10.09.2012: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Amortyzacja i koszty ubezpieczenia samochodów osobowych droższych niż 20.000 euro

Sposób rozliczenia zakupu oraz kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego, który ma stanowić środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej uzależniony jest od ceny nabycia samochodu. Progiem cenowym, który ma istotne znaczenie jest równowartość 20.000 euro przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Przy samochodach osobowych, których cena nabycia przekracza ów próg, należy pamiętać o ograniczeniach związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów:

- odpisów amortyzacyjnych, oraz
- składek na dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, czyli AC.

Cena nabycia samochodu

Warto podkreślić, że pod uwagę należy brać nie samą cenę zakupu pojazdu, lecz cenę nabycia, przez którą, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej: pdof), uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Samochód osobowy w kosztach podatkowych

Zarówno odpisy amortyzacyjne, jak i ubezpieczenie AC mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli zgodnie z art. 22 ust. 1 pdof, są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a jednocześnie nie są kosztami wymienionymi w 23.

a. amortyzacja

W przypadku odpisów amortyzacyjnych, jak wynika z art. 22 ust. 8 pdof, kosztem uzyskania przychodów są odpisy, które są dokonywane wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Artykuł 23 ust. 1 pkt 4 pdof stanowi zaś, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

b. ubezpieczenie

Jednocześnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 pdof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Z uwagi na zastosowanie zwrotu „w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”, oczywistym jest, że w przepisie tym chodzi wyłącznie o składki AC.

Zwrócić należy uwagę na to, że choć limit 20.000 euro występuje zarówno w art. 23 ust. 1 pkt 4 jak i w pkt 47 pdof, to w przypadku:

- amortyzacji - przeliczenia na złote należy dokonać według kursu średniego euro korzystając z tabeli A kursów średnich
- składek AC - przeliczenia na złote należy dokonać według kursu sprzedaży walut obcych, korzystając z tabeli C kursów kupna i sprzedaży

W obu przypadkach należy stosować kurs „z dnia”. Rozumieć przez to należy kurs, który obowiązuje w tym dniu.

Przykład:

Samochód został zakupiony na podstawie umowy sprzedaży w dniu 20.08.2012 r. za cenę 93.000 zł. Podatek PCC zapłacony przez kupującego to 1.860 zł, zaś opłaty związane z przerejestrowaniem wyniosły 140 zł.

W dniu 21.08.2012 r. samochód został przekazany do używania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Cena nabycia wyniosła 95.000 zł (93.000 zł + 1.860 zł + 140 zł)

Ubezpieczenie AC zostało zakupione w dniu 20.08.2012 r. za cenę 4.500 zł. Z polisy wynika, że do celów ubezpieczenia przyjęto cenę samochodu, która wynikała z umowy, tj. 93.000 zł.

1. Wyliczenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu

Kurs średni euro NBP z dnia przekazania samochodu do używania to 4,0683 zł (Tabela nr 161/A/NBP/2012 z dnia 21.08.2012 r.), w związku z czym równowartość 20.000 euro wyniosła 81.366 zł (20.000 euro x 4,0683 zł/euro).

Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane począwszy od września 2012. Jeśli podatnik przyjmie stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%, wówczas:

- miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 1.583,33 zł
(95.000 zł x 20%) / 12 m-cy = 1.583,33 zł
- ale do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczona kwota 1.356,10 zł
(81.366 x 20%) / 12 m-cy = 1.356,10 zł

2. Wyliczenie kwoty zapłaconej składki AC, którą można uznać za koszt uzyskania przychodów

Kurs sprzedaży euro NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia to 4,1070 zł (Tabela nr 161/C/NBP/2012 z dnia 20.08.2012 r. obowiązująca od dnia 21.08.2012 r.).

Procentowy udział składki na ubezpieczenie AC, którą można uznać za koszt uzyskania przychodów wynosi:
[(20.000 euro x 4,1070 zł/euro) / 93.000 zł ] x 100 = 88,32%
Oznacza to, że w kosztach można ująć kwotę 3.974,40 zł (4.500 zł x 88,32%)

Izabela Rutkowska

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, samochody osobowe, amortyzacja, cena nabycia, ubezpieczenie ac

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...