Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Aktualności:

wszystkie aktualności »

FINANSE PUBLICZNE

W dziale FINANSE PUBLICZNE znajduje się 18 artykuły spośród 37743 dostęnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 21-02-2017Ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym?
  Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym? więcej »
 • 11-01-2017Centralizacja rozliczeń VAT w JST - wyjaśnienia MF
  W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny? więcej »
 • 16-12-2016Rachunkowość budżetowa. Przepisy rozporządzenia do zmiany
  Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącego wykonanie delegacji ujętej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  więcej »
 • 29-02-2016Ustawa krajobrazowa może zrujnować budżety polskich gmin
  Pomimo obowiązywania od 11 września 2015 r. ustawy krajobrazowej gminy wciąż nie spieszą się z przygotowywaniem i wprowadzaniem w życie tzw. kodeksów reklamowych, które miały uporządkować chaos w przestrzeni publicznej i dać podstawę do pobierania opłat reklamowych. Nowe przepisy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i wciąż czekają na jego opinię. więcej »
 • 27-08-2014Ewidencja gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
  Jakie są zasady ewidencji gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom? więcej »
 • 16-05-2013Przedawnienie roszczeń. Obrona przed windykacją
  Po jakim czasie przedawniają się roszczenia banku, operatora telefonii komórkowej itp. w stosunku do mnie? Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń? Co mogę zrobić, gdy firma windykacyjna dochodzi ode mnie przedawnionych roszczeń? więcej »
 • 14-05-2013Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości
  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: więcej »
 • 11-01-2013Jednostki samorządu terytorialnego a budżet w układzie zadaniowym
  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) określa zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym. Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym? więcej »
 • 29-08-2012Usługi świadczone przez gminę a opodatkowanie VAT
  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – co do zasady - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Aby dana czynność podlegała VAT, musi być wykonana przez podatnika. więcej »
 • 24-07-2012Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przebieg postępowania i procedura
  Dyscyplina finansów publicznych to określony, pożądany stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem zespołu, ustalonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności. więcej »
 • 18-05-2012Sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego – zasady badania
  Jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego? więcej »
 • 16-03-2012Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, której celem jest zapewnienie realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. więcej »
 • 06-02-2012Trwały zarząd a opodatkowanie nieruchomości
  Trwały zarząd został uregulowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 tej ustawy, trwały zarząd jest formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. W przypadku nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub przedmiot wieczystego użytkowania jednostki samorządu terytorialnego, oddaje się w trwały zarząd odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej - chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. więcej »
 • 02-01-2012Rozliczenie dotacji celowych a zwrot akcyzy
  W niniejszym artykule zostaną przedstawione zasady rozliczenia dotacji celowej oraz terminy przesyłania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. więcej »
 • 22-12-2011Badanie sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
  Obowiązek badania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzony został mocą regulacji określonych w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »