23.07.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Akcyza: Będzie podatek od skrętów?

Interpelacja nr 26404 do ministra finansów w sprawie akcyzy na papierosy skręcane

Zgłaszający

Andrzej Dąbrowski

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

09-05-2014

Data ogłoszenia interpelacji

29-05-2014 (posiedzenie nr 68)

Odpowiadający

Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi interpelację

10-06-2014

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

25-06-2014 (posiedzenie nr 70)

Szanowny Panie Ministrze! Polska od kilku lat dostosowuje poziom akcyzy na papierosy do poziomu stawek obowiązujących w Unii Europejskiej. Wzrost ceny paczki papierosów powoduje, że Polacy poszukują alternatywnego sposobu pozyskiwania wyrobów tytoniowych. Popularna staje się produkcja papierosów przez konsumentów własnoręcznie z wykorzystaniem gotowych gilz i suszu tytoniowego. W wielu miejscach w Polsce pojawiły się tzw. automaty do samodzielnego przygotowania papierosów.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Finansów planuje obłożyć podatkiem akcyzowym gilzy papierosowe?
  2. Czy Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić regulacje dotyczące maszyn (automatów) umożliwiające produkcję papierosów z gotowych gilz i tytoniu?
  3. Czy Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt przepisów w tym zakresie?
  4. Jak brzmią propozycje zmian w tym zakresie?
  5. Kiedy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić powyższe zmiany w życie?
  6. Czy Ministerstwo Finansów oszacowało wielkość wpływów do budżetu z tytułu wprowadzenia podatku akcyzowego w przedmiotowej sprawie?

Z poważaniem

Poseł Andrzej Dąbrowski

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 26404 w sprawie akcyzy na papierosy skręcane

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 maja 2014 r., znak: SPS-023-26404/14, przy którym przesłana została interpelacja posła Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie akcyzy na papierosy skręcane, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera jednolitej definicji produkcji wyrobów akcyzowych. W poszczególnych rozdziałach ustawy zawarto natomiast definicje produkcji poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych, w tym definicję produkcji wyrobów tytoniowych, zgodnie z którą produkcją wyrobów tytoniowych jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia na gruncie przepisów wspólnotowych. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 9, str. 12), która ustanawia ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego nakładanego na wyroby akcyzowe, nie zawiera jednolitej definicji produkcji wyrobów akcyzowych. W dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 176, str. 24) zawarto natomiast definicję producenta. Stanowi ona, że za producenta uznaje się osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która przekształca tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

Również preambuła tej dyrektywy (pkt 7) wskazuje, iż: „producent powinien zostać zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje wyroby tytoniowe i ustala maksymalną detaliczną cenę sprzedaży dla każdego z państw członkowskich, w którym dane wyroby mają być dopuszczone do konsumpcji”.

W związku z powyższymi uregulowaniami wytwarzanie papierosów samodzielnie, domowym sposobem i wyłącznie na własny użytek z nabytego legalnie tytoniu do palenia lub suszu tytoniowego (opodatkowanych właściwą stawką akcyzy) nie stanowi produkcji wyrobów tytoniowych, która wiąże się z koniecznością zapłaty akcyzy według stawek określonych w ustawie oraz obowiązkiem produkcji w składzie podatkowym i nie jest nielegalne.

Udostępnianie przez sprzedawcę klientowi (kupującemu) w miejscu sprzedaży detalicznej maszyn do wytworzenia papierosów z zakupionego tytoniu do palenia lub suszu tytoniowego należy jednak uznać co najmniej za obejście obowiązujących przepisów poprzez fikcyjne uczynienie przedmiotem sprzedaży tytoniu do palenia lub suszu tytoniowego, w sytuacji gdy faktycznie dokonywana jest produkcja i sprzedaż papierosów.

W związku z faktem, że na gruncie obowiązujących przepisów dochodzi do wyżej opisanych nadużyć polegających de facto na unikaniu opodatkowania papierosów właściwą dla tego wyrobu stawką akcyzy, w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą na wyeliminowanie z rynku tego typu praktyk.

Jako że ustawa o podatku akcyzowym nie przewiduje opodatkowania akcyzą maszyn do samodzielnego wytwarzania papierosów czy gilz papierosowych, Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacjami przewidującymi opodatkowanie wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych. W związku z faktem, że prace są obecnie na etapie analiz, nie jest możliwe przedstawienie panu posłowi propozycji zmian przepisów w tym zakresie. Wejście w życie regulacji w przedmiotowej sprawie jest możliwe nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

Jeżeli zaś chodzi o wielkość wpływów budżetowych z tytułu wprowadzenia planowanego podatku akcyzowego od wytworzenia papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych, to są one trudne do oszacowania ze względu na nieznany obecnie ostateczny kształt regulacji, a w konsekwencji także na trudną do przewidzenia reakcję rynku.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, podatek akcyzowy (akcyza), wyroby akcyzowe, interpelacja, wyroby tytoniowe, tytoń, papierosy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...