Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.03.2017

Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?

Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie w mediach politycy często wspominają o konieczności wsparcia polskich przedsiębiorstw w taki sposób, aby miały one równe szanse na rynku, podobne do tych, jakie mają firmy z kapitałem zagranicznym. Niestety z początkiem nowego roku składki ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą uległy wzrostowi i w chwili obecnej łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wynosi min. 1172,56 zł miesięcznie. Z kolei przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej przez pierwsze dwa lata działalności mogą ubiegać się o zniżkę, jednak w takim przypadku minimalna wysokość opłacanych składek nie może być niższa niż 487, 90 zł miesięcznie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Pan Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje wprowadzenie zwolnień z opłat ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej? Proszę o uzasadnienie i wskazanie przybliżonego terminu wejścia w życie przepisów.
  2. Jakie przyczyny zdecydowały o zwiększeniu składek ZUS w 2017 r. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?
  3. Jakie znaczenie dla rozwoju gospodarki będzie miało zwiększenie składek dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Posłowie
Jarosław Sachajko, Paweł Grabowski

16 lutego 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 10291 w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 10291 Panów posłów: Jarosława Sachajko i Pawła Grabowskiego w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zakres działań rządu został nakreślony w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętym uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pragnę poinformować, że obecnie przedmiotem prac legislacyjnych jest skierowany do konsultacji projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców, będący realizacją zapowiedzi sformułowanych w ww. dokumentach w zakresie stworzenia regulacji, które w sposób całościowy i spójny będą regulowały wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce.

Wśród rozwiązań, które zawarte są w projekcie przewidziano między innymi:

  • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowanej, która nie będzie pociągała za sobą obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku działalności na małą skalę; w projekcie ustalono, że warunkiem uznania za działalność nierejestrowaną będzie osiąganie miesięcznych przychodów z takiej działalności w kwocie nie przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wprowadzenie ulgi na start, która polega na tym, że przedsiębiorca w okresie pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej zostanie zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie po tym okresie będzie miał możliwość skorzystania z istniejącej obecnie ulgi w okresie następnych 24 miesięcy działalności (opłacania składek od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeśli chodzi o datę wejścia w życie powyższych rozwiązań założeniem projektodawcy jest, aby proponowane zmiany weszły w życie od dnia 1 września 2017 r.

Odnosząc się do pytania o przyczyny, które zdecydowały o podwyższeniu wysokości składek dla przedsiębiorców w 2017 r., należy zauważyć, iż zasady kształtowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki dla przedsiębiorców zostały określone w sposób ryczałtowy. Zgodnie z art. 18 ust. 8 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Ustalenie przez ustawodawcę podstawy wymiaru składek w sposób ryczałtowy oraz powiązanie jej z prognozą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oznacza, iż wraz ze wzrostem prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętym w ustawie budżetowej na dany rok (z kwoty 4055 zł w 2016 r. do kwoty 4263 zł w 2017 r.), rośnie podstawa wymiaru oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Podobna sytuacja przedstawia się w odniesieniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez przedsiębiorców. Ustawodawca w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzależnił podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 tej ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% wskazanego wyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. W rezultacie wzrostu wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r. w relacji do IV kwartału 2015 r., wymiar miesięcznych składek dla przedsiębiorcy na NFZ w 2017 r. wynosi 297,28 zł, wobec miesięcznej kwoty opłacanej w 2016 r. w wysokości 288,95 zł.

Odnośnie do pytania dotyczącego znaczenia dla rozwoju gospodarki zwiększenia składek należy pamiętać, iż system ubezpieczeń społecznych pełni funkcje ochronne dla ubezpieczonych w sytuacjach spełniania się określonych ryzyk ubezpieczeniowych (np. ryzyka starości i braku możliwości utrzymania się z własnej pracy, śmierci żywiciela, choroby i macierzyństwa, niezdolności do pracy). Składki opłacane przez ubezpieczonych, w tym przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne są podstawą do ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z ubezpieczeń w sytuacji zaistnienia określonych zdarzeń. Jest także wiadome, że system emerytalny w Polsce jest systemem deficytowym, w którym bieżące składki nie pokrywają wypłat wszystkich świadczeń przysługujących ubezpieczonym, dlatego też wymaga on uzupełniania środkami z budżetu państwa. Ustawodawca przewidział zatem, że państwo jest gwarantem wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a wysokość dopłat z budżetu do systemu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na dany rok. Zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przedsiębiorców, w wymiarze miesięcznym o ok. 51 zł, w związku z ustawowym mechanizmem kształtowania się podstawy wymiaru składek dla tej grupy ubezpieczonych, nie ma zasadniczego znaczenia dla skali deficytowości systemu ubezpieczeń społecznych. Trzeba też podkreślić, iż prawie połowa kwoty wzrostu składek przypada na składkę na ubezpieczenie emerytalne, co będzie mieć pozytywny wpływ na wysokość przyszłej emerytury.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę wyrazić nadzieję, iż okażą się one wystarczające.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Leszek Skiba

Warszawa, 13 marca 2017 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz