Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

18.04.2019

Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa

Umowa komisu jest umow nazwan, unormowan w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmuj帷y zlecenie, czyli komisant zobowi您uje si za wynagrodzeniem do kupna lub sprzeda篡 okre郵onych rzeczy na rachunek daj帷ego zlecenie, czyli komitenta. Sprzeda tych rzeczy nast瘼uje w imieniu komisanta.

W 鈍ietle powy窺zego nale篡 wyró積i komis w sprzeda篡, czyli sytuacj, gdy w豉軼iciel towaru (komitent) zleca komisantowi sprzeda towaru, która dokonywana jest przez komisanta w imieniu w豉snym, ale na rachunek komitenta. Wyró積i równie nale篡 komis w zakupie, w przypadku którego komisant na zlecenie komitenta dokonuje zakupu towaru w imieniu w豉snym, ale na rachunek komitenta.

Umowa komisu w ustawie VAT

Umowa komisu w ustawie o podatku od towarów i us逝g zosta豉 potraktowana w specyficzny sposób. Mianowicie, ustawodawca postanowi, 瞠 za dostaw towarów w rozumieniu ustawy VAT nale篡 równie rozumie:

 • wydanie towarów na podstawie umowy komisu: mi璠zy komitentem a komisantem, jak równie wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

 • wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je瞠li komisant zobowi您any by do nabycia rzeczy na rachunek komitenta.

Z powy窺zego wynika zatem, 瞠 prawodawca ustanowi fikcj prawn polegaj帷 na przyj璚iu, 瞠 wy瞠j wymienione transakcje uzna nale篡 za niezale積e od siebie dostawy towarów. Wobec powy窺zego umowa komisu nie mo瞠 by traktowana jako 鈍iadczenie us逝g, bowiem z definicji us逝gi wynika, 瞠 nale篡 przez ni rozumie ka盥 czynno嗆, która nie stanowi dostawy towarów.

Podatnik vs fiskus

W 鈍ietle powy窺zych rozwa瘸 jedna ze spó貫k handluj帷a odpadami zawieraj帷ymi z這to powzi窸a w徠pliwo嗆 dotycz帷 sposobu opodatkowania prowizji otrzymywanej od kontrahenta za zakup na jego rachunek okre郵onych odpadów.

Spó趾a wskaza豉, 瞠 zgodnie z postanowieniami umownymi przys逝guje jej jako komisantowi prowizja w okre郵onej wysoko軼i. Spó趾a bowiem jako Komisant, w terminie okre郵onym w umowie, po zako鎍zeniu okresu rozliczeniowego i akceptacji przez komitenta wynagrodzenia, wystawia faktur wykazuj帷 nale積 na jej rzecz kwot prowizji.

Spó趾a nie by豉 zatem pewna, czy otrzymywana prowizja powinna zosta potraktowana jako wynagrodzenie za us逝g. W jej opinii odpowied powinna by pozytywna, poniewa takie dzia豉nie nie narusza przepisów ustawy VAT. W ramach umowy komisu mamy bowiem do czynienia z dostaw towarów, jak równie z niezale積ym 鈍iadczeniem us逝g komisu przez komisanta na rzecz komitenta. Innymi s這wy, w ramach cywilnoprawnego stosunku wynikaj帷ego z opisanej umowy komisu zaistniej odr瑿ne od siebie zdarzenia na gruncie podatku VAT – odp豉tna dostawa towarów oraz 鈍iadczenie us逝g po鈔ednictwa przez komisanta na rzecz komitenta.

Organ podatkowy nie zgodzi si z podatnikiem, wskazuj帷, 瞠 skoro umowa komisu kwalifikowana jest jako dostawa towarów, to ta sama umowa nie mo瞠 by jednocze郾ie kwalifikowana jako 鈍iadczenie us逝gi. Tym samym za bezpodstawne nale篡 uzna odr瑿ne kalkulowanie oraz dokumentowanie podstawy opodatkowania dla czynno軼i 鈍iadczenia us逝g w postaci prowizji od komitenta.

Podatnik vs NSA

Spó趾a, nie zgadzaj帷 si z wyk豉dni przepisów dokonan przez organ, z這篡豉 skarg do s康u administracyjnego. Wojewódzki s康 administracyjny oddali j, wskazuj帷, 瞠 fakt zawarcia umowy komisu przez spó趾 i okre郵enie w tej umowie wynagrodzenia, jakie przys逝guje spó販e (komisantowi) za dokonane na rachunek komitenta czynno軼i, nie oznacza, 瞠 w ramach umowy komisu wyst徙i kolejna czynno嗆, czyli us逝ga po鈔ednictwa. Wskutek tego dokumentowanie czynno軼i, jakie zaistnia造 w stanie faktycznym, powinno si odbywa tak, jak w przypadku dostawy towarów.

S康 zwróci dodatkowo uwag na art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy VAT, który mówi, 瞠 podstawa opodatkowania w podatku VAT obejmuje równie koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonuj帷ego dostawy.

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 213/17, Naczelny S康 Administracyjny oddali skarg kasacyjn spó趾i, przyznaj帷 tym samym racj fiskusowi.

Podsumowanie

Orzeczenia wydane w przedmiotowej sprawie zas逝guj na aprobat. Przekonanie podatnika o braku okre郵enia przez ustawodawc zasad wynagradzania oraz ustalania prowizji przy umowie komisu mog這 wynika z braku ca這軼iowej analizy art. 29a ustawy VAT. Regulacja ta zawiera szereg fundamentalnych zasad odnosz帷ych si do ilo軼iowego oraz warto軼iowego uj璚ia kwoty podatku.

W 鈍ietle praktyki gospodarczej istotna jest zatem ka盥orazowa analiza ww. przepisu, bowiem niektóre kategorie wydatków s cz瘰to nie鈍iadomie pomijane przez podatników jako niezaliczaj帷e si do podstawy opodatkowania VAT. Dzieje si tak w szczególno軼i w przypadku dodatkowych kosztów towarzysz帷ych transakcji, które w wielu przypadkach s nieprawid這wo wy陰czane z podstawy obliczenia podatku, jako niestanowi帷e gównego elementu cenotwórczego. Stwierdzi wi璚 trzeba, 瞠 prawid這we obliczenie podatku wymaga analizy charakteru tych kosztów, sposobu poniesienia oraz poziomu ich bezpo鈔edniego zwi您ku z czynno軼i opodatkowan. Czynno軼i te s niezb璠ne w celu prawid這wego ustalenia wysoko軼i zobowi您ania podatkowego.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »