Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.03.2015

Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna

10 sierpnia 2014 r. weszła zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miała jedynie ułatwić dostęp do zawodu księgowego, a wprowadziła szereg wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselską w tej sprawie MF wyjaśniło, że  w resorcie finansów prowadzone są prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.

Treść całej interpelacji poselskiej:

Interpelacja nr 31300 do ministra finansów w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych

Dotyczy to osób prowadzących małe biuro rachunkowe, rozliczające tylko kilku podatników, dla których prowadzenie biura to szereg powtarzających się czynności, chronologicznego zapisywania zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów i rozchodów, rejestrach dla potrzeb podatku VAT, jak również prowadzenie dokumentacji kadrowej na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez klientów biura.

Ich kompleksową usługę księgową zamyka sporządzona przez nich deklaracja podatkowa, z której wynika wielkość podatku do zapłaty przez podatnika, bądź to dla celów podatku dochodowego, podatku VAT, PCC, czy ZUS. Nie opiniują, nie udzielają porad, nie pomagają w prowadzeniu ksiąg w ramach jednorazowych zleceń, nie sporządzają jednorazowych deklaracji, nie reprezentują podatników w sądzie, przed organami. Osoby takie-księgowi nie prowadząc doradztwa podatkowego a jedynie świadcząc usługi podnoszą że odebrano im prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego do wysokości 150 tys. zł obrotów.

Szanowny Panie Ministrze!

Problem pojawił się 10 sierpnia 2014 roku, kiedy w życie weszła zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miała jedynie ułatwić dostęp do zawodu księgowego, a rezultat jej jest taki, że od 13 stycznia 2015 roku po udzielonej odpowiedzi na zapytanie złożone przez redaktorów Gazety Podatkowej w sprawie wymienionego wyżej zwolnienia odpowiedź z ministerstwa wprowadziła szereg wątpliwości, a uwalniać miała jedynie czynności określone w art. 2 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym tj.

pkt. 2 prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

pkt. 3 sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Czynności ww. określone są działalnością rachunkowo-księgową, nie wiążącą się z czynnościami doradczymi i zgodnie z przepisami tej ustawy, wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego nie jest już uzależnione od posiadania określonych uprawnień czy też statusu podmiotu.

Po 10 sierpnia 2014 roku wydawane były też pozytywne dla podatników interpretacje indywidualne, które umożliwiały zwolnienie z VAT: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 r. IPTPP/443-689/14-4/RG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 października 2014 r. IPTPP1/443-532/14-4/MW.

Ministerstwo zaś pismem z dnia 13 stycznia 2015 roku wyjaśniło, że zakres czynności doradztwa podatkowego określa art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Ta data wyznacza kolejny zawrót głowy u osób prowadzących biura rachunkowe, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego w VAT, bowiem obecne stanowisko ministerstwa jest odmienne od interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 26.04.2011 roku, w której Minister Finansów zmienił negatywną dla podatnika odpowiedź Izby Skarbowej z Katowic. Minister Finansów sprostował stanowisko Izby twierdząc, że przepisy ustawy o VAT mówią, że co do zasady, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej identyfikuje się za pomocą tych klasyfikacji. Zatem określając czy świadczenie usług powoduje wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego czy też nie, należy mieć na uwadze klasyfikację statystyczną świadczonych usług oraz stan faktyczny konkretnej sprawy. Dlatego mając na uwadze, że nomenklatura klasyfikacyjna różnicuje usługi w zakresie księgowości od usług doradztwa podatkowego, to nieuzasadnione byłoby stawianie znaku równości wobec tych usług.

Minister Finansów podzielił również pogląd podatnika, że ustawa o doradztwie podatkowym nie może przesądzać o konsekwencjach prawno-podatkowych w podatku VAT.

Panie Ministrze, proszę zatem o odpowiedź:

  1. Czy oprócz deregulacji ustawa miała zamiar pozbawić sporą grupę osób możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT?
  2. Skąd zmiana poglądów przez Ministerstwo Finansów w tej sprawie, kiedy żaden przepis się nie zmienił, który by niejako wymuszał zmianę tego poglądu przez Ministra?
  3. Czy być może nie rozpoczną się masowe kontrole organów skarbowych z pełnymi konsekwencjami dla tych osób?
  4. Jaka jest liczba osób prowadząca czynności księgowe, korzystających ze zwolnienia podmiotowego w VAT i jakie ewentualne poniosą koszty spowodowane tymi zmianami?
  5. Czy ewentualny brak możliwości skorzystania przez księgowych ze zwolnienia VAT nie obciąży osób dla których świadczą usługi (najmniejszych podatników nie będących płatnikami VAT) nadmiernym wzrostem kosztów a w konsekwencji likwidacją przez nich działalności?
  6. Czy działania takie są zgodne z zasadami państwa prawa?
  7. Czy państwo przewiduje odszkodowania dla osób i podmiotów, które w dobrej wierze korzystały od 10 sierpnia 2014 roku ze zwolnienia VAT aby zadośćuczynić za utracone prawa nabyte a obecnie poniosą ewentualne konsekwencje finansowe?
  8. Kto winien być adresatem tych roszczeń?

Gdyby stanowisko Ministra w tej sprawie nie wyjaśniło i nie rozwiązywało problemu wnoszę o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w zakresie doprecyzowania usług doradztwa podatkowego.

Z poważaniem

Poseł Romuald Garczewski

Warszawa, dnia 19.02.2015 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31300 w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych

W związku z przekazaną interpelacją nr 31300 Pana Posła Romualda Garczewskiego w sprawie „rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych”, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 tego artykułu ustawy, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Odnosząc się do kwestii poruszonych w interpelacji Pana Posła uprzejmie informuję, iż obecnie w resorcie finansów trwa pogłębiona analiza tego zagadnienia. Prowadzone są prace nad wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową. Przedmiotowa interpretacja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i udostępniona na stronie internetowej www.finanse.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty. Po opublikowaniu interpretacja ta zostanie niezwłocznie przesłana do wiadomości Pana Posła.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Jarosław Neneman

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz