Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.12.2020

Będzie ustrukturyzowany wzór faktury

W IV kwartale 2021 r. planujemy wprowadzić dla podatników rozwiązanie mające charakter fakultatywny, tj. możliwość wystawiania i otrzymywania faktur za pośrednictwem przygotowywanego systemu teleinformatycznego. W wyniku wdrożenia tego rozwiązania zwiększy się m.in. pewność podatników co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych dokumentów, poprzez wprowadzenie elektronicznego ustrukturyzowanego wzoru faktury - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 1903 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas mojego dyżuru poselskiego zwrócono się do mnie z prośbą o pomoc w sprawie ujednolicenia wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych. Osoba prowadząca własną działalność nie rozumie, dlaczego mimo obowiązku przepisywania faktur i rozliczania się z urzędem skarbowym przez Internet nie powstał żaden odgórnie ustalony rządowy schemat, który ułatwiałby pracę prowadzącym księgowość i wprowadziłby jednolity wzór dla osób wydających faktury i paragony fiskalne. Wzór ten mógłby zawierać dane dotyczące ceny brutto, ceny netto, liczby sztuk czy stawki podatku VAT. Dziś każdy posługuje się innym wzorem i nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy na paragonie fiskalnym widnieje tylko cena brutto, więc co miesiąc wiele osób prowadzących księgowość musi samodzielnie wyliczać wartości, np. cenę netto, które po zaokrągleniu nie są takie jak w rzeczywistości. Utrudnia to pracę i zabiera cenny czas wielu osobom.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Czy ministerstwo planuje przyjrzeć się tej kwestii i ustalić odgórnie ujednolicony wzór dla wszystkich wydających faktury oraz paragony fiskalne, który zawierałby takie dane jak cena brutto, cena netto, liczba sztuk czy stawka podatku VAT? Jeśli tak, kiedy mogłoby to wejść w życie? Jeśli nie, to czy ministerstwo ma pomysł, w jaki sposób można ułatwić życie osobom, które co miesiąc muszą ręcznie wyliczać te wartości?

Posłanka Katarzyna Osos

5 listopada 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1903 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na zapytanie nr 1903 z 13 listopada 2020 r. Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru na fakturach i paragonach fiskalnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie chciałbym podziękować Pani Poseł za zwrócenie uwagi na ważny problem związany z dokumentowaniem transakcji podlegających VAT, w szczególności w kontekście potrzeby wprowadzenia możliwości posługiwania się przez podatników jednolitym wzorem faktury.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją. W przypadku podatku od towarów i usług oznacza to harmonizację przepisów krajowych z regulacjami zawartymi przede wszystkim w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1. Regulacje w zakresie fakturowania zawarte zostały w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur3. Stanowią one implementację dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania4. Wzór faktury został określony w ww. ustawie (art. 106e) i rozporządzeniu (§ 3), poprzez wskazanie zestawu wymagalnych elementów, który musi posiadać.

Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono natomiast ujednolicony szablon faktury. Wśród krajów, które zdecydowały się na takie rozwiązanie - przy okazji wprowadzania przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego - należy wskazać Włochy, Hiszpanię oraz Portugalię. W Polsce dotychczas nie wprowadzono ujednoliconego szablonu faktury, co może w skutkować niedogodnościami wskazanymi w zapytaniu Pani Poseł - przynajmniej dla określonych grup podatników. Korzystając z dotychczasowej dowolności, polscy podatnicy mają dostosowane do własnych potrzeb systemy, których funkcjonalności powinny odpowiadać obowiązującym przepisom.

Chciałbym jednak podkreślić, że w IV kwartale 2021 r. planujemy wprowadzić dla podatników rozwiązanie mające charakter fakultatywny, tj. możliwość wystawiania i otrzymywania faktur za pośrednictwem przygotowywanego systemu teleinformatycznego. W wyniku wdrożenia tego rozwiązania zwiększy się m.in. pewność podatników co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych dokumentów, poprzez wprowadzenie elektronicznego ustrukturyzowanego wzoru faktury.

Z kolei minimalny zakres danych zawartych na paragonach fiskalnych emitowanych przez kasy rejestrujące on-line oraz kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, został określony w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące5 oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących6. Struktura i zawartość paragonów fiskalnych została określona w ten sposób, że wskazane zostały kolejne elementy, które - co najmniej - takie paragony powinny zawierać. Wśród tych elementów ustawodawca nie wskazuje na obowiązek umieszczania na paragonach fiskalnych informacji m.in. o cenie netto. Przyjęte w ww. rozporządzeniach rozwiązanie zostało oparte na konstrukcji przewidzianej w art. 106e ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może obliczyć według wzoru, w którym podstawia dane o wartości sprzedaży brutto oraz stawce podatku. W związku z tym na paragonie fiskalnym obowiązkowo muszą znaleźć się informacje o cenie brutto, stawce podatku i kwocie podatku.

W świetle powyższego podkreślić należy, że w celu wprowadzenia obowiązku obligatoryjnego umieszczania na paragonie fiskalnym innych elementów niż wskazane w ww. rozporządzaniach, jak np. wartości sprzedaży netto, koniecznym byłoby podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów tych rozporządzeń. Proces ten wymagałby wprowadzenia szeregu zmian w programach kas rejestrujących używanych na rynku i na tę chwilę trudno jest wskazać termin, w którym wszystkie te kasy emitowałyby paragony fiskalne zawierające taki element. Wprowadzenie tego rozwiązania wiązałoby się też z wydłużonym procesem dostosowania przez podatników stosujących kasy, a także byłoby przedsięwzięciem kosztownym dla obu stron - producentów kas i podatników.

Należy podkreślić, że podatnicy mają obowiązek wykonania raportu dobowego i miesięcznego, który zawiera w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę lub za wybrany okres. Rzeczone raporty służą podatnikom do rozliczenia podatku VAT z kas rejestrujących, zawierając m.in. pozycję wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek. W konsekwencji podatnicy nie muszą samodzielnie wyliczać wartości sprzedaży netto. Dla rozliczania podatku VAT taki problem nie występuje.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 28 listopada 2020 r.

1 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.

3 Dz. U. poz. 1485

4 Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1

5 Dz. U. poz. 1206; dalej jako „rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii”

6 Dz. U. poz. 816, ze zm.; dalej jako „rozporządzenie Ministra Finansów”

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz