fakturze ze stanem faktycznym.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest wzmiankowana korekta numeru NIP wykazanego w rubryce „nabywca”, jeśli NIP taki nie należał do faktycznego nabywcy, zaś na podstawie obiektywnych okoliczności wskazanych w stanie faktycznym możliwe jest odtworzenie tożsamości faktycznego nabywcy, tak na podstawie pozostałych danych wskazanych w rubryce „nabywca”, jak i faktycznego przebiegu transakcji. Dokonanie korekty opisanej w stanie faktycznym nie oznacza zmiany podmiotowej po stronie nabywcy, zaś podmiot, którego NIP został omyłkowo umieszczony w rubryce „nabywca” obok danych faktycznego nabywcy, nie był nigdy nabywcą towarów objętych fakturami VAT. Tożsamości nabywcy nie należy ustalać wyłącznie w oparciu o NIP, a tym bardziej w oparciu o dane wskazane w rubryce płatnik, lecz w oparciu o rzeczywisty obraz stosunku cywilnoprawnego i podjęte przez strony transakcji czynności faktyczne. Wskazane w stanie faktycznym noty korygujące spełniają wymagania przewidziane w art. 106 k u.p.t.u i prostują niezgodność danych z faktur VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zasady dotyczące wystawiania faktur oraz faktur korygujących zostały określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
  1. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub
  2. w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty

  - wyrazy „metoda kasowa”;

 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 tej ustawy powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Stosownie do art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, ta wymaga akceptacji wystawcy faktury (ust. 2).

Faktura, o której mowa w ust. 1 zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących (art. 106k ust. 4 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (zwrotu całości lub części należności) oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Natomiast pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą, mogą być skorygowane poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

Z powołanych przepisów dotyczących korygowania faktur wynika, że dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury”, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki.

Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy).

Zatem w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że przez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Z treści wniosku wynika, że Spółka O. sp. z o.o. prowadząca aptekę ogólnodostępną, dokonała sprzedaży produktów leczniczych na rzecz Wnioskodawcy. Fakt sprzedaży (wydania/odbioru towarów) został potwierdzony dokumentami. W związku z dokonanymi powyższymi sprzedażami, Spółka wystawiła trzy faktury VAT: FV nr ... z dnia 21 kwietnia 2017 r., FV nr ... z dnia 30 kwietnia 2017 r. oraz FV nr ... z dnia 8 maja 2017 r., które doręczyła Wnioskodawcy.

Na ww. fakturach VAT doszło jednak do pomyłki w zakresie danych faktycznego nabywcy towarów oraz pomyłki w rubryce płatnik.

Pierwszy błąd polegał na omyłkowym wprowadzeniu w fakturach VAT rubryki „płatnik”, w której dodatkowo wprowadzono dane spółki nie będącej faktycznie ani stroną ww. transakcji sprzedaży, ani rzeczywistym płatnikiem w stosunku do należności wynikającej z ww. faktur VAT. Ponadto na ww. fakturach VAT podano błędnie NIP nabywcy.

W rubryce „nabywca”, poza nieprawidłowym, omyłkowo wprowadzonym numerem NIP, znajdowały się prawidłowe dane faktycznego nabywcy, w tym prawidłowa nazwa, siedziba i adres.

Prawidłowe dane faktycznego nabywcy umożliwiały jego właściwą identyfikację.

W dniu 23 maja 2017 r. nabywca - Wnioskodawca, identyfikując zaistniałą omyłkę, wystawił noty korygujące, usuwając tym samym zbędnie i omyłkowo wprowadzone dane płatnika, nieprawidłowy NIP nabywcy oraz podając dodatkowe dane identyfikujące nabywcę. Noty korygujące zostały podpisane przez faktycznego nabywcę towarów i adresata faktur VAT -Wnioskodawcę oraz zaakceptowane przez wystawcę faktur VAT, tj. Spółkę O. sp. z o.o.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy występujące w ww. fakturach uchybienia w postaci błędnie wskazanego NIP nabywcy oraz błędnie wskazanych danych płatnika mogły zostać skorygowane za pomocą noty korygującej, w myśl art. 106k ustawy o VAT oraz czy w takiej sytuacji zmiana numeru NIP nabywcy na ww. fakturach nie skutkuje zmianą nabywcy towarów, których dotyczą ww. faktury.

Jak wynika z treści przywołanego wcześniej przepisu art. 106k ustawy o VAT, ustawodawca dał nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki uprawnienie do skorygowania tych pomyłek poprzez wystawienie noty korygującej. Ustawodawca zastrzegł jednak, że powyższe nie dotyczy pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, tj. w zakresie miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto), stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwoty należności ogółem.

W tej sytuacji należy przyjąć, że jeżeli w otrzymanej fakturze dokumentującej nabycie towaru lub usługi nabywca stwierdzi pomyłkę, która nie dotyczy danych wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy, to może on skorygować te omyłki w drodze wystawienia noty korygującej, przy czym nota ta wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Odnosząc powyższe do sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji należy stwierdzić, że skoro na otrzymanych fakturach widnieją prawidłowe (poza numerem NIP) dane faktycznego nabywcy i dane te umożliwiają jego właściwą identyfikację, a w fakturach błędnie wskazano jedynie NIP Wnioskodawcy, to w tym przypadku dopuszczalne jest skorygowanie takiej wadliwości faktur za pomocą not korygujących.

Odnosząc się natomiast do kwestii pomyłki w postaci zawarcia na fakturze w rubryce płatnik danych spółki nie będącej faktycznie ani stroną transakcji, ani rzeczywistym płatnikiem w stosunku do należności wynikającej z tych faktur, należy zauważyć, że jak wynika z przywołanego wcześniej przepisu art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, w treści tego przepisu nie wskazano aby na fakturze były zawarte dane płatnika. Skoro tak, to niewątpliwie dane w tym zakresie nie zostały wymienione w art. 106k ust. 1 ustawy, jako te których nie można korygować w drodze wystawienia noty korygującej.

Zatem w sytuacji gdy jak wskazano we wniosku na wskazanych fakturach w rubryce płatnik umieszczono pomyłkowo dane spółki nie będącej faktycznie ani stroną transakcji, ani rzeczywistym płatnikiem w stosunku do należności wynikającej z tych faktur, to dopuszczalne jest skorygowanie takiej wadliwości faktur w drodze wystawienia noty korygującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

(Interpretacja indywidualna z 22 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.687.2017.1.WN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

Wytłuszczenia - red.

Hasła tematyczne: vat, faktury, nip, błędy, nota korygująca, interpretacja indywidualna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz