Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

08.12.2021

Zasady opodatkowania transgranicznych płatności z tytułu tzw. usług niematerialnych

W dobie globalizacji transgraniczny zakup usług niematerialnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy, kupując usługi niematerialne z zagranicy, powinni rozważyć w szczególności kwestię opodatkowania takich transakcji podatkiem u źródła w Polsce. Z uwagi na rosnące zainteresowanie organów podatkowych tą kwestią i coraz częstsze kontrole oraz liczne zmiany przepisów prawa w ostatnim czasie, temat podatku u źródła zyskuje na popularności w wielu przedsiębiorstwach.

Jakie usługi niematerialne podlegają podatkowi u źródła?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy nabywane z zagranicy usługi niematerialne zostały wymienione w katalogu usług podlegających podatkowi u źródła wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Są to usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Dodatkowo ustawodawca w przepisie tym wskazał, że podatkowi u źródła będą podlegały także świadczenia o podobnym charakterze do wymienionych powyżej. Szeroki oraz niedookreślony katalog usług niematerialnych powoduje, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem w wielu przypadkach jest wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną celem potwierdzenia, czy usługi nie będą podlegały podatkowi u źródła.

Zwolnienie

Co do zasady w przypadku zakupu usług wymienionych powyżej przedsiębiorca stanie się płatnikiem podatku u źródła i będzie zobowiązany do zapłaty 20% wartości świadczenia na konto urzędu skarbowego. W przypadku braku w umowie klauzuli „gross-up” nie dochodzi do ubruttowienia płatności, a więc podatek w wysokości 20% płatności podlega wpłacie na konto urzędu skarbowego, a pozostała kwota (80%) podlega zapłacie kontrahentowi, który następnie może ubiegać się o zwrot podatku.

W przypadku usług niematerialnych można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku u źródła na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej dostawcy usług. W praktyce zbierane jest także oświadczenie beneficjenta rzeczywistego płatności oraz potwierdzenie prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w państwie rezydencji, co ma na celu wykazanie dochowania należytej staranności przez płatnika podatku.

Należyta staranność

Zmiana przepisów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadziła do podatku u źródła pojęcie tzw. należytej staranności. Co prawda, przepisy ustawy nie definiują znaczenia tego pojęcia, ale w tym temacie sądy wydają coraz więcej wyroków, które ostatecznie mogą pomóc podatnikom w spełnieniu kryterium należytej staranności. Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział wymóg jej dochowania w przypadku każdej płatności zagranicznej z tytułu usług niematerialnych objętych podatkiem u źródła. Oznacza to, że płatnicy podatku nabywający zagraniczne usługi niematerialne powinni ze szczególną ostrożnością podejść do tematu weryfikacji zakresu transakcji, świadczonych usług, a także weryfikacji kontrahenta i beneficjenta rzeczywistego płatności.

Ponadto należy podkreślić, iż przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności gospodarczej prowadzonej przez płatnika. Innymi słowy, od dużego przedsiębiorcy będą wymagane dużo większe standardy w kwestii zachowania należytej staranności niż w przypadku mniejszego.

Status dostawcy i kwestia beneficjenta rzeczywistego płatności

W przypadku nabywania usług niematerialnych z zagranicy podlegających podatkowi u źródła nabywcy tych usług powinni w szczególny sposób zweryfikować status kontrahenta. W pierwszej kolejności weryfikacji powinno podlegać to, czy kontrahent prowadzi w państwie rezydencji innym niż Polska rzeczywistą działalność gospodarczą, tj. czy struktura kontrahenta nie jest sztuczna, czy jest zarejestrowany w tym kraju, posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie, zlecone zadania są współmierne do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a porozumienia są zgodne z rzeczywistością i mają uzasadnienie gospodarcze. Ponadto taki podmiot powinien mieć zdolność do samodzielnego funkcjonowania w gospodarce. Powyższe kryteria są bardzo trudne do weryfikacji w praktyce, dlatego też w większości przypadków dochodzi do podpisania oświadczenia przez kontrahenta i ogólnej weryfikacji płatnika, czy spółka jest realnie funkcjonującym podmiotem.

Kolejną kwestią podlegającą weryfikacji jest beneficjent rzeczywisty płatności, a więc podmiot, który otrzymuje płatności i wykorzystuje je na własne potrzeby. Instytucja beneficjenta rzeczywistego jest stosunkowo nową instytucją, która powstała głównie z myślą o ukróceniu sztucznych procederów związanych z unikaniem bądź uchylaniem się od opodatkowania. Niemniej kwestia ta dostarcza wielu problemów rzetelnie działającym podmiotom, które muszą dodatkowo zweryfikować status i powiązania podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi niematerialne.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), usługi niematerialne, podatek u źródła, płatności transgraniczne

poprzednie artykuły

Jednym z argumentów uzasadniających konieczność wprowadzenia Polskiego Ładu jest według deklaracji jego autorów potrzeba wsparcia przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność. W tym celu Ministerstwo Finansów stworzyło specjalne zachęty podatkowe, np. w postaci preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box stawką 5%. Jak w praktyce wygląda realizacja zapisów ustawy? więcej »

Jednym z narzędzi zarządzania podatkami w firmach są indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko od stycznia do czerwca 2021 r. podatnicy złożyli 15 729 wniosków o wydanie interpretacji, a wydanych zostało 10 723. W praktyce większość podatników podporządkowuje się stanowisku fiskusa wyrażonemu w interpretacji niezależnie od tego, czy jest ono dla nich pozytywne, czy nie. W przypadku gdy stanowisko jest negatywne, często ma to związek z obowiązkiem podatkowym oraz koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądami administracyjnymi. Co jednak w sytuacji gdy przed sądem okaże się, że fiskus popełnił błąd? Czy w takim przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odsetek od podatku nadpłaconego wskutek błędnej interpretacji organu podatkowego? Jedną z takich spraw zajął się WSA w Szczecinie w wyroku z 7 października 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 631/21 (orzeczenie nieprawomocne). więcej »

Pandemia COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdarza się, że ze względu na ograniczenia związane z pandemią przedsiębiorcy nie zdążą na czas wykonać świadczeń, do których się zobowiązali. W takich przypadkach umowy często przewidują kary umowne za opóźnienia. W związku z tym zrodziło się pytanie, czy kary umowne, niezawinione przez podatnika, a będące skutkiem pandemii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. więcej »

Dokonująca milionowych obrotów mała firma wpadła w oko urzędnikom skarbowym. Wzięli ją pod lupę i od kilku lat próbują udowodnić, że ma wobec Skarbu Państwa zaległości podatkowe za lata 2014, 2015 i 2016. Toczące się latami kontrole i postępowania nic takiego jednak nie wykazują, a mimo to kolejne urzędy skarbowe starają się znaleźć na przedsiębiorcę haka. Na próżno. Stąd wniosek, że fiskus albo działa nieudolnie, bo poza rzuceniem oskarżenia o oszustwo nie potrafi wykazać na to żadnych dowodów albo po prostu nie zna prawa, na którego straży podobno stoi. więcej »

Pojęcie działalności gospodarczej jest bardzo istotne w przepisach ustawy o podatku VAT, ponieważ definiuje ono podatnika, a w dalszej kolejności jest jednym z elementów określających, czy czynność będzie opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z definicji wynika więc, że elementem niezbędnym opodatkowania VAT jest wykonywanie działalności gospodarczej w sposób samodzielny. więcej »

Polska spółka córka w ramach funkcjonującego holdingu zamierzała przejąć zagraniczną spółkę matkę. W celu uniknięcia zarzutu o unikanie opodatkowania złożyła wniosek o opinię zabezpieczającą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, do przygotowania wniosku podeszła profesjonalnie – wyczerpująco i merytorycznie uzasadniając celowość transakcji. więcej »

Opodatkowanie zagranicznych należności podatkiem u źródła staje się w ostatnich latach coraz bardziej problematycznym tematem. Przy opodatkowaniu podatkiem u źródła pod uwagę należy wziąć nie tylko krajowe ustawodawstwo, lecz także przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sytuacji nie ułatwiły zmiany wprowadzone w podatku u źródła w 2019 r., wśród których za najważniejsze należy uznać wprowadzenie definicji beneficjenta rzeczywistego, wprowadzenie kategorii należytej staranności, zmianę zasad wypłaty podatku w przypadku płatności przekraczających 2 mln zł (regulacja była odkładana w czasie, a teraz ulegnie znaczącej zmianie w związku z wdrożeniem przepisów Polskiego Ładu). Jedna z ostatnich spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczyła uznania zagranicznej organizacji zrzeszającej artystów i sprzedającej prawa autorskie do ich utworów za beneficjenta rzeczywistego otrzymywanych należności (wyrok z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19). więcej »

Dyrektor izby administracji skarbowej ustalił, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej w 2013 r. w sposób nieuprawniony odliczył VAT naliczony na fakturach zakupowych od jednego z kontrahentów. Czy organ mógł sięgać tak daleko wstecz do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy? Mógł, bo na miesiąc przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań wszczął przeciw niemu postępowanie karne skarbowe. Tylko dlaczego tak późno, skoro o popełnieniu przez niego przestępstwa dowiedział się już trzy lata wcześniej? więcej »

Podatnicy posiadający zaległości podatkowe zastanawiają się, jak je uregulować, przy czym nie zawsze mają wystarczające środki finansowe, aby to zrobić. Jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przewidzianą w art. 66 Ordynacji podatkowej jest przeniesienie własności rzeczy oraz praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prosty przepis budzi jednak liczne problemy interpretacyjne i jest przedmiotem sporów podatników z fiskusem. więcej »

W celu zabezpieczenia zwrotu opakowania przez klienta przedsiębiorcy pobierają często kaucję, która stanowi pieniężne zabezpieczenie roszczeń w sytuacji braku zwrotu w określonym terminie. Taki model obniża finalną wartość produktu o wartość opakowania, co sprawia, że produkt jest bardziej konkurencyjny, a działania przedsiębiorcy proekologiczne. W przypadku zwrotu opakowań w terminie pobrana kaucja powinna podlegać zwrotowi. Co jednak w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci opakowania albo zwróci je z opóźnieniem? Jak ewidencjonować wydania i zwroty opakowań przy sprzedaży detalicznej? Zagadnieniem tym zajął się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r., sygn. akt 0112-KDIL3.4012.50.2021.1.MS. więcej »