Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych tylko do końca 2022 r.

Na podstawie przepisu przejściowego podatnicy będą mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Podatnicy, którzy „będą w trakcie amortyzacji” budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych do 31 grudnia 2021 r., będą mogli kontynuować amortyzację tych składników, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 27874 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wpływu programu Polski Ład na amortyzowanie lokali mieszkalnych

Szanowny Panie Premierze,

przedstawiony projekt Polskiego Ładu zakłada zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych, co może doprowadzić do tego, że wynajem mieszkań stanie się nieopłacalny. Aktualnie z możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych i mieszkań mogą korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Co do zasady, lokal mieszkalny można amortyzować przy zastosowaniu jednej z trzech dostępnych metod amortyzacji, jednak wyboru metody należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji. Zastosowaną metodę należy stosować konsekwentnie aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w mieszkaniu, wówczas tylko ta część nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega (proporcjonalnie) odpisom amortyzacyjnym, czyli możliwości ujęcia części ceny zakupu nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku gdy przedsiębiorca zajmuje się najmem mieszkań - jeśli lokal jest przeznaczony do wynajmowania lub wydzierżawiania - to obecnie ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ujmowania ich w kosztach, oczywiście również dokonuje się tego tylko od tej części, która wykorzystywana jest w działalności.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy planowany zakaz amortyzacji obejmie mieszkania nabyte po 1 stycznia 2022 r., czy dotyczyć będzie również lokali mieszkalnych będących już w trakcie amortyzacji?
  2. Czy planowane jest wprowadzenie przepisów przejściowych, pozwalających na dokończenie amortyzacji dla rozpoczętych już inwestycji?
  3. W jaki sposób rząd planuje zrekompensować wynajmującym straty poniesione w związku z opisaną powyżej zmianą przepisów?

 

Posłanka Agnieszka Pomaska

27 października 2021 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 27874 w sprawie wpływu programu Polski Ład na amortyzowanie lokali mieszkalnych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na przekazaną przez Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów1, interpelację z 3 listopada 2021 r. nr 27874 Pani Poseł Agnieszki Pomaski w sprawie wpływu programu Polski Ład na amortyzowanie lokali mieszkalnych uprzejmie informuję, że zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wprowadza ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany polegają na wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Po zmianach, amortyzacji nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy (zmiany w art. 22b ust. 1 i art. 22c ustawy PIT2 oraz w art. 16b ust. 1 i art. 16c ustawy CIT3). Wprowadzane zmiany dotyczą zatem tych składników majątku, których wartość z upływem czasu nie tylko nie spada, lecz często rośnie. Jest to rozwiązanie zbieżne w skutkach w podatku dochodowym z rozwiązaniami dotyczącymi gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które już obecnie nie podlegają amortyzacji. Istniejąca w obecnym stanie prawnym możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych lokali lub budynków mieszkalnych powoduje, że dochody uzyskiwane z tego tytułu są efektywnie często nieopodatkowane podatkiem dochodowym.

Warto też podkreślić, że pomimo, iż obecnie tego rodzaju składniki podlegają amortyzacji, która jest wliczana w koszty przy ustaleniu dochodu do opodatkowania, to na gruncie ustawy PIT ich sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również po ich wycofaniu z działalności, nie podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla przychodów z działalności gospodarczej. Przychód taki jest kwalifikowany do źródła z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8, ust. 3 oraz art. 14 ust. 2c ustawy PIT). Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości mieszkalnych po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały nabyte, nie rodzi obowiązku w podatku dochodowym (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy PIT). Natomiast ich sprzedaż przed upływem tego okresu pozwala na skorzystanie z tzw. „ulgi mieszkaniowej”.

Taki stan rzeczy powoduje, że nieruchomości mieszkalne służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy korzystają z podwójnej preferencji w podatku PIT.

Sytuacja taka ma negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy. Budynki i lokale mieszkalne powinny przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli. Jednak m.in. z uwagi na korzystne regulacje podatkowe inwestowanie w lokale mieszkaniowe stało się rentownym narzędziem do inwestycji kapitałowych, co z kolei wpływa na wzrost cen lokali i budynków mieszkalnych. Uzasadniona jest zatem wprowadzana korekta przepisów w zakresie amortyzacji tych składników.

Wprowadzane zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że już w 2022 r. odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie przepisu przejściowego podatnicy będą mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Podatnicy, którzy „będą w trakcie amortyzacji” budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych do 31 grudnia 2021 r., będą mogli kontynuować amortyzację tych składników, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. Regulacja ta umożliwia podatnikom przygotowanie się do zmian w zasadach amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 23 listopada 2021 r.

 

1 Pismo nr DSP.INT.4510.2262.2021.

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.).

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...