Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

08.11.2011

Konsekwencje podatkowe wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na ustalenie dochodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego. Wycofane nieruchomości nadal stanowić będą własność podatnika, wykorzystywaną na jego potrzeby osobiste – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 października 2011 r. nr IPTPB1/415-103/11-3/DS.

Z przedstawionego wniosku o interpretację wynikało, że wnioskodawca prowadził działalność jako osoba fizyczna. W czerwcu 2006 r. kupił wraz z małżonką (z którą ma rozdzielność majątkową), od osoby fizycznej - budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze i grunt. W akcie notarialnym zostało zapisane, że nieruchomość ta będzie użytkowana w działalności gospodarczej podatnika. Nieruchomość ta została wpisana do ewidencji środków trwałych firmy (budynki, za wyjątkiem gruntu, są amortyzowane). Nieruchomości tej wnioskodawca nie wykorzystywał bezpośrednio do prowadzenia działalności, osiągał natomiast przychody z tytułu najmu. Przychody z tytułu najmu opodatkowywał łącznie z innymi przychodami z działalności gospodarczej. Obecnie rozważa sprzedaż tej nieruchomości w roku bieżącym 2011 lub w przyszłym, tj. w 2012 r. W związku z tym powziął wątpliwość, czy będzie miało jakieś znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania wycofanie tej nieruchomości z ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła przychodów

REKLAMA

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), odrębnym źródłem przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wycofanie z działalności gospodarczej

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.  Podkreślił jednak, że w myśl art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Przychody z działalności

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 • środkami trwałymi,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500,00 zł,
 • wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.
Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Ważne odpłatne zbycie

Jak zatem wynika z powyższych przepisów, przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że w przypadku nieruchomości mieszkalnych, wycofanie ich z działalności gospodarczej, nie spowoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z pozostałych źródeł przychodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Przychód z tego źródła jednak powstanie, o ile odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca zamierzał wycofać z działalności gospodarczej środki trwałe w postaci: nieruchomości mieszkalnej i zabudowań gospodarczych oraz gruntu. Mając powyższe na względzie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wycofanie przedmiotowych nieruchomości z działalności gospodarczej wnioskodawcy, nie będzie miało wpływu na ustalenie dochodu z tejże działalności. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, czy też w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wycofane nieruchomości nadal stanowić będą własność wnioskodawcy, wykorzystywaną na jego potrzeby osobiste.

Krzysztof Koślicki

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, pit, nieruchomości, sprzedaż, przychód, dochód, likwidacja, Środki trwałe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz