Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

08.12.2021

Zasady opodatkowania transgranicznych płatności z tytułu tzw. usług niematerialnych

W dobie globalizacji transgraniczny zakup usług niematerialnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy, kupując usługi niematerialne z zagranicy, powinni rozważyć w szczególności kwestię opodatkowania takich transakcji podatkiem u źródła w Polsce. Z uwagi na rosnące zainteresowanie organów podatkowych tą kwestią i coraz częstsze kontrole oraz liczne zmiany przepisów prawa w ostatnim czasie, temat podatku u źródła zyskuje na popularności w wielu przedsiębiorstwach.

Jakie usługi niematerialne podlegają podatkowi u źródła?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy nabywane z zagranicy usługi niematerialne zostały wymienione w katalogu usług podlegających podatkowi u źródła wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Są to usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Dodatkowo ustawodawca w przepisie tym wskazał, że podatkowi u źródła będą podlegały także świadczenia o podobnym charakterze do wymienionych powyżej. Szeroki oraz niedookreślony katalog usług niematerialnych powoduje, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem w wielu przypadkach jest wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną celem potwierdzenia, czy usługi nie będą podlegały podatkowi u źródła.

Zwolnienie

Co do zasady w przypadku zakupu usług wymienionych powyżej przedsiębiorca stanie się płatnikiem podatku u źródła i będzie zobowiązany do zapłaty 20% wartości świadczenia na konto urzędu skarbowego. W przypadku braku w umowie klauzuli „gross-up” nie dochodzi do ubruttowienia płatności, a więc podatek w wysokości 20% płatności podlega wpłacie na konto urzędu skarbowego, a pozostała kwota (80%) podlega zapłacie kontrahentowi, który następnie może ubiegać się o zwrot podatku.

W przypadku usług niematerialnych można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej dostawcy usług. W praktyce zbierane jest także oświadczenie beneficjenta rzeczywistego płatności oraz potwierdzenie prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w państwie rezydencji, co ma na celu wykazanie dochowania należytej staranności przez płatnika podatku.

Należyta staranność

Zmiana przepisów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadziła do podatku u źródła pojęcie tzw. należytej staranności. Co prawda, przepisy ustawy nie definiują znaczenia tego pojęcia, ale w tym temacie sądy wydają coraz więcej wyroków, które ostatecznie mogą pomóc podatnikom w spełnieniu kryterium należytej staranności. Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział wymóg jej dochowania w przypadku każdej płatności zagranicznej z tytułu usług niematerialnych objętych podatkiem u źródła. Oznacza to, że płatnicy podatku nabywający zagraniczne usługi niematerialne powinni ze szczególną ostrożnością podejść do tematu weryfikacji zakresu transakcji, świadczonych usług, a także weryfikacji kontrahenta i beneficjenta rzeczywistego płatności.

Ponadto należy podkreślić, iż przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności gospodarczej prowadzonej przez płatnika. Innymi słowy, od dużego przedsiębiorcy będą wymagane dużo większe standardy w kwestii zachowania należytej staranności niż w przypadku mniejszego.

Status dostawcy i kwestia beneficjenta rzeczywistego płatności

W przypadku nabywania usług niematerialnych z zagranicy podlegających podatkowi u źródła nabywcy tych usług powinni w szczególny sposób zweryfikować status kontrahenta. W pierwszej kolejności weryfikacji powinno podlegać to, czy kontrahent prowadzi w państwie rezydencji innym niż Polska rzeczywistą działalność gospodarczą, tj. czy struktura kontrahenta nie jest sztuczna, czy jest zarejestrowany w tym kraju, posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie, zlecone zadania są współmierne do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a porozumienia są zgodne z rzeczywistością i mają uzasadnienie gospodarcze. Ponadto taki podmiot powinien mieć zdolność do samodzielnego funkcjonowania w gospodarce. Powyższe kryteria są bardzo trudne do weryfikacji w praktyce, dlatego też w większości przypadków dochodzi do podpisania oświadczenia przez kontrahenta i ogólnej weryfikacji płatnika, czy spółka jest realnie funkcjonującym podmiotem.

Kolejną kwestią podlegającą weryfikacji jest beneficjent rzeczywisty płatności, a więc podmiot, który otrzymuje płatności i wykorzystuje je na własne potrzeby. Instytucja beneficjenta rzeczywistego jest stosunkowo nową instytucją, która powstała głównie z myślą o ukróceniu sztucznych procederów związanych z unikaniem bądź uchylaniem się od opodatkowania. Niemniej kwestia ta dostarcza wielu problemów rzetelnie działającym podmiotom, które muszą dodatkowo zweryfikować status i powiązania podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi niematerialne.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), usługi niematerialne, podatek u źródła, płatności transgraniczne

poprzednie artykuły

Wdrożenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej w art. 119a Ordynacji podatkowej spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej. więcej »

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 będzie bardziej skomplikowane. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na korzystne zmiany, na których mogą zyskać, jak i na nowe obowiązki. O czym warto pamiętać w rozliczeniu za 2022 rok? więcej »

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT. Na zachwianie lub nawet utratę płynności finansowej jest z tego powodu narażonych nawet kilkaset tysięcy firm w Polsce. więcej »

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z eksploatacją samochodów używanych w sposób mieszany, doprecyzowanie regulacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej, nowy termin zapłaty podatku od zysku – to tylko niektóre zmiany w przepisach normujących ryczałt od dochodów spółek, wynikające z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według zapowiedzi nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czego mogą spodziewać się podatnicy stosujący Estoński CIT? więcej »

Withholding Tax to anglojęzyczne określenie tzw. podatku u źródła, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT i CIT). Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy mający siedzibę, zakład zagraniczny, lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym powstaje dochód, a więc w którym ma źródło przysporzenie. Takim płatnikiem będzie więc np. położona w Polsce spółka wypłacająca dywidendę swoim zagranicznym udziałowcom. Przy spełnieniu określonych obowiązków dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru podatku u źródła, lub zastosować obniżoną stawkę, a w niektórych przypadkach wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, czyli zastosować mechanizm pay and refund. Od 1 stycznia 2023 r. zasady poboru podatku u źródła uległy modyfikacji, część zmian zaczęła obowiązywać 26 października 2022 r. więcej »

W celu walki z praniem pieniędzy działający na terytorium UE przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania w publicznym rejestrze informacji na swój temat, jak również do ujawniania danych identyfikacyjnych swoich beneficjentów rzeczywistych. Najnowszy wyrok TSUE z 22 listopada 2022 r. stwierdza, że przepis umożliwiający każdej osobie uzyskanie dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym jest nieważny. W Polsce działa blisko 0,5 miliona spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni, dla których wyrok ten może mieć bezpośrednie znaczenie. więcej »

Były członek zarządu został obarczony 1,5 milionowym długiem za zobowiązania spółki. Wniósł o wznowienie postępowania podnosząc, iż nie miał szans się odwołać. Organy podatkowe odrzuciły jego wniosek stwierdzając, że decyzja ustalająca jego zobowiązanie jest prawomocna, bowiem korzysta z fikcji prawnej doręczenia po dwukrotnym awizowaniu. Tyle, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pracownik poczty zaznaczył niewłaściwe „okienko”. więcej »

Obecnie podstawą dla prowadzenia wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w tym zakresie, a także prowadzenia rachunków pochodnych jest wpis do specjalnego rejestru. Warunkiem uzyskania wpisu jest jedynie posiadanie statusu osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz spełnienie określonych w ustawie warunków, głównie w zakresie niekaralności. Jednak forma potwierdzenia możliwości działania na rynku kryptowalut może się niebawem znacznie skomplikować. Wszystko za sprawą rozporządzenia MiCA. więcej »

Zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług czynni podatnicy VAT mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy. Oznacza to, że importujący towary na terytorium UE mogą nie zapłacić należnego VAT przy zgłoszeniu celnym i wpłacić go dopiero przy składaniu miesięcznej deklaracji podatkowej. więcej »

Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania, nie zawiera warunku, aby spółka będąca odbiorcą dywidendy była jej beneficjentem rzeczywistym – orzekł 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »