Błąd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo

Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakładają już obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentującej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczność zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzającej usługi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usług związanych z eksploatacją bądź używaniem pojazdów przez podatnika VAT.

W przypadku wydatków dotyczących pojazdów samochodowych zasadą jest, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, ograniczenie kwoty podatku naliczonego z nimi związanej do 50%. Ograniczenie to, na podstawie art. 86a ust. 3, nie dotyczy przede wszystkim samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, stanowiąc istotny wyjątek od reguły. Wprowadzenie takiego uregulowania nie zostało uzupełnione o określenie zasad dokumentowania zakupów związanych z pojazdami samochodowymi, w sytuacji gdy istnieje ograniczenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia do 50%. Nie istnieje zatem konieczność oznaczenia w jakiś szczególny sposób faktur dokumentujących takie zakupy. Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT nie musi więc mieć numeru rejestracyjnego umieszczonego przez sprzedawcę na fakturze, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Elementy, które powinna zawierać faktura, wymienione zostały w art. 106e ustawy o VAT. Brak jest wśród nich numeru rejestracyjnego pojazdu jako niezbędnego na fakturze dokumentującej zakup paliwa. W związku z tym nie ma nałożonego przepisem prawa obowiązku zamieszczania na fakturze takiego numeru. Pomimo braku obowiązku podawania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa vatowcy dla celów dowodowych zadbać powinni o to, aby informacja taka znalazła się na fakturze. O ile wykazanie w trakcie kontroli podatkowej, że VAT odliczony został od paliwa zakupionego do danego pojazdu, jest bardzo ważne, to brak możliwości przypisania określonej faktury za paliwo do konkretnego pojazdu może być bardzo kłopotliwy w codziennych rozliczeniach VAT. Podatnik może mieć wiele pojazdów, w związku z tym otrzymuje wiele faktur za paliwo. Gdy pozbawione numeru rejestracyjnego faktury trafią do działu księgowości, mogą powstać wątpliwości, w stosunku do których istnieje prawo do pełnego odliczenia VAT, a kiedy jest ono ograniczone do 50% podatku naliczonego. Bez takiej wskazówki osoby zajmujące się rozliczaniem VAT mogą nie orientować się, ile VAT z każdej z takich faktur można odliczyć.

W razie gdy sprzedawca nie umieścił na fakturze numeru rejestracyjnego – nie jest do tego przecież zobowiązany – może tego dokonać sam podatnik. On sam najlepiej orientuje się, który dokument zakupu którego samochodu dotyczy. Samodzielne zmieszczenie przez podatnika adnotacji w postaci numeru rejestracyjnego samochodu na odwrocie faktury nie jest zakazane. Jest to jak najwłaściwsza forma przypisania faktury do pojazdu i kontrola organów skarbowych nie ma podstaw, aby praktykę taką zakwestionować.

Błędny numer rejestracyjny nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Brak obowiązku zmieszczenia przez sprzedawcę numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze nie oznacza, że nie można tego uczynić na prośbę kupującego. Zawsze jednak dojść może do popełnienia przez sprzedawcę błędu w numerze rejestracyjnym samochodu podatnika. Czy będzie to skutkować utratą prawa do odliczenia VAT z faktury dotkniętej takim niedociągnięciem?

Przepis art. 88 ust. 3a ustawy o VAT enumeratywnie wskazuje przypadki, w których obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się w razie błędów na fakturze. Brak tam błędu w numerze rejestracyjnym samochodu. Zatem błąd taki nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT, pod warunkiem że z faktury wynikać będzie, co stanowiło przedmiot zakupu, oraz nabywca będzie potrafił wykazać związek wydatku udokumentowanego taką fakturą z czynnościami opodatkowanymi. Takie stanowisko zajmują również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 4 października 2010 r., nr IBPP1/443-634/10/BM. Dyrektor IS stwierdził w niej, że gdy podatnik jest w stanie potwierdzić fakt, że paliwo udokumentowane fakturą z błędnym numerem rejestracyjnym pojazdu wlewane jest do samochodu, który może zostać zidentyfikowany, stanowi to podstawę do obniżenia podatku należnego, o ile oczywiście dokumentuje zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną. 

Pomimo wydania tej interpretacji w odmiennym stanie prawnym, gdy możliwość odliczenia VAT od zakupu paliwa była mniejsza niż obecnie, pozostaje ona w pełni aktualna. Gdyby jednak podatnik wykorzystywał w działalności np. dwa pojazdy, a od jednego z tytułu eksploatacji mógłby odliczyć 50% VAT, i jego numer rejestracyjny byłby bardzo podobny do numeru pojazdu, w stosunku do którego istnieje prawo do pełnego odliczenia VAT, odliczenie pełne mogłoby zostać zakwestionowane. Zrodziłaby się bowiem wątpliwość, do którego z samochodów paliwo rzeczywiście zostało zatankowane, w szczególności gdy do ich napędu służy taki sam jego rodzaj.

Nota korygująca może naprawić błąd

W przypadku pomyłki na fakturze w numerze rejestracyjnym samochodu, stanowiącej błąd formalny, podatnik może skorzystać z możliwości, jaką daje mu art. 106k ustawy o VAT, czyli wystawić notę korygującą. Nota korygująca, aby wywołała skutki prawne, musi zostać przez wystawcę faktury zaakceptowana. Ustawodawca nie określa, w jaki sposób powinna być ona dokonana, co oznacza, że akceptacja może przybrać dowolną formę. Nie musi więc to być podpis na papierowym dokumencie. Nota może zostać przesłana drogą mejlową i w takiż sposób zaakceptowana. Jednak sprzedawca po upływie pewnego czasu od momentu zakupu paliwa może nie zaakceptować noty dotyczącej zmiany numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze. Im więcej czasu upłynęło pomiędzy zakupem a wystawieniem noty, tym możliwość zweryfikowania, jaki samochód był tankowany, jest mniejsza. Właściwie jedynym narzędziem pozwalającym to ustalić są zapisy monitoringu, lecz z całą pewnością czas ich przechowywania przez stacje paliw jest ograniczony. Z tego powodu stacje benzynowe, w szczególności sieciowe, często nie odsyłają podpisanych not korygujących.

Najlepiej więc zawczasu zapobiegać takim sytuacjom i już w momencie zakupu paliwa skontrolować, czy na fakturze figuruje numer rejestracyjny samochodu, który faktycznie został zatankowany. W razie późniejszego wykrycia pomyłki, np. dopiero przy księgowaniu dokumentu, podatnik VAT może spotkać się z odmową wystawienia faktury korygującej lub zaakceptowania wystawionej noty korygującej.

W takiej sytuacji podatnik powinien pamiętać o wcześniej wspomnianej możliwości samodzielnego opisania faktury za paliwo na jej odwrocie. Dla organów podatkowych takie postępowanie podatnika jest wiarygodne, gdyż wyklucza ono nadużycia polegające na tankowaniu samochodów prywatnych na numer rejestracyjny pojazdów firmowych. Aby nie powstał problem z wykazaniem przez podatnika, że zakup przeznaczony był do samochodu, w stosunku do którego przysługuje odliczenie VAT, najlepiej, gdy opisze on szczegółowo zaistniałą sytuację i poprze ten opis pisemnym oświadczeniem osoby tankującej pojazd.

Adam Okonkwo

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...