Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

30.10.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informator o upadłych i restrukturyzowanych

„Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, stanowiąc odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej” – to jeden z głównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o jego powołaniu.

Znaczny wzrost upadłości konsumenckiej

2017 rok zamknął się liczbą 23 995 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi. Aż w 5 535 przypadkach przedmiotem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym była upadłość konsumencka. Upadłość firm ogłoszono 591 razy, a informację o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego 348 razy.

W zestawieniu tylko za 6 miesięcy 2018 roku liczby te wynoszą odpowiednio: 14 405, 3 259, 314 i 234. Dane te robią wrażenie, zważywszy na fakt, iż jeszcze w 2014 r. zostały ogłoszone zaledwie 32 upadłości konsumenckie. Przytoczone powyżej dane potwierdzają argumentację pomysłodawców o konieczności utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość konsumencka

Ciekawym wskaźnikiem, pozostającym w bliskiej relacji z upadłością konsumencką, jest liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Do 30 czerwca 2018 r. wyniosła ona 234, z czego 87 przypadków dotyczyło indywidualnej działalności gospodarczej. W całym 2017 r. takich przypadków odnotowano 114, a w roku 2016, który był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978) – 67. Oznacza to, że rośnie również liczba samozatrudnionych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy próbują uniknąć ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu układu restrukturyzacyjnego z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 maja 2017 r.: „W świetle przepisów ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie ma przeszkód do merytorycznego rozpoznania przez sąd wniosku byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, również wówczas, gdy gros zobowiązań dotyczy prowadzonej przez niego poprzednio działalności gospodarczej” (VI Gz 111/17).

Krajowy Rejestr Zadłużonych w miejsce Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości

Odpowiedzią na rosnącą liczbę wszczynanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma być utworzenie specjalnego rejestru, mającego ułatwić ich przeprowadzanie. W art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne zawarto obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym rejestr miał stać się miejscem publikacji informacji na temat podmiotów tych postępowań. Ustawą zmieniającą z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), katalog gromadzonych w nim danych został poszerzony o informacje o podmiotach, wobec których umorzono egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na wyższość kosztów egzekucyjnych nad uzyskanymi z egzekucji środkami. Ostatecznie CRRU nie powstanie, bo jego miejsce zajmie, obejmujący szerszy zakres gromadzonych informacji, Krajowy Rejestr Zadłużonych: „Zakres Rejestru zdecydowanie wykracza bowiem poza regulacje Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego i wymaga uregulowania w odrębnej ustawie. Uzasadnia to uchylenie art. 5 p.r. (…) oraz przyjęcie odrębnej ustawy (…) zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych” (uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, druk 2637).

Zakres informacji

Oprócz informacji, które miały być gromadzone w CRRU, w nowym rejestrze ujawniane będą m.in. orzeczenia pozbawiania osoby fizycznej prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, także w postaci spółki cywilnej, o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. W KRZ znajdą się również informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu wyższych kosztów egzekucyjnych od kwot egzekwowanych, a także dane osób, wobec których toczy się egzekucja w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Wgląd dla każdego

Zgodnie z projektowanym art. 4 ustawy o KRZ: „Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet” (projekt ustawy o KRZ, , druk 2637). Ma to przede wszystkim zapewnić wierzycielom stały dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Według informacji Prezesa Rady Ministrów powołanie teleinformatycznego systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych przyniesie oszczędności zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa. Wyeliminowana zostanie bowiem konieczność publikowania ogłoszeń o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a obniżeniu ulegną koszty korespondencji pomiędzy organami a podmiotami tych postępowań. Ustawa z kilkoma wyjątkami ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie restrukturyzacyjne, krajowy rejestr zadłużonych, centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości

poprzednie artykuły

Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, regulowany przez Ordynację podatkową. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo nową instytucją, wprowadzoną 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W założeniu kontrola celno–skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpoważniejszych uchybień podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestępczość podatkowa. W praktyce okazuje się, że może ona dotknąć zwykłego podatnika prowadzącego np. jednoosobową działalność gospodarczą. Czym tak naprawdę różnią się oba tryby kontroli i jakie są prawa kontrolowanego podmiotu? więcej »

Należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej spółka korzysta z usług wsparcia w obszarze sekretariatu. Organ podatkowy zajął stanowisko, że ponoszone przez nią z tego tytułu wydatki podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z uwagi na zakwalifikowanie ich źródła do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje się usługi podobne do usług wskazanych w art. 15e. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.: „Takie postępowanie organu doprowadziło do naruszenia art. 14c § 2 O.p. bowiem zajęte stanowisko odnosiło się do hipotetycznych usług objętych określonymi symbolami PKWiU, a nie do usług, których zakres opisano w stanie faktycznym” (sygn. I SA/Gl 314/19). więcej »

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował komunikat zawierający wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, ponieważ przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane w sposób wskazany w wykazie, będą zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak może zostać uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcją. więcej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniesioną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skargę kasacyjną w rozstrzygniętej przez WSA sprawie, dotyczącej neutralności podatkowej wymiany udziałów, dokonanej przez wspólnika nieposiadającego 50% akcji. W swym rozstrzygnięciu NSA powołał się na utartą linię orzeczniczą, wyrażoną m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z którą: „...zróżnicowanie podatkowych skutków działań mających ten sam cel tylko w zależności od dopuszczalnej w świetle przepisów prawa ilości osób, które zawiązały spółkę, mogłoby zniweczyć cel założony przez ustawodawcę w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzić do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek kapitałowych podejmujących tożsame, zgodne z prawem, działania restrukturyzacyjne w zależności od tego, jaki pakiet udziałów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). więcej »

Samo przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpłacającego innej osobie nie oznacza, że doszło do powstania depozytu nieprawidłowego, podlegającego podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy ponadto udowodnić uprawnienie przechowawcy do rozporządzania przedmiotem przechowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »

Zebrane w toku postępowania podatkowego dowody przesądzają o finalnym rozstrzygnięciu sprawy. Właśnie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Należy starannie przedstawiać fakty i dokumenty, które mogą mieć znaczenie w sprawie. więcej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to często stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ciągu nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak należy ją poprawnie stosować? więcej »

Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a także lawinę wniosków o wznowienie postępowań podatkowych. Wygląda na to, że organy podatkowe będą musiały zmienić dotychczasowy sposób postępowania. więcej »

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalające na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego. więcej »

Spółka cywilna jest najprostszą i najbardziej powszechną formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych i osobowych nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, a ściśle rzecz ujmując, w prawie zobowiązań. W praktyce spółka cywilna oznacza umowę pomiędzy wspólnikami, którzy realizują wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spółki cywilnej nakłada jednak na wspólników liczne obowiązki na tle podatkowym. Istotną jej cechą jest fakt, że na gruncie podatków dochodowych podatnikami są wyłącznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT będzie już sama spółka. więcej »