08.02.2022: Rozliczenie roczne PIT

Będą zmiany w uldze dla klasy średniej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, w ramach reformy zostaną wdrożone kolejne rozwiązania, które spowodują, że zyska na niej jeszcze większa liczba podatników. Ulga dla klasy średniej stanie się dostępna dla jeszcze szerszego grona podatników. Objęci nią zostaną m.in. emeryci i renciści, osoby na umowach zlecenia, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS oraz, w szerszym zakresie, nauczyciele akademiccy. Korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu różnych umów np. umowy o pracę z umową zlecenia.

Interpelacja nr 30220 do ministra finansów w sprawie konstrukcji podatku tzw. ulgi dla klasy średniej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z konstrukcją podatku tzw. ulgi dla klasy średniej, w której nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli obywatelki i obywatele po złożeniu zeznania podatkowego, których roczne dochody nie mieszczą się w ustawowych widełkach tejże ulgi, będą musieli ją zwrócić w całości, pytam:

  1. W jaki sposób obywatelki i obywatele mogą oszacować dochody tak dokładnie?
  2. Jakie inne źródła finansowe, poza pensją, uwzględniane są w jej konstrukcji?
  3. Jakie są szacowane minimalne kwoty zwrotu tego podatku?
  4. Jakie są szacowane maksymalne kwoty zwrotu tego podatku?
  5. Jaki jest termin zwrotu od dnia złożenia deklaracji PIT?
  6. Jaki jest termin na ewentualne odstąpienie od ulgi?

 

Posłanka Katarzyna Kotula

4 stycznia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 30220 w sprawie konstrukcji podatku tzw. ulgi dla klasy średniej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przesłaną interpelacją pani poseł Katarzyny Kotuli w sprawie konstrukcji podatku tzw. ulgi dla klasy średniej, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ulga dla klasy średniej została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) [1] nowelizacją z 29 października 2021 r. [2].

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie przez podatnika, w oparciu o wysokość uzyskiwanych przez niego w roku podatkowym przychodów. Celem wprowadzonego rozwiązania jest zrównoważenie wzrostu obciążenia spowodowanego brakiem możliwości odliczenia od 1 stycznia 2022 r. od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obecnie ulga jest skierowana do podatników uzyskujących przychody podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, jeżeli ich roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł. Przy czym w przypadku podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą chodzi o przychody pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy PIT.

Ulgę podatkową dla klasy średniej stosuje się w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jednakże jej ostateczne rozliczenie następuje po zakończonym roku w zeznaniu podatkowym.

W przypadku podatnika będącego pracownikiem ulga ta stosowana jest już na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika (tj. pracodawcę) „z urzędu” na podstawie ustawy PIT. Warunkiem powyższego jest jednak to, aby miesięczne przychody podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT mieściły się w przedziale pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł.

Podatnik ma prawo zrezygnować z ulgi podatkowej dla klasy średniej stosowanej przez płatnika w trakcie roku, w dowolnym momencie. W tym celu składa sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o tę ulgę. Płatnik nie będzie pomniejszał dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek podatnika.

Podatnik - przedsiębiorca może stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga podatkowa dla klasy średniej wykazywana jest w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku podatnika niebędącego przedsiębiorcą co do zasady w deklaracji PIT-37, zaś w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się za zasadach ogólnych w formularzu PIT-36.

Ewentualny należny zwrot podatku wynikający z zastosowania ulgi wykazywany będzie zatem w zeznaniu podatkowym. Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej [3] wynosi 3 miesiące od dnia złożenia zeznania. Natomiast w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej termin ten skraca się do 45 dni.

Prawo do ulgi weryfikowane będzie po zakończeniu roku podatkowego (w zeznaniu podatkowym). W odniesieniu do rocznych przychodów ma ona zastosowanie do przychodów w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Jeżeli roczna wysokość przychodów podatnika nie będzie uprawniało go do zastosowania ulgi, to dokona on korekty w zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w ramach reformy zostaną wdrożone kolejne rozwiązania, które spowodują, że zyska na niej jeszcze większa liczba podatników.

Ulga dla klasy średniej stanie się dostępna dla jeszcze szerszego grona podatników. Objęci nią zostaną m.in. emeryci i renciści, osoby na umowach zlecenia, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS oraz, w szerszym zakresie, nauczyciele akademiccy.

Korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu różnych umów np. umowy o pracę z umową zlecenia.

W efekcie jeszcze większa liczba osób zarabiających do 12 800 zł brutto miesięcznie będzie zyskiwać na reformie lub będzie ona dla nich neutralna.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 31 stycznia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), ulga dla klasy średniej

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...