13.07.2020: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Alkohol do posiłku również pozbawi zwolnienia podmiotowego z VAT

Oferowanie/podawanie klientowi napoju alkoholowego wraz z posiłkiem jako świadczenie kompleksowe nie pozwala korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która prowadzi restaurację, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne, usługi cateringowe jak również usługi podawania napojów alkoholowych. W ramach ww. usług wykonuje na rzecz klientów czynności, tj. podaje posiłki różnego rodzaju przygotowane na miejscu w kuchni, oraz na wynos, jak również czasami posiłki podaje z napojami alkoholowymi. Podatniczka nie prowadzi sprzedaży wyłącznie alkoholu, jedynie z posiłkami.

Restauratorka chciała wiedzieć czy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatniczką.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast, stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z kolei w myśl art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników m.in. dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy, należy stwierdzić, że ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy nie korzysta podatnik dokonujący m.in. sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wymienia towary, które są opodatkowane tym podatkiem. I tak, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Należy zauważyć, że nie ma znaczenia fakt, że w przedmiotowej sprawie, jak wskazuje restauratorka, świadczy ona kompleksową usługę gastronomiczną, w trakcie której oferuje klientowi napój alkoholowy wraz z posiłkiem. Istotne jest, że w trakcie tej usługi oferuje/sprzedaje klientowi wyrób akcyzowy.

Ponadto należy dodać, że do sprzedaży/podawania napojów alkoholowych w działalności gastronomicznej wymagane jest spełnienie warunków formalnych zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podmiot, który dokonuje sprzedaży/podawania napojów alkoholowych nawet w sytuacji, gdy czyni to w sposób kompleksowy wraz z usługą gastronomiczną, wymaga specjalnego zezwolenia na sprzedaż/podawanie tych napojów.

Dodatkowo w przypadku sprzedaży/oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych nie jest istotne czy sprzedaż tego napoju (np. w kieliszku) nastąpi bez posiłku czy wraz z posiłkiem. A zatem argument, że podatniczka dokonuje sprzedaży alkoholu na miejscu, a nie w sposób taki jak w sklepie nie może zaważyć na możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem, że oferowanie/podawanie klientowi napoju alkoholowego wraz z posiłkiem jako świadczenie kompleksowe pozwala korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Tym samym mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że restauratorka nie spełniła warunków do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, gdyż dokonuje sprzedaży/podawania towarów - napojów alkoholowych, które znajdują się w wykazie wyrobów akcyzowych, i podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Interpretacja indywidualna z 8 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.143.2020.3.KP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: usługi gastronomiczne, zwolnienie podmiotowe, alkohol, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...