05.08.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Pytanie podatnika: Jakie są możliwości amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wymienionych we wniosku praw własności intelektualnej, na które udzielone zostało prawo ochronne na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych, wniesionych do tej spółki w formie aportu,
 • sposobu ustalenia wartości początkowej ww. praw

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wymienionych we wniosku praw własności intelektualnej, na które udzielone zostało prawo ochronne na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych, wniesionych do tej spółki w formie aportu oraz sposobu ustalenia wartości początkowej ww. praw.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca zamierza darować swojej małżonce następujące prawa własności intelektualnej związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą:

 1. prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
 2. prawo ochronne na znak towarowy słowny udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (dalej: „Krajowe WNiP”) oraz
 3. prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego (logo), udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych;
 4. prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego, udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; (dalej: „Unijne WNiP”).

Na dzień złożenia wniosku prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego wymienione powyżej w pkt c zostało już uzyskane. Podjęte zostały również działania mające na celu uzyskanie innych praw wymienionych w pkt a, b i d. Wnioskodawca wyjaśnia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje szereg rozwiązań technologicznych, które są lub będą objęte unijnymi regulacjami z zakresu prawa własności przemysłowej i które również mogą być przedmiotem darowizny. Tego rodzaju rozwiązania mogą być przedmiotem:

 • patentów europejskich wydawanych na podstawie przepisów Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 r., walidowanej w państwach Unii Europejskiej, w tym m.in. w Polsce,
 • praw ochronnych na wzory przemysłowe udzielanych na podstawie odpowiednich przepisów krajowych (Wnioskodawca ma zamiar uzyskać ochronę między innymi w Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, na Węgrzech i we Włoszech),
 • praw z rejestracji wzorów wspólnotowych udzielanych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, itp. (na potrzeby niniejszego wniosku Wnioskodawca uznaje je również za „Unijne WNiP”, a „Krajowe WNiP” oraz „Unijne WNiP” zwane są dalej łącznie „Prawami").

W umowie darowizny Praw zostanie określona ich wartość (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako wartość rynkowa), która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalistę w tym zakresie (rzeczoznawcę). Darowizna Praw zostanie dokonana z majątku odrębnego Wnioskodawcy do majątku odrębnego jego żony.

Żona Wnioskodawcy zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem darowanego majątku (Praw), dopełniając wszystkich niezbędnych wymogów formalnych. W szczególności zamierza wprowadzić otrzymane Prawa do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i rozpocząć ich amortyzację

Może się okazać, że w przyszłości małżonka Wnioskodawcy wniesie otrzymane Prawa do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”) tytułem aportu. Wspólnikiem w tej Spółce jest Wnioskodawca. Na chwilę obecną żona Wnioskodawcy nie jest wspólnikiem Spółki. Po wniesieniu aportu żona Wnioskodawcy przystąpiłaby do Spółki i została, podobnie jak Wnioskodawca, komplementariuszem w Spółce. Wartość aportu zostałaby określona w umowie spółki - na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Wnioskodawca wyjaśnia, że wspólnikami Spółki na dzień składania niniejszego wniosku są wyłącznie Wnioskodawca, jako komandytariusz i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (jako komplementariusz). Po przystąpieniu żony Wnioskodawcy do Spółki zmianie uległyby prawa do udziału w zysku Spółki. W zamian za wniesiony aport żona Wnioskodawcy otrzymałaby udział w zysku Spółki, zaś udział posiadany dotychczas przez Wnioskodawcę lub komplementariusza byłby odpowiednio pomniejszony.

Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą przy wykorzystaniu wniesionych do niej Praw. Prawa zostaną wprowadzone do jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 • Prawa nie podlegały amortyzacji u niego jako darczyńcy, ale przed wniesieniem aportu do Spółki Prawa będą amortyzowane przez żonę Wnioskodawcy;
 • przedmiotem darowizny będą tylko te Prawa, na które została już udzielona ochrona w zgodzie z właściwymi przepisami (zarejestrowane);
 • małżonka Wnioskodawcy planuje wnieść Prawa do Spółki jedną czynnością (jednym aportem), niemniej nie może wykluczyć, że jednak wniesie je etapami (w ramach kliku aportów);
 • Prawa będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przez Spółkę długoterminowo (dłużej niż rok).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy po wniesieniu aportu do Spółki Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych - uwzględniających posiadany przez niego udział w zysku Spółki - dokonywanych od Krajowych WNIP?
 2. Czy po wniesieniu aportu do Spółki Wnioskodawca będzie miała prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych - uwzględniających posiadany przez niego udział w zysku Spółki - dokonywanych od Unijnych WNIP?
 3. Od jakiej wartości Krajowych WNiP powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne po wniesieniu aportu do Spółki?
 4. Od jakiej wartości Unijnych WNiP powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne po wniesieniu aportu do Spółki?

 
Ad. 1 i 2
Zdaniem Wnioskodawcy, po wniesieniu aportu do Spółki Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych (uwzględniających posiadany przez niego udział w zysku Spółki) dokonywanych od Krajowych WNIP i od Unijnych WNIP.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (w tym w spółce komandytowej) u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.
W związku z powyższym, należy przyjąć że Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego, a uzyskiwane za jej pośrednictwem przychody i koszty będą dzielone na wspólników Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w zysku Spółki. Kosztem uzyskania przychodów będą między innymi odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W związku z tym, co do zasady, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki ma prawo uznania za koszt uzyskania przychodów odpowiedniej części (wynikającej z posiadanego udziału w zysku Spółki) odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki (art. 22 ust. 8 Ustawy PIT).

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 45a Ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, żaden z wyżej wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 45a Ustawy PIT przypadków nie ma w jego sytuacji zastosowania.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 listopada 2013 r., Znak: ILPB1/415-894/13-5/AA,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2013 r., Znak: IBPBI/1/415-1243/13/KB, z 11 maja 2012 r., Znak: IBPBI/1/415-101/12/AB; z 26 maja 2011 r., Znak: IBPBI/1/415-262/11/AS (winno być IBPBI/1/415-262/11/AB);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2013 r., Znak: IPPB1/415-1594/12-4/KS, z 14 maja 2012 r., Znak: IPPB3/423-113/12-2/PK1, z 29 lutego 2012 r., Znak: IPPB1/415-152/12-2/JB.

Kontynuując, stosownie do treści art. 22b ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a ust. 1 Ustawy PIT. Zgodnie zaś z art. 22m ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

W ocenie Wnioskodawcy zarówno Krajowe WNiP, jak i Unijne WNiP mieszczą się w kategorii określonej art. 22b ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT. Ustawodawca wyraźnie mówi bowiem o prawach „określonych” w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej: „p.w.p”), a nie o prawach np. „zarejestrowanych”, czy też „na które została udzielona ochrona” w zgodzie z tą ustawą. Innymi słowy, zdaniem Wnioskodawcy jeśli tylko Prawa, jakie zostaną darowane, są zidentyfikowane („określone") w powołanej ustawie, możliwa będzie ich amortyzacja. Chodzi więc tutaj o wskazane w ww. ustawie, m.in. prawa ochronne (bądź prawa z rejestracji) na wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, czy też topografie układów scalonych. Zatem prawa ochronne (bądź prawa z rejestracji) na wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, czy też topografie układów scalonych niekoniecznie muszą być związane z ochroną uzyskaną na gruncie p.w.p. Mogą one mieć swoje źródło - tak jak w przypadku Unijnych WNiP - w prawie europejskim, bądź też w prawach z zakresu własności przemysłowej innych państw europejskich.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. Znak: IPPB3/423-827/11-2/PK1 oraz z 11 lipca 2011 r. Znak: IPPB3/423-246/11-4/MS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 listopada 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-1065/12/MS.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, skoro Prawa, stanowiące wartości niematerialne i prawne, będą wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zaktualizuje się uprawnienie do zaliczania odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej w koszty uzyskania przychodów. Przy czym, Wnioskodawca będzie mieć prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie części odpisów amortyzacyjnych, uwzględniających posiadany udział w zysku Spółki.

Końcowo, Wnioskodawca wskazał interpretacje indywidualne mające potwierdzać jego stanowisko w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 grudnia 2013 Znak: ILPB4/423-340/13-6/MC i z 30 września 2011 r. Znak: ILPB4/423-231/11-2/DS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2012 r. Znak: IPPB3/423-554/12-3/PK1, z 23 sierpnia 2012 r. Znak: IPPB3/423-372/12-2/PK1 i z 18 stycznia 2012 r., Znak: IPPB1/415-1020/11-2/EC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1134/11/CzP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 kwietnia 2012 r., Znak: ITPB3/423-38a/12/DK.

Ad. 3 i 4.
Zdaniem Wnioskodawcy, po wniesieniu aportu za wartość początkową Krajowych WNiP, jak i Unijnych WNiP powinna być uznana wartość początkowa, od której małżonka Wnioskodawcy dokonywała odpisów amortyzacyjnych przed wniesieniem aportu do Spółki. Odpisy amortyzacyjne dokonywane będą z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez żonę Wnioskodawcy przed wniesieniem aportu. Po wniesieniu aportu kontynuowana będzie metoda amortyzacji przyjętą przed wniesieniem aportu przez żonę Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w:

 1. drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
 2. postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:
  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Ponadto, stosownie do treści art. 22h ust. 3 Ustawy PIT, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Zgodnie z treścią art. 22h ust. 3d Ustawy PIT, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a. Oznacza to, że w przypadku nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący wkład, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Zatem, skoro nowy wspólnik (żona Wnioskodawcy) amortyzowała uprzednio Prawa wprowadzając je do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa Praw po wniesieniu ich aportem do Spółki powinna być ustalona zgodnie z treścią art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a Ustawy PIT, a wspólnicy Spółki powinni kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej ich wysokości oraz kontynuować przyjętą metodę amortyzacji. W realiach opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z uprzednią darowizną (darowiznami) Praw na rzecz nowego wspólnika (żony Wnioskodawcy), wartością początkową będzie wartość rynkowa Praw wskazana w umowie (umowach) darowizny (art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT).

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska w zakresie pytań nr 3 i 4 Wnioskodawca powołał również interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 listopada 2013 r. Znak: ILPB1/415-894/13-4/AA,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2013 r. Znak: IPPB1/415-1594/12-4/KS, z 14 maja 2012 r. Znak: IPPB3/423-113/12-2/PK1 i z 29 lutego 2012 r. Znak: IPPB1/415-152/12-2/JB;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-1242/13/KB, z 26 maja 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-262/11/AS (winno być IBPBI/1/415-262/11/AB) i z 11 maja 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-101/12/AB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe albowiem z treści złożonego wniosku wynika, że dokonana na rzecz małżonki darowizna Praw, o których mowa we wniosku, a w konsekwencji również ich aport do Spółki nastąpi po rejestracji wszystkich ww. Krajowych WNIP oraz Unijnych WNIP, a tym samym przedmiotem darowizny i następnie aportu będą tylko te Prawa, na które została już udzielona ochrona w zgodzie z właściwymi przepisami, jak również, że Prawa te będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki dłużej niż rok i zostaną uznane w tej działalności za wartości niematerialne i prawne.

Nadmienić należy również, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wniesionych do tej spółki praw własności intelektualnej, wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego pod literami a-d, na które udzielone zostanie prawo ochronne na podstawie przepisów krajowych i unijnych, jak bowiem wynika z opisu tego zdarzenia, to ww. prawa będą przedmiotem umowy darowizny, a następnie wnoszonego aportu. Tym samym nie była przedmiotem interpretacji kwestia skutków podatkowych związanych z ewentualnym wykorzystywaniem przez Spółkę praw, na które zostanie udzielona ochrona na podstawie przepisów wewnętrznych (krajowych) poszczególnych państw. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej w ww. zakresie może wystąpić z odrębnym wnioskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 4 lipca 2014 r., nr IBPBI/1/415-455/14/AB - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: amortyzacja, pit, aport, wartości niematerialne i prawne, wnip

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...