Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

03.09.2019

Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawid這wego dla celów opodatkowania PCC?

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny S康 Administracyjny w wyroku z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1575/17, dyrektor izby skarbowej utrzyma w mocy decyzj naczelnika urz璠u skarbowego, który okre郵i podatnikowi zobowi您anie z podatku od czynno軼i cywilnoprawnych w kwocie 21 522 z z tytu逝 zawarcia umów depozytu nieprawid這wego.

Podatnik wskaza, 瞠 w latach 2012-2013 nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej, by zatrudniony w spó販e (dalej jako spó趾a A) zajmuj帷ej si handlem z這mem na stanowisku zast瘼cy dyrektora ds. handlowych i logistyki. Prze這穎ny podatnika dokonywa przelewów z firmowego konta na prywatne konto podatnika. Wp豉ty te kasjerka dokumentowa豉 w formie raportów kasowych, podatnik natomiast nie otrzymywa dowodów KP. Chodzi這 o to, 瞠 za sprzeda z這mu firmom p豉cono w formie przelewu, a zakup z這mu p豉tny by gównie gotówk – nale瘸這 wi璚 dokona jej transferu do kasy przedsi瑿iorstwa. Na konto podatnika wp造n窸y te pieni康ze od dwóch innych firm (dalej jako spó趾a B i C).

Podatnik twierdzi, 瞠 nie wiedzia, 瞠 przelewy pochodzi造 z ró積ych firm, wi璚 wszystkie wyp豉cone ze swojego rachunku bankowego pieni康ze, wp豉ca do kasy spó趾i A. Spó趾a A pocz徠kowo twierdzi豉, 瞠 podatnik by zatrudniony w spó販e na podstawie umowy o prac, potem, 瞠 wykona prac na podstawie umowy zlecenie. Równie spó趾a B i C poinformowa造, 瞠 podatnik nie by u nich zatrudniony na podstawie umowy o prac i wykonywa j na podstawie umowy mi璠zy przedsi瑿iorstwami na stanowisku zast瘼cy dyrektora ds. handlowych i logistycznych.

Naczelnik urz璠u skarbowego wszcz掖 wobec podatnika post瘼owanie w zakresie podatku od czynno軼i cywilnoprawnych. W ocenie organu podatkowego pieni康ze stanowi depozyt nieprawid這wy i okre郵i podatnikowi podatek od czynno軼i cywilnoprawnych.

Podatnik odwo豉 si od decyzji urz璠u skarbowego. Zarzuci organom podatkowym b喚dn interpretacj, 瞠 nie mia upowa積ienia do dysponowania pieni璠zmi z rachunku bankowego, które wyp豉ca w ramach wykonywania polecenia s逝瘺owego i uznanie, 瞠 dosz這 do zawarcia umowy depozytu nieprawid這wego.

Dyrektor izby skarbowej utrzyma w mocy decyzj urz璠u skarbowego. W uzasadnieniu podkre郵i, 瞠 umowa depozytu nieprawid這wego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego, w przypadku podpisania umowy, na podstawie której sk豉daj帷y oddaje przechowawcy na przechowanie pieni康ze albo z umowy wynika, 瞠 przechowawca mo瞠 rozporz康za przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawid這wy. W ocenie dyrektora izby skarbowej przekazanie pieni璠zy na prywatny rachunek bankowy oznacza, 瞠 oddano je na przechowanie.

Podatnik odwo豉 si do Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w υdzi. S康 ten uchyli decyzj dyrektora izby skarbowej i podkre郵i, 瞠 upowa積ienie do rozporz康zania pieni璠zmi oddanymi na przechowanie nie oznacza, 瞠 chodzi o depozyt nieprawid這wy. Orzek tak np. NSA w wyroku z 21 maja 2013 r., sygn. akt II FSK. 1830/11. Zdaniem organu podatkowego, w omawianej sprawie nie zosta造 spe軟ione przes豉nki, by uzna, 瞠 do zawarcia umowy depozytu nieprawid這wego dosz這. Podatnik nie otrzymywa bowiem 瘸dnego dodatkowego wynagrodzenia, nie mia mo磧iwo軼i dowolnego dysponowania powierzonymi pieni璠zmi i nie wykorzystywa przechowywanych pieni璠zy na w豉sne potrzeby.

Sprawa na skutek skargi dyrektora izby skarbowej trafi豉 do rozpoznania do Naczelnego S康u Administracyjnego. NSA uzna j za bezzasadn i j oddali. W uzasadnieniu wyroku s康 podkre郵i, 瞠 sam fakt przelania pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z 9 wrze郾ia 2000 r. o podatku od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 wykaza lub udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania, które mo瞠 wynika z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczno軼i. Ponadto uprawnienia tego nie mo積a domniemywa – uzna NSA.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: rachunek bankowy, depozyt nieprawid這wy, podatek od czynno軼i cywilnoprawnych (pcc)

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »

Nie ulega w徠pliwo軼i, 瞠 na przestrzeni lat coraz wi璚ej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualn walut. Zauwa篡 to równie polski ustawodawca, nowelizuj帷 w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania w徠pliwo軼i co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalut. wi璚ej »