Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ROZLICZENIE ROCZNE

19.01.2012

PIT 2011: Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci i rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców lub opiekun prawny będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację lub pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Aby skorzystać z tej preferencji należy jednak spełnić kilka warunków. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

1) Podatniczka wychowuje samotnie 23-letnie uczące się dziecko, które uzyskało dochód ze stosunku pracy w Niemczech. Czy ma prawo rozliczyć się wspólnie z dzieckiem?

Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody ze stosunku pracy z zagranicy, rodzic traci prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli te dochody (łącznie z ewentualnymi dochodami z Polski podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b) przekroczą kwotę 3.089 zł.

2) Czy fakt, że 22-letnie dziecko jest na studiach zaocznych, wyklucza podatnika z możliwości preferencyjnego podatkowania?

Nie. Studia wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne (inaczej „niestacjonarne”) zostały wymienione w art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) a do tej m.in. ustawy odwołuje się art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, jeżeli dziecko kształci się tym systemem - rodzicowi przysługuje prawo wspólnego opodatkowania.

3) Podatniczka wychowuje 24-letnie dziecko, które kształci się na studiach doktoranckich. Czy może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko (przy spełnieniu pozostałych warunków)?

Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać również rodzic, którego dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat) uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym lub przepisów regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie) w tym również na studiach doktoranckich. Ustawa nie zawęża bowiem pojęcia „uczenia się” - do studiów magisterskich.

4) Czy prowadzenie działalności gospodarczej przez pełnoletnie dziecko albo przez rodzica wyklucza możliwość preferencyjnego rozliczenia?

Warunkiem preferencyjnego opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest to, aby ani do rodzica, ani do dziecka, nie miały zastosowania przepisy art. 30c (podatek liniowy), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej) i ustawy o podatku tonażowym. O ile więc działalność gospodarcza prowadzona przez rodzica bądź dziecko będzie opodatkowana na ogólnych zasadach, to istnieje możliwość rozliczenia się rodzica na preferencyjnych zasadach, pod warunkiem jednak, że dochody dziecka (przychód minus koszty uzyskania) nie przekroczyły w roku 2011 kwoty 3.089 zł.

5) Podatnik wychowuje samotnie dziecko, które w lipcu 2010 r. wstąpiło w związek małżeński. Czy mimo tego, może się z nim wspólnie rozliczyć?

Jeżeli dziecko w 2010 r. zmieniło stan cywilny to nawet pomimo, że jest na utrzymaniu rodzica (nie uzyskuje dochodów), rodzic składając zeznanie za 2011 r. nie może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem.

6) Czy fakt, że rodzic ma dziecko, które ma już własne dziecko, wyklucza go z możliwości zastosowania preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Nie. O ile są spełnione pozostałe warunki wynikające z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to rodzic może się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Sam fakt posiadania przez dziecko własnego dziecka nie jest przesłanką, która wyklucza zastosowanie takiego rozliczenia.

7) Czy może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko rodzic, który żyje w konkubinacie z drugim rodzicem dziecka?

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 ustawy).

Przepis art. 6 ust. 5 ustawy wymienia enumeratywnie osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilno-prawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.

Spełnienie tylko jednej przesłanki, tj. statusu cywilnego rodzica (opiekuna prawnego), o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, w sytuacji, gdy nie wiąże się z okolicznością samotnego wychowywania dziecka, nie daje prawa do korzystania z omawianego sposobu opodatkowania dochodów.

Jeżeli podatnik żyje w konkubinacie z drugim rodzicem dziecka, to nie może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. Nie można go bowiem uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko, gdyż wychowaniem zajmują się wspólnie.

8) Czy w przypadku, kiedy dochód osiąga jedynie dziecko, rodzic może się z nim wspólnie rozliczyć?

Jeżeli rodzic nie uzyskuje dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, a dochód taki uzyskuje małoletnie dziecko i spełnione są warunki do preferencyjnego opodatkowania, rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Inaczej w przypadku dziecka pełnoletniego - jest ono bowiem zobowiązane do samodzielnego rozliczenia swoich dochodów. Jeżeli więc rodzic nie ma dochodów, to nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

9) Czy pobyt jednego z rodziców w areszcie tymczasowym daje możliwość, aby drugi z rodziców opodatkował się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Jeżeli jeden z rodziców przebywa w areszcie tymczasowym - drugi z rodziców nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Możliwość taką daje jedynie faktyczne odbywanie kary pozbawienia wolności.

10) Czy w przypadku, kiedy rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył już odrębne zeznanie podatkowe (bez skorzystania z preferencyjnego rozliczenia), może złożyć korektę i rozliczyć się wspólnie z dzieckiem?

Tak. Rodzic, który rozliczył się sam, a miał prawo do preferencyjnego rozliczenia, może do dnia, w którym upływa termin określony dla złożenia zeznania (30 kwietnia) dokonać korekty i rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

11) Czy rodzicowi wychowującemu samotnie pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny a jednocześnie uzyskało w 2011 r. dochody z pracy w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, przysługuje możliwość preferencyjnego, tj. opartego na art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenia dochodów w zeznaniu podatkowym?

Tak. Wynika to z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy. Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci:

1) małoletnie,
2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ww. ustawy w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (od 01.01.2008 r. również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna), to rodzic ma prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, niezależnie od wysokości innych dochodów dziecka.

(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne, dzieci, pit, dochody małoletnich dzieci, wspólne rozliczenie z dzieckiem

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz