05.09.2005: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych

UlepszeniePodatnik ponosząc nakłady na ulepszenie środka trwałego może zmienić jego wartość początkową ustalaną dla celów amortyzacji.Wydatki na ulepszenie stają się kosztami uzyskania przychodu dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.Zgodnie z ust. 17 art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio: ust. 13 art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Pismem z dnia 13 marca 1995 r. nr PO 3/722-160/94, Ministerstwo Finansów wyjaśniło pojęcie „ulepszenia”. I tak do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

1) przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,

2) rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.,

3) rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

4) adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

5) modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.

Remont

Natomiast dokonanie remontu środka trwałego, w przeciwieństwie do jego ulepszenia, nie ma wpływu na jego wartość początkową.

Istotą remontu zajmował się wiele razy Naczelny Sąd Administracyjny. Poniżej przytaczamy jednej z wyroków:

„Istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, nie zwiększających jego wartości początkowej, stanowiącej - zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 1994 r. o rachunkowości - cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Zgodnie z cytowanym przepisem, jak również z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej, użytkowej, a w konsekwencji - wartości początkowej środka trwałego, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Kolejną istotną cechą remontu, wynikającą z cyt. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest to, że następuje on w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia).” – wyrok NSA z dnia 29.04.1999 r., sygn. akt: S.A./Łd 772/97.

Dla podkreślenia różnicy między ulepszeniem a remontem podajemy jeszcze jeden wyrok NSA z dnia z dnia 14.01.1998 r., sygn. akt: SA/Sz 119/97:

"Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych można uznać za remont.

Natomiast przez ulepszenie należy rozumieć unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystywania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.”

Amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych

Środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 oraz środki transportu uznaje się za:

- używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub

- ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Budynki (lokale) i budowle uznaje się za:

- używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

- ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jeżeli po raz pierwszy wprowadzasz do ewidencji środków trwałych środki używane lub ulepszone, możesz samodzielnie ustalić dla nich stawki amortyzacyjne. Obowiązują jednak pewne ograniczenia, dotyczącego minimalnego okresu amortyzacji.

Okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

- dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach

- dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 3a ustawy - 30 miesięcy

- dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Podatnicy mogą również indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:

- inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,

- inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione powyżej - okres amortyzacji ustala się według zasad określonych dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji i dla środków transportu.

Należy przypomnieć, że raz przyjęte stawki amortyzacji stosuje się aż do zakończenia amortyzacji.

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, amortyzacja

Wszystkie artykuły z tego działu »