23.02.2012: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Zwrot VAT na skutek korekty deklaracji a podatek dochodowy

W ramach prowadzonej działalności podatnicy podejmują różnorodne działania, mające na celu zwiększenie przychodów oraz wzmocnienie więzi z kontrahentami. Często przekazują kontrahentom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia.

W jaki sposób na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP) ma postąpić podatnik, który w minionych okresach naliczał podatek VAT należny w fakturach wewnętrznych od nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, który to podatek uwzględniał w kosztach uzyskania przychodów, zaś obecnie dokonał korekty podatku VAT należnego za okres do marca 2011 r. w związku z tymi wydaniami?

Mając na uwadze, iż na skutek korekty VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego w bieżącym okresie należy zbadać, jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnosi to zdarzenie, w szczególności czy jego skutkiem jest obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów za okresy przeszłe czy też zwiększenie przychodów w okresie bieżącym.

Należny VAT w kosztach uzyskania przychodów

Dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów podatnika, o ile został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W kontekście możliwości ujęcia należnego podatku VAT w kosztach uzyskania przychodów należy odwołać się do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o PDOP. Na mocy tego przepisu kosztem uzyskania przychodów może być podatek VAT należny wyłącznie w następujących przypadkach:

- w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
- w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami
- od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości (obowiązuje od 01.01.2011 r.).

Błędne opodatkowanie VAT...

Przyjmijmy, iż podatnik dokonując analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznał, że z tytułu nieodpłatnych wydań towarów powinien dokonać naliczenia podatku VAT należnego, w związku z czym skorzystał z regulacji art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o PDOP ujmując podatek należny jako koszt dla celów podatkowych. Powtórna analiza stanu faktycznego pozwoliła podatnikowi stwierdzić, iż wydania towarów miały związek z jego działalnością gospodarczą, dlatego też podatnik nie powinien naliczać podatku VAT należnego.

... i korekta kosztów uzyskania przychodów

Zakładając, że dane transakcje nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT to konsekwencją tego jest, iż należny podatek od towarów i usług w przedmiotowych sytuacjach w ogóle nie powinien wystąpić, a tym samym, nie mógł stanowić kosztu uzyskania przychodów na podstawie wyżej powołanego art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) tiret drugie ustawy o PDOP. W takim przypadku, tj. stwierdzenia pomyłki powodującej błędne zakwalifikowanie do kosztów dla celów podatkowych wydatku, który nie powinien wystąpić, skutków tych błędów podatnik nie może uwzględnić w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie, w którym błąd ten został zauważony (wykryty). Błąd ten należy wyeliminować za okresy, w których podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodów.

Konieczność korekty wysokości kosztów uzyskania przychodów za okresy przeszłe w analizowanym przypadku potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych– por. m.in. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18.07.2011r., sygn. ILPB3/423-190/11-2/MM oraz pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15.06.2011r., sygn. IPPB5/423-356/11-2/DG.

VAT jako przychód w podatku dochodowym

Końcowo należy wskazać, że podatek od towarów i usług może stanowić przychód jedynie w sytuacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o PDOP, mówiącym iż przychodem jest w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten dotyczy więc wyłącznie naliczonego podatku VAT w dwóch sytuacjach: obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy podatnik w wyniku złożonej korekty deklaracji podatku VAT uzyskuje obniżenie lub zwrot podatku naliczonego uprzednio zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z korektą podatku należnego, a więc inną okolicznością niż wymieniona w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 4f powołanej ustawy.

Skutki korekty VAT należnego

Reasumując, skutki korekty podatku VAT należnego należy rozpatrzyć po stronie kosztów uzyskania przychodów. W związku ze zmianą klasyfikacji dokonanych transakcji jako niepodlegających obowiązkowi naliczenia VAT należnego podatnik powinien skorygować koszty uzyskania przychodów w okresach, w których podatek VAT należny został uznany za koszt dla celów podatkowych.

Agnieszka Sakowska, ekspert w ECDDP

Hasła tematyczne: vat, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), korekta kosztów, vat należny

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...