Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

05.10.2021

Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

Zmiany przepisów ustawy o VAT dotyczące handlu elektronicznego, w tym importu małych przesyłek do UE, zwane „pakietem e-commerce” zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2021 r. Wydane przez ustawodawcę objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce liczą 97 stron i dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO, która zastąpiła pojęcie „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju”. Wraz z tą zmianą wprowadzono też odpowiednie modyfikacje przepisów związanych z tym rodzajem sprzedaży.

Definicja WSTO

Zasadniczo definicja WSTO odpowiada poprzedniej definicji sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Katalog nabywców WSTO nie uległ zmianie w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej. Jednak w definicji WSTO doprecyzowano, że obejmuje ono także dostawy towarów, w których transporcie czy wysyłce dostawca uczestniczy pośrednio, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. WSTO nie wystąpi natomiast w przypadku, gdy nabywca transportuje towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej, ale dostawca nie bierze udziału w transporcie ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Miejsce dostawy

Po przekroczeniu progu 10 tys. euro (42 tys. zł) sumy całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO i usług TBE świadczonych na rzecz klientów, miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo, w którym kończy się wysyłka lub transport towaru. W przypadku nieosiągnięcia wysokości tego progu co do zasady podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania, z tym że wybór innego państwa został obarczony obowiązkami wcześniejszego zawiadomienia, a naruszenie tego obowiązku może skutkować podwójną zapłatą podatku VAT, co znacznie pogorszy marże na transakcji.

Ponadto Ministerstwo w wydanych objaśnieniach zwraca uwagę, że określając miejsce opodatkowania dla transakcji WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r., należy uwzględnić również wartość usługi TBE i sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju realizowanych w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Raportowanie na kasie fiskalnej i w JPK VAT

W objaśnieniach Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku, gdy miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium innego państwa UE (zasadniczo, gdy sprzedaż WSTO przekroczy 42 tys. zł, chyba że przedsiębiorca złoży w terminie specjalne zawiadomienie VAT-29), podatnicy nie będą podlegać obowiązkowi raportowania sprzedaży WSTO na kasie fiskalnej. Z kolei w raportowaniu JPK taka transakcja będzie wykazana jako dostawa towarów poza terytorium Polski, jeżeli w momencie rozpoczęcia wysyłki towar znajdował się na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2022 r. dodatkowo takie transakcje będzie trzeba oznaczyć jako „WSTO_EE”.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opodatkowania sprzedaży w Polsce. Wówczas obowiązek ewidencjonowania na kasie sprzedaży na rzecz osób fizycznych wystąpi, a w raportowaniu JPK należy taką transakcję wykazać jako sprzedaż krajową z właściwą stawką.

Fakturowanie

Podstawową kwestią interesującą podatników jest sposób fakturowania WSTO. W objaśnieniach MF wskazuje, że w sytuacji, gdy podatnik nie będzie korzystać z OSS, to każdy przypadek WSTO będzie wiązał się z koniecznością wystawienia faktury zgodnie z przepisami państwa miejsca opodatkowania. Z kolei w przypadku korzystania z procedury szczególnej (OSS) faktury można wystawiać zgodnie z przepisami państwa identyfikacji (Polski). Zatem w przypadku korzystania z OSS występuje korzyść dla podatników w postaci możliwości wystawienia faktury w oparciu o polskie przepisy ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT, a WSTO

Sprzedaż WSTO może dotyczyć także podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT w Polsce (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) w sytuacji, gdy ich sprzedaż WSTO do krajów UE przekroczy próg 42 tys. zł. Należy wówczas przeanalizować przepisy państwa dostawy towarów pod kątem zwolnienia i jeżeli nie będzie takiej możliwości, zarejestrować się w tym kraju i rozliczyć podatek lub skorzystać z procedury OSS. Innymi słowy, podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo, którzy obecnie mają zazwyczaj niewiele do czynienia z procesem deklarowania i zapłaty podatku VAT, będą musieli zwracać większą uwagę na zagraniczne transakcje wysyłkowe/usługi elektroniczne, zwłaszcza pod kątem możliwości opodatkowania ich w innym niż Polska kraju.

Dokumentacja

W przypadku WSTO duże znaczenie ma obowiązek dokumentacyjny oraz raportowanie WSTO w odpowiednim okresie, w zależności od posiadanej dokumentacji wywozowej. W przypadku, gdy podatnik nie posiada dokumentacji do dnia złożenia deklaracji, musi wykazać sprzedaż jako sprzedaż krajową, którą będzie mógł skorygować w okresie, w którym otrzyma dokumentację potwierdzającą wywóz. Nie zwalnia to jednocześnie przedsiębiorcy z obowiązku właściwego zaraportowania sprzedaży w innym państwie. Oznacza to, że w skrajnych sytuacjach braku właściwej dokumentacji podatnik może być zobowiązany zapłacić podatek VAT w dwóch krajach.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: e-commerce, objaśnienia podatkowe, podatek od towarów i usług (vat), wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (wsto)

poprzednie artykuły

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost fiskalizacji przedsiębiorców. Kolejną formą opodatkowania największych z nich ma być podatek przychodowy. Z planów Ministerstwa Finansów wynika, że obejmie on firmy wykazujące duże przychody, a niewykazujące podatku. Jednak wbrew zapowiedziom resortu finansów nowy podatek nie dotknie jedynie największych korporacji, ale także mniejszych przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ ustawodawca nie przewidział żadnego progu przychodowego. więcej »

W projekcie przepisów dotyczących Polskiego Ładu znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. W praktyce oznacza to wzrost opodatkowania o 9%. Ten niespodziewany ruch Ministerstwa Finansów uderzy zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ naturalnym skutkiem podwyżki podatków pracowników będzie presja na wzrost wynagrodzenia netto. więcej »

Przedsiębiorcy często angażują się w różnego rodzaju akcje i programy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Celem podejmowania tego typu czynności jest budowanie trwałych relacji, zarówno z partnerami społecznymi, jak i z pracownikami czy lokalną społecznością. W wielu przedsiębiorstwach społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności sposobem postrzegania przedsiębiorstwa, a także istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę konkurencyjności. Organizacje coraz częściej postrzega się nie tylko jako źródło zysków dla inwestorów, lecz także jako podmiot odpowiedzialny za społeczeństwo oraz środowisko. więcej »

Wstrzymywanie 5 mln zł zwrotu VAT spółce i tylko 175 dni faktycznie podejmowanych czynności przez ponad 3 lata, a na koniec brak zwrotu odsetek, bo w kasie urzędu skarbowego nie ma pieniędzy – tak wygląda kontrola podatkowa firmy w wykonaniu skarbówki więcej »

Projekt przepisów wprowadzających tzw. Polski Ład zawiera propozycję dotyczącą możliwości wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grupy VAT. Jest to kolejne podejście fiskusa do tematyki podatkowych grup VAT. Jednak tym razem ustawodawca zrezygnował z uzależnienia utworzenia grupy VAT od posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej dla celów CIT. więcej »

Wspólnik spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych posiada prawo do 50% udziału w jej zyskach. Spółka nabyła certyfikaty inwestycyjne za kwotę ponad 15 mln zł. W następstwie złożenia przez spółkę wniosków o wykup i wykupu części certyfikatów od dochodu w łącznej kwocie 913 422 zł fundusz inwestycyjny, jako płatnik, odprowadził do urzędu skarbowego zryczałtowany 19% podatek dochodowy w wysokości 173 550 zł. Wspólnik nie zgodził się z tym, twierdząc, że podatek został pobrany bezpodstawnie. Stwierdzenia nadpłaty w podatku odmówiły organy skarbowe dwóch instancji. Wspólnik przegrał też przed sądem administracyjnym, ale walczył do końca. Wniósł kasację do NSA i wygrał. więcej »

Wprowadzając do polskiego porządku prawnego instytucję wniosku o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, ustawodawca chciał zrealizować dwie podstawowe funkcje: informacyjną oraz gwarancyjną. Oznacza to, że organy podatkowe, wydając interpretacje indywidualne, powinny koncentrować się na przepisach prawa podatkowego mających zastosowanie do zastanego przez podatnika stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedstawiony poniżej przypadek podatnika, chcącego skorzystać z prawa do odliczenia pełnego VAT naliczonego w przypadku nabycia samochodu osobowego, pokazuje, że organy podatkowe często wykraczają poza swoje kompetencje, kreując własną rzeczywistość, a na końcu negatywne konsekwencje ponosi podatnik. Warto wskazać, że w omawianej sprawie interpretacja indywidualna została wydana w dniu 17 sierpnia 2017 r., a ostateczne rozstrzygnięcie przed NSA, korzystne dla podatnika, zapadło po prawie czterech latach, tj. 20 kwietnia 2021 r. więcej »

Organy podatkowe konserwatywnie podchodzą do kwalifikacji podatkowej instytucji spłaty cudzych długów, nawet w sytuacji, gdy od spłaty tych długów uzależnione jest osiąganie przychodów podatnika. Konsekwentnie odmawiają one podatnikowi prawa do kwalifikacji takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko fiskusa stoi jednak w sprzeczności z wyrokami sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3689/17, wskazał, że spłata cudzych długów mogłaby zostać zakwalifikowana jako koszty uzyskania przychodów w sytuacji, gdy spłata tych długów jest warunkiem atrakcyjniejszych umów najmu. Poniżej omówione zostało jedno z ostatnich stanowisk Dyrektora KIS w tym temacie (interpretacja podatkowa z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 0111-KDIB1-1.4010..149.1.2021.ŚS). więcej »

Zasadniczo o tym, czy czynność jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, czy zarządu majątkiem prywatnym decyduje zamiar podatnika. Podatnik jako osoba najlepiej wiedząca, jakie było przeznaczenie transakcji, co do zasady sam powinien dokonywać jej klasyfikacji. Jednak granica pomiędzy prowadzeniem biznesu a zarządem majątkiem prywatnym jest bardzo cienka lub wręcz niewidoczna. Jest to powodem licznych sporów oraz wyroków na poziomie sądów administracyjnych. Dlatego w kwestie kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych angażują się także organy podatkowe, które często mają odmienne spostrzeżenia niż podatnicy. Warto na wstępie zaznaczyć, że kwalifikacja podatkowa zdarzeń gospodarczych do odpowiedniej kategorii przychodów wpływa na opodatkowanie tych czynności. więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny musiał rozstrzygać spór między organami podatkowymi a przedsiębiorcą, który wynajmując innym firmom lokale w swoim biurowcu celem ich dostosowania do potrzeb najemców, nabywał usługi budowlane. Fiskus uznał, że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od poniesionych na te usługi wydatków, bo zastosowanie znajdzie tu mechanizm odwrotnego obciążenia – dlatego, że odbiorcą końcowym prac adaptacyjnych w lokalu jest jego najemca, a nie wynajmujący (przedsiębiorca). NSA w wyroku z 28 kwietnia 2021 r. orzekł, że to organy są w błędzie, gdyż to wynajmujący jest odbiorcą usługi od wykonawców robót budowlanych i to między nim a firmami budowlanymi powinno nastąpić rozliczenie podatku na zasadach ogólnych. więcej »