Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

15.02.2022

Spółka komandytowa i komplementariusz: Zaliczka na poczet zysku bez zaliczki na PIT

Z początkiem roku 2021 spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym przestały być spółkami transparentnymi podatkowo. W konsekwencji ich działalność nie może być traktowana jak prowadzona przez wspólnika. Wspólnicy tych spółek (w tym komplementariusze), będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, m.in. dywidendy. Jedna z takich spółek stała na stanowisku, że pomimo wprowadzenia w życie nowych przepisów w przypadku wypłaty komplementariuszowi w trakcie roku zaliczki na poczet zysku nie wystąpi po jej stronie obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty do urzędu skarbowego 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Kto miał rację?

Dwóch wspólników spółki komandytowej

Spółka komandytowa ma dwóch wspólników: komplementariusza będącego osobą fizyczną, z wniesionym do spółki udziałem w wysokości 3,85% wszystkich wkładów i uczestniczącego w zyskach spółki w udziale wynoszącym 50%, oraz spółkę akcyjną, z 96,15% wniesionych udziałów i również uczestnictwem w zyskach w wysokości 50%.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Wspólnicy mogą podejmować uchwały w odrębny sposób kształtujące udział w zyskach, z tym zastrzeżeniem, że udział komplementariusza nie może przekraczać 90% całkowitego zysku spółki. Mogą oni również wypłacać w trakcie roku zaliczki na poczet udziału w zysku. Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zmiana przepisów, spółka komandytowa podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stały się w Polsce podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Od tej pory są więc zobligowane obliczać i wpłacać do skarbówki CIT uzyskany przez spółkę. Natomiast obowiązek podatkowy samych wspólników rodzi się dopiero w momencie uzyskania przychodu po podziale zysku spółki.

Jak wskazano w tej sprawie, spółka nie przekroczyła kwoty 2 mln euro przychodu ani w 2020 r., ani w roku następnym. Firma stała na stanowisku, że pomimo wprowadzenia nowych przepisów w przypadku wypłaty komplementariuszowi w trakcie roku zaliczki na poczet zysku nie wystąpi po jej stronie obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku gdyby na koniec roku okazało się, że suma wypłaconych wspólnikom zaliczek przekroczy roczny zysk spółki, będą oni zobowiązani do całkowitego lub częściowego zwrotu tych zaliczek.

Wypłata zaliczek na poczet udziału w zysku

Spółka komandytowa przywołała treść przepisu art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, zgodnie z którym zryczałtowany podatek obliczony od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. W związku z tym pomniejszenie zryczałtowanego podatku będzie możliwe dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, kiedy to spółka komandytowa będzie mogła obliczyć kwotę należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka nie ma bowiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłacanych w ciągu roku komplementariuszowi zaliczek.

Organ chciał poboru zaliczek bez prawa do ich pomniejszeń

Jednak organ podatkowy miał odmienne zdanie. Powołał się na regulację art. 41 ust. 4 tej samej ustawy, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy, lub też wartości pieniężnych z tytułów wskazanych w tym przepisie, m.in. również z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. A ponieważ kwota podatku należnego od dochodu spółki komandytowej nie będzie znana, spółka jako płatnik powinna pobierać 19% podatek dochodowy bez pomniejszeń wartości tego zryczałtowanego podatku o kwotę pomniejszenia, czyli o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu spółki.

Orzeczenie sądu

Spółka wniosła skargę na takie rozstrzygnięcie organu podatkowego. Gdański sąd orzekł, że co prawda momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty zaliczki jest faktyczny moment jej wypłaty, jednak nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku. Jednym z warunków przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe, które dopiero zrodzi konieczność zapłaty podatku, jest stan, w którym podatnik może określić wysokość należnego do zapłaty podatku. Płatnik będzie miał więc obowiązek pobrania podatku tylko wówczas, gdy będzie posiadał dane niezbędne do jego wyliczenia, czyli w momencie, gdy będzie znał jego wysokość.

Najpierw spółka musi wyliczyć swój podatek za cały rok

Jak dalej wskazał sąd, z regulacji art. 41 ust. 4e ustawy o PIT wynika, że spółki są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a–6e. W związku z tym, aby pobrać podatek od wypłaty zaliczek z tytułu udziału w zysku komplementariuszowi, spółka powinna najpierw prawidłowo go obliczyć. Sąd, nie zgadzając się z opinią organu podatkowego, stwierdził, że wykładnia językowa przepisu art. 30a ust. 6a ustawy o PIT w wystarczający sposób wyjaśnia jednoznacznie, że opodatkowanie musi odnosić się do przychodu komplementariusza w udziale w zysku spółki, mającego odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym spółki. Obliczenie wysokości podatku, jaki musi zapłacić komplementariusz, będzie więc możliwe dopiero w momencie obliczenia dochodu spółki.

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 10 listopada 2021 r.: „Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany” (sygn. akt I SA/Gd 1126/21).

W uzasadnieniu swojego wyroku gdański sąd dwukrotnie zaznaczył więc, że ustawodawca nie ustanawiał obowiązku pobierania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy od wypłaty zaliczek z tytułu udziału w zysku, w związku z czym organy podatkowe nie mają prawa egzekwować takiego żądania.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: spółka komandytowa, komplementariusz, zaliczka na podatek, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), zaliczka na poczet zysku

poprzednie artykuły

  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego jest jedną z kluczowych zasad systemu podatku VAT. Należy zwrócić uwagę, że prawo to przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie. W związku z taką konstrukcją przepisu podatnicy zastanawiają się czy podatek VAT od wydatków na towary i usługi poniesione przed rejestracją dla potrzeb tego podatku może być odliczony już po dokonaniu rejestracji. Tematyką tą zajął się ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.62.2022.2.KP.   więcej »

  W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?   więcej »

  Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jak każda preferencja, także ulga B+R jest obwarowana szeregiem warunków, co powoduje, że w tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał już setki indywidualnych interpretacji podatkowych. Jakie jest najbardziej aktualne stanowisko organów podatkowych w tym zakresie?   więcej »

  W świecie niestabilnej i coraz mniej przewidywalnej gospodarki coraz częściej sięgamy po sprawdzone na rynku wymiany towarowo-pieniężnej instrumenty. Jednym z takich instrumentów jest złoto. W ciągu ostatnich dziesięcioleci „władcy pieniądza” zrobili wiele, aby wyrzucić złoto ze świata finansów i zastąpić je dolarem.   więcej »

  Samo złożenie wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, czy o odroczenie płatności nie ma wpływu na możliwość jej egzekwowania. Tak wynika z wyroku sądu (NSA o sygn. akt III FSK 440/21). Orzeczenie NSA świadczy o tym jak ważne jest dochowanie terminów w postępowaniu administracyjnym. Zbyt późne działania, podejmowane często „po fakcie” mogą nie przynieść oczekiwanych skutków.   więcej »

Struktura organizacyjna grup kapitałowych ewoluuje wraz z rozwojem firmy, co wymusza naturalne procesy restrukturyzacyjne. Każdy proces restrukturyzacji niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe, które należy przeanalizować zanim grupa podejmie decyzję o reorganizacji. Jednym z takich przykładów jest sytuacja transgranicznego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która została zabezpieczona w ramach interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.02.2022 r. o nr 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM. więcej »

Zawyżanie podatków od nieruchomości jest nagminne. Wynika najczęściej z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać. więcej »

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami grzywien i więzienia za wybrane przestępstwa skarbowe. Jak tłumaczy ministerstwo, celem zaostrzenia kar jest lepsze zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa. więcej »

Finansowa wojna Rosji z Zachodem  Sankcje Zachodu wobec Rosji, spowodowane jej inwazją na Ukrainę były szybkie i druzgocące. W ciągu półtora miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia wojny, konsekwentnie nazywanej przez Rosję „operacją specjalną”, wprowadzono ponad 5,3 tys. ograniczeń wobec Moskwy. Ograniczenia w szczególności dotknęły sektor bankowy, energetykę i handel. Wiele międzynarodowych firm ogłosiło wycofanie się z Federacji Rosyjskiej. W geopolitycznej rozgrywce z Rosją, Zachód użył między innymi bardzo bolesnej dla tego kraju broni finansowej. Kraje zachodnie zablokowały prawie połowę rosyjskich rezerw złota i walut. więcej »

Polscy rezydenci podatkowi są zobligowani do rozliczenia się z całości dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą. Międzynarodowa Konwencja MLI kilka lat temu narzuciła zmiany w sposobach rozliczeń przychodów zagranicznych, a od tego roku obowiązuje ograniczenie w stosowaniu tzw. ulgi abolicyjnej dla dochodów osiągniętych w 2021 r. Jakie są nowe zasady opodatkowania? więcej »