Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.01.2011

Abonament RTV – kto, ile i dlaczego?

Abonament RTV jest parapodatkiem. Większość osób, które posiada odbiornik telewizyjny lub radio (lub i to i to) powinna go płacić – mimo iż niekoniecznie ogląda publiczną telewizję lub słucha publicznego radia. Abonament RTV płacimy w celu finansowania misji publicznej radia i telewizji – i choć ostatnio tzw. programy misyjne stanowia niszę w repertuarze TVP (trochę więcej tych programów znajdziemy w programach Polskiego Radia), obowiązek płacenia abonamentu nie został jeszcze zniesiony, choć taki zamysł był już przez rząd publicznie ogłaszany.

Za co powinniśmy płacić?

Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych opublikowana w Dz.U. Z 2005 nr 85 poz. 728.

Ustawodawca zakłada, iż używamy odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, jeżeli go posiadamy – i odbiornik ten jest w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. O istotne – opłatę abonamentową opłacamy za każdy posiadany odbiornik. Nie muszą płacić za każdy odbiornik (bez względu na ilość) wymienione w ustawie podmioty:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji.

Czy telefon komórkowy to radio?

Ustawa stanowi, iż odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Tak więc takim urządzeniem będzie również telefon komórkowy z odpowiednim oprogramowaniem i funkcją odbioru programów tv lub radiowych albo np. komputer wyposażony w tuner.

Kiedy płacimy?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może też zostać uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Od opłat abonamentowych zwolnione są:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy w placówce Poczty Polskiej złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawić odpowiednie dokumenty – potwierdzające wypełnienie kryteriów zwolnienia.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – publikując odpowiednie rozporządzenie – obecnie tym rozporządzeniem jest Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. 2010 nr 29 poz. 152) Rejestruj albo płać karę

Odbiorniki podlegają obowiązkowi rejestracji w placówkach Poczty Polskiej – ale są pewne wyłączenia. Otóż odbiorniki:

1) wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2) wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
3) przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy,

- nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Jeśli w jakiś sposób zostanie stwiedzone używanie niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego, zostanie pobrana opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Oczywiście zapłata kary nie zwolni nas z obowiązku płacenia bieżącej opłaty abonamentowej.

Wysokość opłat – czyli ile, i dlaczego tak dużo?

Wysokość opłat na 2011 rok ustalono w rozporządzeniu, o którym już wspomniałem wcześniej.

Opłaty wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiowego - 5,35 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego - 17,15 zł za jeden miesiąc.

Można nieco zaoszczędzić, wpłacając abonament za dłuższe okresy. Wpłacając za używanie radia zaoszczędzimy:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Takie same procentowo oszczędności uzyskamy płacąc za używanie telewizora lub jednocześnie telewizora i radia:

a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 3,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry.
c) 4,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 8,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Po przeliczeniu zniżek faktyczna wysokość opłat wyniesie:

1) za używanie radia:

a) 10,45 zł za dwa miesiące,
b) 15,50 zł za trzy miesiące,
c) 30,65 zł za sześć miesięcy,
d) 58,75 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego:

a) 33,45 zł za dwa miesiące,
b) 49,65 zł za trzy miesiące,
c) 98,25 zł za sześć miesięcy,
d) 188,30 zł za rok kalendarzowy.

Romuald Gabrysz

Hasła tematyczne: abonament rtv

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz