Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

05.10.2015

Aport znaku towarowego jest opodatkowany VAT 

Wyrok WSA w Łodzi z 18 lutego 2015 r. (sygn. I SA/Łd 503/15) dotyczył osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Osoba ta dostała w darowiźnie znak towarowy oraz prawo ochronne do tego znaku. Prawa te miały być przedmiotem wkładu do spółki jawnej. W analizowanym rozstrzygnięciu sąd potwierdził, że dokonanie tej czynności powinno być opodatkowane VAT, ponieważ wnoszący taki wkład będzie działał jako podatnik VAT.

Wniesienie znaku towarowego jako odpłatne świadczenie usług

W analizowanej sprawie miało nastąpić przekazanie znaku towarowego oraz prawa ochronnego, czyli prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski (art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Czynnością opodatkowaną VAT jest odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). W omawianej sprawie poza sporem było to, że przekazanie praw niematerialnych, takich jak znak towar i prawo ochronne, może być uznane za świadczenie usług. Podkreślono przy tym, że w przypadku wniesienia tych praw aportem do spółki jawnej, można mówić o szczególnej formie odpłatności. Osoba wnosząca wkład do spółki otrzymuje bowiem w zamian określone prawa w tej spółce. Tym samym spełnione zostały przesłanki do uznania wniesienia takiego wkładu za odpłatne świadczenie usług.

Podatnik VAT

Należy jednakże podkreślić, że odpłatne świadczenie usług jest opodatkowane tylko wtedy, gdy tej czynności dokonuje podatnik, czyli podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, działający w takim charakterze (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Działalność gospodarcza natomiast, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedstawionej sprawie podatnik twierdził, że wniesienie przez niego aportu w formie znaku towarowego oraz prawa ochronnego nie spełnia powyższych przesłanek. Podkreślał przy tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a znak towarowy znajduje się w jego majątku prywatnym. Ponadto zaakcentował on jednorazowość całego zdarzenia.

Z tych względów, zdaniem zainteresowanego, wniesienie przez niego znaku towarowego i prawa ochronnego nie będzie działaniem w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji czynność ta nie będzie opodatkowana tym podatkiem.

Wniesienie znaku towarowego jako działanie podatnika VAT

Stanowisko podatnika zostało odrzucone przez organ podatkowy oraz WSA w Łodzi. Wskazano przy tym zwłaszcza na istotę znaku towarowego oraz prawa ochronnego do niego. Są to bowiem prawa, które realizuje się tylko w sferze gospodarczej. Ze swojej istoty nie mogą one natomiast służyć celom osobistym danej osoby. Jakiekolwiek wykorzystanie (poza samym posiadaniem) znaku towarowego będzie więc działaniem gospodarczym. W analizowanym rozstrzygnięciu bez znaczenie będzie więc fakt, że osoba wnosząca znak towary nie prowadziła wcześniej działalność gospodarczej, a znak towarowy otrzymała prywatnie, w drodze darowizny.

Wniesienie znaku towarowego do spółki jawnej będzie się łączyło wykorzystywaniem tej wartości niematerialnej do celów zarobkowych. To zaś jest jedną z form działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Czynność ta powinna być zatem opodatkowana.

Michał Samborski
Młodszy konsultant podatkowy ECDDP sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz