Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

18.11.2021

Właściciel należności licencyjnych a rzeczywiste dysponowanie nimi

Opodatkowanie zagranicznych należności podatkiem u źródła staje się w ostatnich latach coraz bardziej problematycznym tematem. Przy opodatkowaniu podatkiem u źródła pod uwagę należy wziąć nie tylko krajowe ustawodawstwo, lecz także przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sytuacji nie ułatwiły zmiany wprowadzone w podatku u źródła w 2019 r., wśród których za najważniejsze należy uznać wprowadzenie definicji beneficjenta rzeczywistego, wprowadzenie kategorii należytej staranności, zmianę zasad wypłaty podatku w przypadku płatności przekraczających 2 mln zł (regulacja była odkładana w czasie, a teraz ulegnie znaczącej zmianie w związku z wdrożeniem przepisów Polskiego Ładu). Jedna z ostatnich spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczyła uznania zagranicznej organizacji zrzeszającej artystów i sprzedającej prawa autorskie do ich utworów za beneficjenta rzeczywistego otrzymywanych należności (wyrok z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19).

Przedmiot sporu

Spór z polskim stowarzyszeniem filmowców dotyczył poboru podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz meksykańskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Polski podmiot specjalizował się w legalnym pozyskiwaniu dzieł twórców zagranicznych. W związku z tym nawiązał współpracę z meksykańską agencją zajmującą się dysponowaniem prawami autorskimi tamtejszych artystów. Taki model współpracy miał na celu ułatwienie sprzedaży praw autorskich. Następnie meksykański podmiot dzielił otrzymane wynagrodzenie pomiędzy artystów i wypłacał im należności. Wysokość wypłacanych środków mogła różnić się od tych, które podmiot meksykański otrzymywał od polskiego stowarzyszenia.

Polski podmiot wystąpił o interpretację Krajowej Izby Skarbowej, podnosząc, że w opisanym przypadku powinna mieć zastosowanie preferencyjna stawka podatku u źródła. W postępowaniu interpretacyjnym Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska stowarzyszenia, wskazując, że polsko-meksykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania uprawnia do zastosowania preferencyjnej stawki jedynie w sytuacji, gdy odbiorca należności jest także ich właścicielem. Natomiast w związku z faktem, iż meksykańska organizacja przekazuje następnie otrzymane wynagrodzenie konkretnym twórcom, zdaniem organu należy uznać, że nie jest właścicielem należności licencyjnych i wobec tego nie może korzystać z niższej stawki podatku u źródła. Organ wskazał, że meksykański podmiot nie jest beneficjentem rzeczywistym wypłacanych należności, ponieważ „nie dochodzi do trwałego, bezzwrotnego i definitywnego przysporzenia”.

Odpowiednie zapisy z polsko-meksykańskiej umowy UPO

Zgodnie z art. 12 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: „Należności licencyjne mogą być opodatkowane również w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego prawem, ale jeżeli odbiorca jest właścicielem należności licencyjnych, to wysokość podatku nie może przekroczyć 10 procent kwoty należności licencyjnych brutto”.

W toku postępowania dużą rolę odegrał art. 3 ust. 2 powyżej wspomnianej umowy, zgodnie z którym: „Przy stosowaniu niniejszej Konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w odniesieniu do podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, zgodnie z ustawodawstwem danego Państwa obowiązującym w danym czasie (…)”. W konsekwencji takich zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania organ podatkowy w interpretacji odwołał się do definicji legalnej „rzeczywistego właściciela” wynikającej z art. 4a pkt 29 ustawy o CIT.

Stanowisko NSA

W wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19, NSA wskazał, że w postępowaniu interpretacyjnym organ podatkowy źle zinterpretował art. 3 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ zgodnie z tym przepisem w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę definicje i określenia wynikające z umowy, a dopiero wobec braku jakiejś definicji powinno się odwoływać do krajowych aktów prawnych. Takie podejście jest też zgodne z hierarchią aktów prawnych, w której krajowe ustawy mają niższą pozycję niż obowiązujące umowy międzynarodowe. Tym samym, NSA potwierdził wcześniejsze stanowisko WSA w tej sprawie i wskazał, że na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania właścicielem należności licencyjnych jest podmiot mający prawo do dysponowania należnościami licencyjnymi w znaczeniu rzeczywistym, a nie jedynie formalnym. NSA podkreślił, że takie rozumienie przepisów jest zgodne z wykładnią celowościową, ponieważ nie sprzyja powstawaniu sztucznych struktur z wykorzystaniem pośredników, których jedynym zadaniem byłoby korzystanie z preferencyjnej stawki podatku w innym kraju. NSA zaznaczył, że w tym przypadku nie dojdzie do transferu należności do innych jurysdykcji, ponieważ organizacja przekazuje tantiemy jedynie meksykańskim artystom.

Ponadto NSA potwierdził, że organizacje takie jak stowarzyszenie filmowców czy meksykańska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie są sztucznymi podmiotami, lecz podmiotami utworzonymi w konkretnym celu, jakim jest ochrona praw autorskich. W szczególności takich organizacji nie można uznać za pośredników funkcjonujących w sztucznej strukturze. Ponadto taka organizacja nie może być porównywana do statusu zastępcy (agenta), podmiotu nominowanego (nominee) czy spółek podstawionych (conduit company).

Podsumowując, należy zaznaczyć, że podejście NSA jest korzystne dla podatników, ponieważ jest zdroworozsądkowe i promuje realne struktury biznesowe.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), podatek u źródła, meksyk

poprzednie artykuły

Polska spółka córka w ramach funkcjonującego holdingu zamierzała przejąć zagraniczną spółkę matkę. W celu uniknięcia zarzutu o unikanie opodatkowania złożyła wniosek o opinię zabezpieczającą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, do przygotowania wniosku podeszła profesjonalnie – wyczerpująco i merytorycznie uzasadniając celowość transakcji. więcej »

Dyrektor izby administracji skarbowej ustalił, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej w 2013 r. w sposób nieuprawniony odliczył VAT naliczony na fakturach zakupowych od jednego z kontrahentów. Czy organ mógł sięgać tak daleko wstecz do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy? Mógł, bo na miesiąc przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań wszczął przeciw niemu postępowanie karne skarbowe. Tylko dlaczego tak późno, skoro o popełnieniu przez niego przestępstwa dowiedział się już trzy lata wcześniej? więcej »

Podatnicy posiadający zaległości podatkowe zastanawiają się, jak je uregulować, przy czym nie zawsze mają wystarczające środki finansowe, aby to zrobić. Jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przewidzianą w art. 66 Ordynacji podatkowej jest przeniesienie własności rzeczy oraz praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prosty przepis budzi jednak liczne problemy interpretacyjne i jest przedmiotem sporów podatników z fiskusem. więcej »

W celu zabezpieczenia zwrotu opakowania przez klienta przedsiębiorcy pobierają często kaucję, która stanowi pieniężne zabezpieczenie roszczeń w sytuacji braku zwrotu w określonym terminie. Taki model obniża finalną wartość produktu o wartość opakowania, co sprawia, że produkt jest bardziej konkurencyjny, a działania przedsiębiorcy proekologiczne. W przypadku zwrotu opakowań w terminie pobrana kaucja powinna podlegać zwrotowi. Co jednak w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci opakowania albo zwróci je z opóźnieniem? Jak ewidencjonować wydania i zwroty opakowań przy sprzedaży detalicznej? Zagadnieniem tym zajął się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r., sygn. akt 0112-KDIL3.4012.50.2021.1.MS. więcej »

Usługi budowlane oraz budowlano-montażowe objęte są zasadniczo podstawową stawką podatku VAT, czyli 23%. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak możliwość jej obniżenia w zależności od wystąpienia pewnych okoliczności. Sytuacje, z jakimi mierzą się podatnicy, często jednak wymagają dochodzenia praw na drodze sądowej. Dlatego wcześniej warto zapoznać się z aktualną linią orzeczniczą, tak aby zastosować właściwą stawkę opodatkowania i uniknąć negatywnych konsekwencji. więcej »

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost fiskalizacji przedsiębiorców. Kolejną formą opodatkowania największych z nich ma być podatek przychodowy. Z planów Ministerstwa Finansów wynika, że obejmie on firmy wykazujące duże przychody, a niewykazujące podatku. Jednak wbrew zapowiedziom resortu finansów nowy podatek nie dotknie jedynie największych korporacji, ale także mniejszych przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ ustawodawca nie przewidział żadnego progu przychodowego. więcej »

Zmiany przepisów ustawy o VAT dotyczące handlu elektronicznego, w tym importu małych przesyłek do UE, zwane „pakietem e-commerce” zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2021 r. Wydane przez ustawodawcę objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce liczą 97 stron i dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO, która zastąpiła pojęcie „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju”. Wraz z tą zmianą wprowadzono też odpowiednie modyfikacje przepisów związanych z tym rodzajem sprzedaży. więcej »

W projekcie przepisów dotyczących Polskiego Ładu znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. W praktyce oznacza to wzrost opodatkowania o 9%. Ten niespodziewany ruch Ministerstwa Finansów uderzy zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ naturalnym skutkiem podwyżki podatków pracowników będzie presja na wzrost wynagrodzenia netto. więcej »

Przedsiębiorcy często angażują się w różnego rodzaju akcje i programy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Celem podejmowania tego typu czynności jest budowanie trwałych relacji, zarówno z partnerami społecznymi, jak i z pracownikami czy lokalną społecznością. W wielu przedsiębiorstwach społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności sposobem postrzegania przedsiębiorstwa, a także istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę konkurencyjności. Organizacje coraz częściej postrzega się nie tylko jako źródło zysków dla inwestorów, lecz także jako podmiot odpowiedzialny za społeczeństwo oraz środowisko. więcej »

Wstrzymywanie 5 mln zł zwrotu VAT spółce i tylko 175 dni faktycznie podejmowanych czynności przez ponad 3 lata, a na koniec brak zwrotu odsetek, bo w kasie urzędu skarbowego nie ma pieniędzy – tak wygląda kontrola podatkowa firmy w wykonaniu skarbówki więcej »