25.10.2010: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Czy internet jest narzędziem?

Pytanie: W związku z optymalizacją kosztów prowadzenia działalności część pracowników Spółki będzie pracowała zdalnie, w domu. Za pomocą szerokopasmowego łącza internetowego osoby te będą miały możliwość podłączenia się do archiwum znajdującego się na serwerach firmy, aby w ten sposób normalnie wykonywać swoje obowiązki, aczkolwiek z miejsca, gdzie mieszkają. Jednocześnie Spółka ma zamiar pokrywać część wydatków pracowników na ich domowy internet (w zakresie, w jakim wykorzystują go do pracy). Czy w tym wypadku pracownicy otrzymają świadczenie, od którego będzie trzeba odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Przepisy ustawy nie definiują pojęć: narzędzia, materiały, sprzęt stąd pojęcia te winny być interpretowane zgodnie z potocznym, słownikowym znaczeniem. Pracownik, który pracuje w domu i na potrzeby obowiązków wynikających z umowy o pracę wykorzystuje własny komputer, telefon komórkowy, ponosi opłaty za internet może z tego tytułu otrzymać od pracodawcy pieniężny ekwiwalent, który będzie wolny od podatku.

Zdaniem organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2009 r., nr IPPB2/415-1553/08-2/MK) zwrot wyżej wymienionych kosztów poniesionych przez pracownika ma zastosowanie po spełnieniu kilku warunków:

1) ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
2) kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi, a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,
3) narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
4) narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Po spełnieniu powyższych warunków kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W niniejszym przypadku pytanie sprowadza się do tego, czy internet można uznać za narzędzie, a co za tym idzie, czy wypłacony pracownikowi ekwiwalent z tytułu korzystania przez niego z internetu w jego mieszkaniu będzie wolny od podatku.

Organy podatkowe jednoznacznie sprzeciwiają się uznaniu Internetu za narzędzie. Przykładowo, w interpretacji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 30 maja 2005 r., nr 1472/RPŁ/415-29/05/KAR, organ podatkowy uznał, że: (...) definicja zawarta w słowniku PWN mówi, iż przez narzędzie rozumie się „urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument”. Zgodnie z tą definicją usługa dostępu do Internetu nie jest narzędziem.

Z kolei w interpretacji indywidualnej ministra finansów z 13 maja 2010 r. IPPB2/415-128/10-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: (...) ekwiwalent pieniężny, który płatnik zamierza wypłacać pracownikom za korzystanie z internetu do celów służbowych, nie może być utożsamiany z ujętymi w art. 21 ust. 1 pkt 13 powołanej ustawy podatkowej, rzeczami, materiałami czy sprzętem, których wykorzystanie na potrzeby pracodawcy rodzi podstawę do wypłaty ekwiwalentu. Opłata za łącze internetowe jest bowiem abonamentem, zapłatą za usługę dostępu do internetu. Pracownik korzysta z prawa, jakie nabył, opłacając abonament. Zatem wypłacone kwoty stanowią przychody ze stosunku pracy poszczególnych pracowników, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych razem z innymi składnikami wynagrodzenia za pracę.

Organy podatkowe zazwyczaj ograniczają się do ogólnego stwierdzenia, że usługi dostępu do Internetu nie można uznać za narzędzie, bądź też posługują się niepełną definicją pojęcia „narzędzie”, zgodnie z którą jest to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument (Słownik języka polskiego,PWN, Warszawa 1979). Tymczasem współczesne słowniki (www.sjp.pwn.pl) podają również inne znaczenie tego pojęcia: o czymś wykorzystywanym w jakimś celu. Na podstawie tej definicji można uznać Internet za współczesne narzędzie pracy. Internet jest zresztą nazywany narzędziem w wielu publikacjach, również naukowych (np. „Internet jako narzędzie biznesu”, „Internet jako narzędzie rekrutacji”, „Internet jako narzędzie archeologii”, „Internet jako narzędzie badań marketingowych”).

Biorąc pod uwagę taką definicję pojęcia „narzędzie” (zgodną z definicją słownikową), nie powinno być problemu, by uznać ekwiwalenty wypłacane za korzystanie z internetu za wolne od podatku. Niestety, podatnicy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, będą się musieli liczyć z tym, że organy podatkowe najprawdopodobniej nie zgodzą się z takim podejściem.

Nie powinno być jednak problemów z uwzględnieniem kosztów Internetu przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu w sytuacji gdy pracownik korzysta z własnego komputera. Komputer jest bez najmniejszych wątpliwości narzędziem, którego wykorzystanie do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy wymagać może korzystania z łącza internetowego, sieci elektrycznej. Opłaty te mogą być jak najbardziej uwzględnione w wysokości ekwiwalentu.

Jeżeli jednak komputer stanowi własność pracodawcy a pracownik korzysta z niego w domu, korzystając z opłacanego przez siebie dostępu do Internetu wówczas wypłacanie pracownikowi ekwiwalentu zostanie najprawdopodobniej zakwestionowane przez fiskusa, choć można moim zdaniem skutecznie bronić stanowiska, że internet jest narzędziem.

Mariusz Makowski,
Doradca podatkowy

Hasła tematyczne: internet, preferencje i zwolnienia, przychody ze stosunku pracy, ekwiwalent za narzędzia materiały i sprzęt, optymalizacja podatkowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...