Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

19.01.2007

22 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.

REKLAMA

O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeżeli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Od 2004 r. ma on również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).

Zasady ogólne

Warunki opodatkowania

Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania. Zatem brak jest warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie. Jeżeli nie podatnik nie zadeklaruje wyboru innej formy opodatkowania, tj. według 19-procentowego podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też karty podatkowej, płaci podatek dochodowy według skali podatkowej.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych stanowi dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania). Przed obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyć o składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. W przypadku, gdy koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica stanowić będzie stratę. Strata z działalności gospodarczej podlega odliczeniu od dochodu z tego samego źródła w latach następnych.

Wysokość podatku

Będąc opodatkowanym na zasadach ogólnych należy płacić podatek według skali podatkowej. W 2007 roku obowiązuje następująca skala:

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
 
43 405
19 % minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405
85 528
7 674 zł 41 gr + 30 % nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528
 
20 311 zł 31 gr + 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł


Tak obliczony podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym obniżenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Przy zasadach ogólnych przedsiębiorca może także skorzystać z ulg podatkowych. Ponadto może rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Obowiązki podatnika

Niestety z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Decydując się na zasady ogólne należy:

- obliczać wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacać je na rachunek urzędu skarbowego (można również skorzystać z możliwości płacenia zaliczek w uproszczonej formie); obowiązek ten może być również wypełniany raz na kwartał, o wyborze opłacania kwartalnych zaliczek piszemy tutaj,
- po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego - złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,
- prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgę rachunkową.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, muszą założyć księgę na dzień rozpoczęcia tej działalności. Ponadto są oni obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Podatek liniowy

Warunki opodatkowania

Dochód uzyskany w 2007 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej może być opodatkowany według 19% stawki.

O wyborze tego sposobu opodatkowania należy powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku, gdy podatnik uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Należy pamiętać, że jeżeli podatnik:

1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
2) jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- wybór tego sposobu płacenia podatku dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa opodatkowania

Tak jak w przypadku zasad ogólnych, podstawą opodatkowania jest dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania). Przed obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Natomiast obliczony podatek od dochodu obniża się o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, przy czym obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wybierając 19% podatek dochodowy, nie można korzystać z prawa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem, z preferencji przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także z innych ulg i zwolnień.

Obowiązki podatnika

Decydując się na opodatkowanie podatkiem liniowym należy:

- obliczać wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacać je na rachunek urzędu skarbowego (można również skorzystać z możliwości płacenia zaliczek w uproszczonej formie); obowiązek ten może być również wypełniany raz na kwartał, o wyborze opłacania kwartalnych zaliczek piszemy tutaj,
- po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego - złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym,
- prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgę rachunkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Warunki opodatkowania

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania i poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przy czym w następnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania wtedy, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą kwoty 250 000 euro.

Uwaga: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) od 2008 r. będzie obowiązywać granica 150 000 euro.

Należy tu zwrócić uwagę, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zalicza się do nich np. prowadzenie aptek, lombardów, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wykonywanie większości wolnych zawodów.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód. A zatem nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Można jednak dokonywać odliczeń od przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość podatku

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

1) 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
2) 17% - od m.in. przychodów ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym,
3) 8,5% - od przychodów z większości rodzajów działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
4) 5,5% - od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
5) 3,0% - od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania poszczególnych stawek ryczałtu w odniesieniu do konkretnych rodzajów przychodów można znaleźć w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obliczony ryczałt można obniżyć o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Należy pamiętać, że dokonując wyboru opodatkowania w formie ryczałtu traci się jednocześnie prawo do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Obowiązki podatnika

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik jest obowiązany:

- do prowadzenia ewidencji przychodów,
- co miesiąc wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego; obowiązek ten może być również wypełniany raz na kwartał, o wyborze opłacania kwartalnego ryczałtu piszemy tutaj,
- złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Karta podatkowa

Warunki opodatkowania

Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna. Aby móc opłacać podatek w formie karty podatkowej należy prowadzić działalność gospodarczą, która uprawnia do takiego opodatkowania, a także złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Naczelnik urzędu skarbowego po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego.

Uwaga: Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Wysokość podatku

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest, m. in. od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Obowiązki podatnika

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Muszą oni jednak pamiętać o wpłacaniu podatku dochodowego w formie karty podatkowej, pomniejszonego o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Wybierając kartę podatkową nie można skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń, nie możesz również rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

A zatem, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili działalność i byli opodatkowani:

- w formie podatku liniowego,
- ryczałtem,
- w formie kary podatkowej,
- na zasadach ogólnych

chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia.

Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w terminie do 22 stycznia 2007 r. mają tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą, powinien on złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie później jednak niż przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności. W przeciwnym razie zastosowanie znajdą zasady ogólne.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz