Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

28.12.2018

Upadłość konsumencka a wstrzymanie egzekucji

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesłanki uwzględnienia przez sąd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia tych przesłanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 października 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzję sądu wpłynąć może również fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18).

Zasada

Na akty i czynności organów administracji publicznej co do zasady przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jednak samo jej wniesienie nie powoduje wstrzymania ich wykonania. Zgodnie jednak z art. 61 § 3 zd. pierwsze ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa o p.p.s.a.): „Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...)” (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Kwotą ponad 166 tys. złotych zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług obciążył przedsiębiorcę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w lutym 2018 r. W skardze na decyzję organu podatkowego przedsiębiorca zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku argumentował, że nie prowadzi już działalności gospodarczej i wraz z żoną utrzymują się z niewielkich emerytur, wynoszących łącznie 2656 zł. Niemal całość tych środków małżonkowie przeznaczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym na konieczne leczenie. W kwietniu 2018 r. sąd rejonowy ogłosił upadłość konsumencką obojga małżonków. W świetle takiego stanu faktycznego, były już przedsiębiorca podniósł, że „(...) wykonanie zaskarżonej decyzji będzie wiązało się dla Skarżącego i jego żony z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków” (III SA/Wa 1136/18).

Udzielenie tymczasowej ochrony przez sąd

Rozpoznający wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z wnioskodawcą, że brak udzielenia mu tymczasowej ochrony, o którą wnioskuje, może sprowadzić na niego niebezpieczeństwo wystąpienia wskazanych szkód i skutków. Ich naprawienie nie będzie również możliwe przez ewentualny zwrot w późniejszym czasie wyegzekwowanych od podatnika środków. W obliczu wydatkowania całości uzyskiwanych przez skarżącego dochodów z tytułu emerytury na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz biorąc pod uwagę ogłoszenie upadłości wnioskodawcy i jego małżonki, sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Upadłość konsumencka a umorzenie zobowiązań podatkowych

Zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926, ze zm.): „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku” (art. 70 § 1) a „Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości” (art. 70 § 3 zd. pierwsze).

Jak wynika z treści art. 491²¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535, ze zm.) po ogłoszeniu upadłości umorzenie zobowiązań upadłego następuje po wykonaniu przez niego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Z kolei zgodnie z art. 49116 ust. 1 Prawa upadłościowego: „Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli”.

Ponieważ zobowiązania podatkowe nie zostały wymienione w zawartym w art. 491²¹ ust. 2 Prawa upadłościowego katalogu zobowiązań niepodlegających umorzeniu, sąd upadłościowy może dokonać ich umorzenia. Jeśli tego nie zrobił, to jak widać na przykładzie omawianej sprawy samo ogłoszenie upadłości stanowić może dla sądu administracyjnego przesłankę do udzielenia podatnikowi ochrony tymczasowej poprzez wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd wstrzyma egzekucję tylko na wniosek strony

Zgodnie z art. 61 § 3 zd. drugie ustawy o p.p.s.a.: „Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu”. Stwierdzenie zawarte w tym przepisie wyraźnie potwierdza zasadę ustanowioną w art. 3 § 1 tej ustawy, zgodnie z którą sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. W przypadku więc braku przychylności ze strony organów przedsiębiorcom-podatnikom przysługuje prawo odwołania się o pomoc do zewnętrznej instancji, jaką w sporze między tymi podmiotami stanowią sądy.

Ubiegając się o pomoc sądu, niezwykle ważne jest właściwe sporządzenie i udokumentowanie wniosku oraz przywołanie przekonującej sąd argumentacji. W postanowieniu z 30 października 2018 r. WSA w Warszawie stwierdził: „Sąd w kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji działa wyłącznie na wniosek strony, zatem to ona jest zobowiązana do uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających prawdopodobieństwo wywołania skutków wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wnioskujący winien wskazać na konkretne zdarzenia, czy też okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione oraz poprzeć je stosownymi dokumentami” (III SA/Wa 2305/18).

Jak pokazuje praktyka, wpływ na decyzję sądu administracyjnego o udzieleniu podatnikowi ochrony przed egzekucją może mieć również ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako podstawa do wykazania prawdopodobieństwa wystąpienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie egzekucyjne

poprzednie artykuły

Malta od wielu już lat buduje swoją pozycję na europejskim oraz światowym rynku hazardu, w tym w szczególności gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% światowych operatorów gier hazardowych online posiada licencję maltańską, a jak wskazuje się w mediach, tylko w ciągu ostatnich trzech lat Malta przyciągnęła ponad 160 dostawców gier hazardowych online. więcej »

Pomimo tego, że rządowi nie udało się uchwalić projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadziła całkiem nową formę współpracy z fiskusem przeznaczoną dla wybranej grupy podatników. Już od 1 lipca 2020 r. około 2700 największych firm działających w kraju będzie mogło zawierać z Szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie. Co kryje się pod tą nazwą? więcej »

Każdy podatnik, który wypłacał wynagrodzenie za używanie oprogramowania, powinien dokonać analizy zawartej umowy. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której podatek został zapłacony bezpodstawnie, co uprawnia do złożenia wniosku o jego zwrot. Możliwy jest również scenariusz negatywny, w którym podatnik nie pobierał podatku, choć istniały ku temu podstawy prawne. W tej sytuacji powstałaby zaległość podatkowa. więcej »

Osiągająca w Polsce dochody spółka maltańska chciała zaliczyć ponoszone na wynagrodzenia dyrektorskie wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o udzielenie informacji co do prawidłowości dokonywanych przez nią w tym zakresie rozliczeń. Fiskus odmówił jednak przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji, powołując się na klauzulę obejścia prawa podatkowego. Spółka zaskarżyła takie rozstrzygnięcie organu, a sąd przychylił się do jej skargi. Wskazał, że rozstrzygnięcie organu nie spełnia wymogów prawa i brak w nim wykazania nawet uzasadnionego przypuszczenia, że opisane przez spółkę zdarzenie może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 838/18). więcej »

„Odebranie przez organ podatkowy stronie postępowania podstawowych jej praw w postaci odmowy ujawnienia części dokumentacji musi być wnikliwie, konkretnie i wyczerpująco uzasadnione tak, aby nie naruszać naczelnej zasady budowania zaufania do organów podatkowych” – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2019 r., w sprawie, w której organy oskarżyły przedsiębiorcę o udział w karuzeli VAT, utajniając przed nim część zgromadzonych w toku kontroli podatkowej dokumentów (sygn. I FSK 1520/19). więcej »

W myśl najnowszej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowania sądowe w sprawach gospodarczych mają trwać maksymalnie 6 miesięcy. Czy rzeczywiście tak będą wyglądały nowe realia? Czy sądy są gotowe na nowe zasady? więcej »

Z początkiem 2020 r. podatnicy powinni przygotować się na obszerne zmiany w rozliczaniu podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Modyfikacje w tym zakresie zostały wprowadzone m.in. przez pakiet przepisów nowelizujących dyrektywę VAT 2006/112/WE, określany mianem „Quick fixes”. Jedna z zasadniczych zmian dotyczy ujednolicenia zasad rozliczania transakcji towarowych w Unii Europejskiej przy użyciu magazynu konsygnacyjnego, nazywanego na gruncie dyrektywy VAT magazynem „call of stock”. Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest argumentowane potrzebą wyeliminowania niepewności prawa podatkowego na szczeblu unijnym i zmniejszeniem formalności po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną. więcej »

Zawiązana w 2012 r. spółka o zasięgu międzynarodowym, w której przez 7 lat nie ujawniono nigdy żadnych nieprawidłowości, od ponad roku nie mogła odzyskać należnego jej zwrotu VAT, co sprowadziło na nią widmo likwidacji. Firma reprezentowana przez radcę prawnego Roberta Nogackiego z warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec wygrała z fiskusem w sądzie, wykazując zarówno brak merytorycznych podstaw do przedłużania terminu zwrotu należnego jej podatku VAT, jak i prawnych z uwagi na nieskuteczność doręczenia postanowienia o przedłużeniu. więcej »

„Sprawnie” działający organ podatkowy potrafi kilkukrotnie bądź też nawet kilkunastokrotnie przedłużać termin zwrotu należnej przedsiębiorcy nadwyżki VAT. Jeden z warszawskich przedsiębiorców, nękany kolejnym takim wydłużaniem kontroli, wniósł na te działania skargę do sądu i uzyskał ochronę. Mimo wyroku organ nie zamierzał jednak zwracać kwoty należnego przedsiębiorcy podatku. Zamiast tego wniósł skargę kasacyjną. więcej »

W postępowaniach dotyczących wydania decyzji administracyjnych organy administracji przyznają prawo do bycia ich stroną (poza podmiotami, których decyzja dotyczy) jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony. W wyroku z 6 listopada 2019 r. WSA w Poznaniu uznał to stanowisko organów za błędne. Jak orzekł: „…aby być stroną w postępowaniu administracyjnym, wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu, nie musi być nawet naruszony ten interes” (sygn. akt IV SA/Po 276/19). więcej »