Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

14.11.2018

Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?

Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.

Kraj „Kwitn帷ej Kryptowaluty”

Zliberalizowanie w po這wie 2017 r. japo雟kich przepisów reguluj帷ych opodatkowanie obrotu kryptowalutami sta這 si faktem. Tym samym Japonia wprowadzi豉 innowacyjny system podatkowy, w którym obrót kryptowalutami jest neutralny podatkowo. Podczas gdy w豉dze w Tokio wysz造 naprzeciw oczekiwaniom krytpowalutowych inwestorów, jurysdykcje podatkowe innych pa雟tw np. USA zaostrza造 przepisy podatkowe, uszczelniaj帷 luki w prawie w taki sposób, aby obrót wirtualn walut nie móg korzysta ze zwolnienia od podatku. Jednak Rada Narodowa Japonii dosz豉 do wniosku, 瞠 realne zwi瘯szenie udzia逝 kryptowalut w鈔ód dost瘼nych 鈔odków p豉tniczych b璠zie mo磧iwe tylko wtedy, gdy korzystanie z p豉tno軼i e-walut przestanie by frustruj帷e i problematyczne dla inwestorów. Bez w徠pienia jednym z najbardziej niesprzyjaj帷ych i ryzykownych czynników w obrocie kryptowalutami s podatki, a konkretnie interpretacja przepisów podatkowych przez organy podatkowe. Dlatego, powo逝j帷 si na przyk豉d Japonii, wszelkie dzia豉nia na rzecz liberalizacji przepisów, a zw豉szcza odst徙ienie od opodatkowania handlu wirtualn walut, nale篡 uzna za wymierny asumpt dla rozpowszechnienia systemu kryptowalut w szerokim gronie inwestorów.

Tymczasem w Polsce…

Z zupe軟ie innym podej軼iem w kwestii opodatkowania kryptowalut mamy do czynienia w Polsce. Z pocz徠kiem kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowa這 kontrowersyjny i dalece pro fiskalny komunikat dotycz帷y zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami. Na gruncie polskich przepisów PIT i CIT obrót walut wirtualn generuje przychód m.in. w przypadku sprzeda篡 kryptowaluty (zamiany na walut tradycyjn) lub zamiany kryptowaluty na inn kryptowalut, towar lub us逝g (jako forma odp豉tnego zbycia). Ministerstwo Finansów przedstawi這 w豉sn koncepcj opodatkowania, zgodnie z któr przychody z obrotu kryptowalut mog zosta zakwalifikowane do 廝ód豉 przychodów z tytu逝:

 • praw maj徠kowych – opodatkowanie wg skali podatkowej PIT 18% lub 32% i z這瞠nie PIT-36;
 • zysków kapita這wych – opodatkowanie CIT stawk 19%;
 • dzia豉lno軼i gospodarczej – opodatkowanie wg skali podatkowej PIT 18% lub 32% i z這瞠nie PIT-36 albo podatek liniowy 19% i z這瞠nie PIT-36L (w zale積o軼i od sposobu opodatkowania dzia豉lno軼i gospodarczej), albo opodatkowanie CIT ze stawk 19%.

Przyj璚ie powy窺zych zasad opodatkowania dla handlu kryptowalut wi捫e si z obowi您kiem rozpoznania w rocznym rozliczeniu PIT przychodu i kosztów jego uzyskania oraz z這瞠nia w豉軼iwego zeznania podatkowego w zale積o軼i od 廝ód豉 przychodu, w ramach którego podatnik generuje zyski. Nale篡 zwróci uwag, 瞠 inwestorzy handluj帷y kryptowalutami m.in. na skutek decyzji Prezesa GUS z 1 grudnia 2016 r. zostali tak瞠 pozbawieni mo磧iwo軼i preferencyjnego opodatkowania kryptowalut w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3% osi庵ni皻ego przychodu, gdy obrót walut wirtualn zosta wy陰czony z katalogu us逝g, które mog by opodatkowane zrycza速owanym podatkiem dochodowym. W tym miejscu nie sposób pomin望 faktu, i zgodnie z dotychczasow wyk豉dni MF sprzeda lub zamiana kryptowaluty rodzi tak瞠 obowi您ek zap豉cenia podatku od czynno軼i cywilnoprawnych po stronie nabywcy! Nic wi璚 dziwnego, 瞠 w obliczu niekorzystnych regulacji podatkowych du瘸 cz窷 przedsi瑿iorców zdecydowa豉 si na zmian rezydencji podatkowej i transfer zysków do obcych jurysdykcji podatkowych.

Biznes oczekuje zmian

Zaprezentowany przez MF sposób opodatkowania handlu kryptowalut zosta mocno skrytykowany przez przedstawicieli biznesu i praktyków oraz uznany za nieprzystaj帷y do ekonomicznych realiów handlu kryptowalutami. W rezultacie MF nieco z豉godzi這 pierwotne podej軼ie i za po鈔ednictwem Rady Ministrów w dniu 25 wrze郾ia 2018 r. skierowa這 do Sejmu projekt ustawy nowelizuj帷ej m.in. ustaw PIT i CIT. Zaproponowane zmiany dotycz w szczególno軼i:

 • uznania transakcji wymiany kryptowaluty na inn kryptowalut za transakcj neutraln podatkowo;
 • zakwalifikowania przychodów z tytu逝 handlu kryptowalut do 廝ód豉 przychodów z kapitaów pieni篹nych w PIT lub zysków kapita這wych w CIT nawet wówczas, gdy podatnik b璠zie uzyskiwa przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej (brak mo磧iwo軼i skompensowania straty z obrotu e-walutami od dochodów podatnika z dzia豉lno軼i gospodarczej);
 • zrezygnowania ze skali podatkowej w PIT i wprowadzenia w to miejsce jednolitej stawki 19% od dochodów z tytu逝 obrotu kryptowalut – 19% dla podatników PIT i CIT.

Przedstawione koncepcje stanowi tylko zarys postulowanych zmian, a o ich ostatecznym kszta販ie i terminie wprowadzenia w 篡cie przes康z prace legislacyjne w Sejmie. Pewne jest tylko to, 瞠 chaos regulacyjny, jaki zafundowa這 nam Ministerstwo Finansów, nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku walut wirtualnych i by mo瞠 to by w豉郾ie gówny motyw dzia豉nia fiskusa. W tym aspekcie Polska ponownie b璠zie musia豉 zrezygnowa z aspiracji do bycia „drug Japoni”.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: podatek dochodowy od os鏏 prawnych (cit), bitcoin, japonia, kryptowaluta, podatek dochodowy od os鏏 fizycznych (pit)

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »