Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.01.2014

Amortyzacja kosztów prac rozwojowych

Należy podkreślić, że w przypadku wydatków dotyczących prac rozwojowych, podatnik ma wybór sposobu rozliczenia poniesionych wydatków a rozliczenie wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne jest tylko jednym ze sposobów. Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów również w miesiącu, w którym zostały poniesione a także począwszy od tego miesiąca w częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy bądź też jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.

Metody powyższe mogą być stosowane niezależnie od efektu końcowego prac rozwojowych w przeciwieństwie do rozliczenia poniesionych wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne, które mogą być stosowane wyłącznie przy pozytywnym wyniku tych prac.

Warunki amortyzacji prac

Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Analizując warunki, po spełnieniu których możliwa jest amortyzacja kosztów prac rozwojowych należy stwierdzić, że powinny to być działania zmierzające do stworzenia nowego produktu (innego niż dotychczas oferowane na rynku, a nie tylko nowej wersji produktu powszechnie oferowanego) lub nowej technologii wytwarzania. Dodatkowo, nie powinny to być prace związane z realizacją konkretnego zlecenia od zewnętrznego kontrahenta, a raczej podejmowane z własnej inicjatywy przedsiębiorcy.

Definicja prac rozwojowych

Ustawa o CIT nie definiuje prac rozwojowych, w związku z czym termin ten najczęściej definiuje się w oparciu o przepisy ustawy o zasadach finansowania nauki. W myśl art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki przez prace rozwojowe należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

  1. tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,
  2. opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
  3. działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie,

prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Amortyzacji podlegają więc koszty zakończonych prac rozwojowych, przez które rozumie się badania lub w inny sposób uzyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów albo wykorzystany jako nowa lub ulepszona technologia. Istotne jest także, iż wynik prac rozwojowych powinien przynieść podatnikowi określone korzyści ze sprzedaży, istotny jest więc również efekt ekonomiczny prowadzonych prac.

Prace rozwojowe jako koszt bezpośredni

W razie niespełnienia przesłanek z art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, koszty prac rozwojowych stanowią koszt uzyskania przychodów bezpośrednio, na zasadzie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT. Zgodnie z powyższym przepisem koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

  1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
  2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
  3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Zatem, jeżeli realizowane przez podatnika prace rozwojowe nie mogą i nie będą wykorzystane do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, to wydatki poniesione na ten cel stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów. Oczywiście, aby owe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów było możliwe muszą być spełnione podstawowe warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Joanna Litwińska
ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), amortyzacja, koszty prac rozwojowych, prace rozwojowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz