27.01.2011: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Jak rozliczać import usług?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług importem usług jest świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest nabywca. W odniesieniu do importu usług podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o VAT możliwe jest także opodatkowanie importu usług w przypadku gdy zagraniczny usługodawca ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, ale nie uczestniczy ono w tych transakcjach.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje z chwilą wykonania usługi, a w przypadku gdy świadczenie usług powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, ale nie później niż w siódmym dniu od dnia wykonania usługi. W przypadku uiszczenia przez nabywcę należności przed wykonaniem usługi obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej uiszczenia. Usługobiorca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT, jeśli podatek należny zostanie rozliczony przez usługodawcę na terytorium Polski. Miejscem świadczenia a tym samym rozliczenia podatku VAT jest miejsce, w którym usługobiorca-podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, o których mowa w art. 28b ustawy.

Konieczna faktura wewnętrzna

Import usług dokumentowany jest fakturą wystawianą przez zagranicznego kontrahenta oraz wystawioną przez polskiego usługobiorcę fakturą wewnętrzną. Cechą charakterystyczną faktur wewnętrznych jest brak odbiorcy. Podatnik, który jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, wystawia ją na własne potrzeby, aby udowodnić fakt naliczenia VAT.
Faktura sprzedaży wystawiona jest przez usługodawcę w walucie obcej, ale w księgach rachunkowych polskiego nabywcy należy ująć ją w walucie polskiej. Przeliczenie transakcji w walucie obcej na złote odbywa się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży. Natomiast rozchód waluty przy spłacie zobowiązania wycenia się po kursie historycznym (czyli po którym dokonano wyceny wpływu waluty na rachunek walutowy) lub kurs sprzedaży banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy obowiązujący w dniu zapłaty zobowiązania. W związku z zastosowaniem innego kursu w momencie powstania zobowiązania i innego przy jego spłacie powoduje powstanie różnic kursowych. Mogą to być dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe są dla usługobiorcy przychodem finansowym, a ujemne różnice kursowe zaliczamy do kosztów finansowych.
W fakturze wewnętrznej wykazuje się kwotę podatku, który rozliczany jest w deklaracji jako podatek należny. Jednocześnie kwotę tego podatku ujmuje się w deklaracji jako podatek naliczony podlegający odliczeniu. Podstawą opodatkowania jest kwota należna usługodawcy za zakupioną usługę (po przeliczeniu na złote). Import usług wykazywany jest w deklaracji VAT-7 w poz. 37 i 38 (jako podatek należny) oraz w poz. 51 i 52 ( jako podatek naliczony). Jeżeli usługodawcą jest podmiot unijny to import usług wykazujemy także w poz. 39 i 40. W informacji podsumowującej VAT-UE nie wykazuje się importu usług.

Katarzyna Zasadni
Księgowa w BSO Outsourcing Sp. z o.o.

Hasła tematyczne: import, import towarów, import usług, importer

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...