Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

02.03.2012

Podatki 2013: Analiza projektowanych zmian w ustawie o PIT

Na stronie BIP Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. Proponowane zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych, jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji społecznych.

Negatywne skutki zmian wprowadzonych ww. nowelą odczują przede wszystkim podatnicy wychowujący jedno dziecko, których dochody przekraczają pierwszy przedział skali podatkowej, tj. kwotę 85.528 zł, a także korzystający dotychczas z ulgi internetowej. Powody do niezadowolenia będę mieli również twórcy i artyści, bowiem projekt zakłada wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, który wyniesie 1/2 kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 42.764 zł.

Jedyną grupą podatników, którzy z zadowoleniem przyjmą projektowane zmiany są podatnicy posiadający troje i więcej dzieci, kwota ulgi bowiem ulegnie zwiększeniu na trzecie i każde następne dziecko o 50% i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (roczna kwota odliczenia wynosić będzie 1.668,12 zł), bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Należy zaznaczyć, że choć zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r., to podatnicy odczują je dopiero w 2014 r., przy rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym. Dopiero wtedy mają możliwość uwzględnić w PIT za rok 2013 możliwe ulgi. Wyjątkiem są podatnicy korzystający z autorskich kosztów uzyskania przychodów, którzy odczują zmiany już w trakcie 2013 roku przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek.

SPIS TREŚCI:

1. Autorskie koszty uzyskania przychodu z limitem

2. Ulga internetowa do likwidacji

3. Zamożni rodzice jedynaków stracą prawo do ulgi prorodzinnej

1. Autorskie koszty uzyskania przychodu z limitem

W obecnym stanie prawnym na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów w stosunku do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Odrębne przepisy, do których odwołuje się powołana powyżej regulacja zawarte są w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3, koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy o PIT).

Proponowane zmiany

W projekcie zaproponowano wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów podatnika z praw autorskich i praw pokrewnych, który wyniesie 1/2 kwoty podstawy opodatkowania określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 42.764 zł.

Przykładowo: Podatnik, będący twórcą, otrzymujący wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 zł miesięcznie z tytułu umowy o dzieło, nie odczuje zmian dotyczących autorskich kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jego roczny przychód wyniesie 60.000 zł (koszty: 30.000 zł), a więc nie przekroczy on kwoty 85.528 zł (a koszty nie przekroczą kwoty 42.764 zł).
W przypadku, gdy podatnik ten otrzymywałby miesięczne 15.000 zł brutto (180.000 zł rocznie), wtedy od lipca należałoby zastosować 20% koszty - podatnik straciłby ok. 5.000 zł rocznie.

Wynagrodzenie: 15.000 zł brutto miesięcznie, umowa o dzieło, bez składek ZUS

Lp.

2012

2013

Koszty

Suma kosztów
(narastająco)

Do wypłaty

Koszty

Suma kosztów
(narastająco)

Do wypłaty

1

7.500 zł (50%)

7.500 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

7.500 zł

13.650 zł

2

7.500 zł (50%)

15.000 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

15.000 zł

13.650 zł

3

7.500 zł (50%)

22.500 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

22.500 zł

13.650 zł

4

7.500 zł (50%)

30.000 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

30.000 zł

13.650 zł

5

7.500 zł (50%)

37.500 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

37.500 zł

13.650 zł

6

7.500 zł (50%)

45.000 zł

13.650 zł

7.500 zł (50%)

45.000 zł

13.650 zł

7

7.500 zł (50%)

52.500 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

48.000 zł

12.840 zł

8

7.500 zł (50%)

60.000 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

51.000 zł

12.840 zł

9

7.500 zł (50%)

67.500 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

54.000 zł

12.840 zł

10

7.500 zł (50%)

75.000 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

57.000 zł

12.840 zł

11

7.500 zł (50%)

82.500 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

60.000 zł

12.840 zł

12

7.500 zł (50%)

90.000 zł

13.650 zł

3.000 zł (20%)

63.000 zł

12.840 zł

Razem

90.000 zł

___

163.800 zł

63.000 zł

___

158.940 zł

Podatnik nadal będzie miał prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesionych.

Projekt umożliwia także pracownikowi złożenie płatnikowi oświadczenia o niezastosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Regulacja ta obliguje płatnika do zaprzestania potrącania 50% kosztów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył oświadczenie. Ma to na celu zapobieżeniu sytuacji, w której pracownik uzyskujący przychody z praw autorskich i praw pokrewnych od kilku płatników stosujących 50% koszty uzyskania przychodów, po zakończeniu roku podatkowego będzie zmuszony dokonać znacznej dopłaty podatku.

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2013 r.

1) w art. 22 w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
(...)
3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
(...)
3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te:

a) oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,
b) nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty w wysokości 1/2 podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1;

Omówienie:
Dotychczasowe brzmienie pkt 3 zawarte jest w zdaniu wstępnym i w lit. a nowego brzmienia, natomiast w lit. b wprowadza się roczny limit kosztów uzyskania przychodów, które mogą być zastosowane do przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, mający wynosić 1/2 kwoty podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Stąd podatnik uzyskujący przychody z tych tytułów będzie mógł w ramach kosztów uzyskania przychodów uwzględnić maksymalnie kwotę 42.764 zł, co oznacza, że 50% koszty nie będą miały zastosowania do dochodów - po pomniejszeniu ich o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł.

2) w art. 32 w ust. 2 wyrazy „po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3” zastępuje się wyrazami „po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Omówienie:
W ust. 2 w art. 32 ustawy dodano wyrazy „lub na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3”, z których jednoznacznie wynika, że pracodawca obliczając dochód może zastosować także 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez podatnika z praw autorskich lub praw pokrewnych.

3) w art. 32 dodaje się ust. 7

___

7. Zakład pracy przy obliczeniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Omówienie:
Norma ta umożliwia pracownikowi złożenie płatnikowi oświadczenia o niezastosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Regulacja ta obliguje płatnika do zaprzestania potrącania 50% kosztów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył oświadczenie.

4) w art. 41 dodaje się ust. 11

___

11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania; oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Omówienie:
Regulacja jest analogiczna do tej zawartej w dodawanym ust. 7 art. 32, z tym, że dotyczy innych płatników niż zakład pracy. Płatnicy zobligowani do poboru zaliczki na podatek od przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych nie będą uwzględniać 50% kosztów uzyskania przychodów na wniosek podatnika zawarty w oświadczeniu.

2. Ulga internetowa do likwidacji

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, w obecnym stanie prawnym, podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Co oznacza, że rozliczając się według skali i płacąc podatek 18% oraz korzystając z całego limitu odliczenia, podatnik może zyskać w praktyce maksymalnie 136,80 zł. Natomiast małżonkowie zaoszczędzą drugie tyle, zatem odliczą łącznie od dochodu 1.520 zł i zapłacą podatek pomniejszony o 273,60 zł. Z kolei, podatnicy osiągający wysokie zarobki (drugi próg podatkowy, tj. opodatkowani 32% podatkiem) dzięki uldze internetowej mogą zyskać maksymalnie 243,20 zł; w przypadku małżonków jest to więc kwota 486,40 zł.

Proponowane zmiany

Ministerstwo Finansów zamierza zlikwidować ulgę internetową. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem wprowadzenia tego odliczenia było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen dostawy usługi spowodowanej podniesieniem stawki podatku VAT z 7% do 22%. W ostatnich latach z uwagi jednak na konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny dostępu do sieci Internet uległy znacznej obniżce. Ponadto, zmalało społeczne znaczenie tej ulgi ze względu na dynamiczny rozwój usług internetowych i powszechność korzystania z Internetu.

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2013 r.

w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 6a

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(...)
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(...)
6a) (uchylony);

Omówienie:
Proponowany przepis uchyla pkt 6a w art. 26 ust. 1 stanowiący podstawę do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym ulgi na Internet.

3. Zamożni rodzice jedynaków stracą prawo do ulgi prorodzinnej

Ulga na dzieci uregulowana jest w art. 27f ustawy o PIT.

Obecnie, odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:

1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Rocznie jest to kwota 1.112,04 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać podatnik, który - w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej - utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

• które z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Obecnie preferencja ta nie jest uzależniona od wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu, czy też liczby dzieci.

Proponowane zmiany

Celem projektu jest, zgodnie z jego uzasadnieniem, wsparcie podatników o niższych dochodach, a także podatników posiadających co najmniej dwoje i więcej dzieci. Proponuje się następujące zmiany w stosowaniu tego odliczenia:

• w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim posiadającego w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie i uzyskującego w roku podatkowym dochód przekraczający kwotę podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwotę 85.528 zł ulga nie będzie przysługiwania,

• w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy posiadających jedno dziecko, dla ustalenia prawa do odliczenia będą brane dochody każdego z małżonków i w konsekwencji uzyskanie łącznego dochodu w wysokości przekraczającej 85.528 zł przez małżonków spowoduje, iż ulga nie będzie przysługiwać,

Przykładowo z ulgi skorzystają ci małżonkowie, z których jedno uzyskało w roku podatkowym dochody w wysokości 85.528 zł, a drugie nie uzyskało żadnych dochodów, lub każde z nich uzyskało dochody w wysokości 42.764 zł. Należy zaznaczyć, że w przypadku małżonków ta wysokość dochodów będzie brana pod uwagę jedynie, gdy ich małżeństwo trwa przez cały rok podatkowy. Jeżeli podatnik pozostawał w związku małżeńskim jedynie przez część roku podatkowego (np. styczeń-sierpień) przy określaniu prawa do ulgi na dziecko będzie brał pod uwagę wyłącznie swoje dochody.

• w przypadku podatnika (podatników) posiadającego (posiadających) dwoje dzieci zasady odliczenia pozostają bez zmian, tj. ulga będzie przysługiwać bez względu na uzyskany w roku podatkowym dochód,

• w odniesieniu do podatnika (podatników) posiadającego (posiadających) troje i więcej dzieci, kwota ulgi ulegnie zwiększeniu na trzecie i każde następne dziecko o 50% i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł), bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Dodajmy, że za dochody, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości limitu kwoty uprawniającej do odliczenia w przypadku podatników posiadających jedno dziecko, będzie uważać się nie tylko dochody opodatkowane według skali podatkowej, ale także opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku, tj. dochody z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy) i dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 30c ustawy). Co istotne, dochody te będzie można pomniejszyć o zapłacone (pobrane przez płatnika) w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne.

Uwaga! Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, dla potrzeb ustalania wysokości limitu dochodów uprawniających do korzystania z ulgi na dzieci, nie będzie uważać się osoby będącej w separacji oraz osoby, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Przykładowo:

1. W roku podatkowym małżonkowie zarobili z tytułu wynagrodzenia za pracę łącznie 69.857 zł. Dodatkowo sprzedali na giełdzie akcje, z których dochód wyniósł 19.730 zł. Tak więc łącznie uzyskana w danym roku podatkowym kwota wyniosła 89.587 zł. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (2.670 zł) i składek na ubezpieczenie społeczne wynoszących 9.577,39 zł uzyskana kwota dochodu wyniosła 77.339,61 zł, zatem nie przekroczyła kwoty podatny obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Oznacza to, że małżonkom przysługuje prawo do odliczenia ulgi na jedno dziecko.

2. W roku podatkowym małżonkowie zarobili z tytułu wynagrodzenia za pracę łącznie 126.000 zł. Innych dochodów nie osiągnęli. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (2.670 zł) i składek na ubezpieczenie społeczne (17.274,60 zł) kwota dochodu wyniosła 106.055,40 zł, co oznacza, że małżonkom nie przysługuje prawo do odliczenia ulgi na jedno dziecko, gdyż przekroczyła kwotę 85.528 zł (kwota podstawy obliczenie podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej).

Podatnik obliczając kwotę odliczenia za dany rok będzie uwzględniał liczbę dzieci i kwotę odliczenia za poszczególne miesiące.

Przykładowo:

1. Podatnicy (małżeństwo) do czerwca wychowują lub utrzymują troje dzieci, na które przysługuje ulga, a do lipca tylko dwoje (w czerwcu jedno z dzieci zmieniło stan cywilny). Kwota odliczenia do czerwca włącznie wyniesie 1.946,10 zł [(92,67 zł + 92,67 zł + 139,01 zł) x 6 miesięcy], a od lipca do końca roku za poszczególne miesiące wyniesie 1.112,04 zł [(92,67 zł + 92,67 zł) x 6 miesięcy]. Kwota ta dotyczy łącznie obojga małżonków.

2. Osoba samotnie wychowująca dziecko ma jedno własne małoletnie dziecko, a od 1 września staje się rodzicem zastępczym dla trojga dzieci swojej siostry, która została pozbawiona praw rodzicielskich. Wszystkie dzieci spełniają kryteria zastosowania ulgi na dzieci. Kwota odliczenia w tym przypadku wyniesie: 1.112,04 zł (własne dziecko: 12 miesięcy x 92,67 zł) + 370,68 zł (dziecko przysposobione, które jest drugim dzieckiem, na które ulga przysługuje: 4 miesiące x 92,67 zł) + 1.112,08 zł (4 miesiące x 139,01 zł (kwota ulgi podwyższona o 50%) x 2 (na trzecie i czwarte dziecko)), tj. łącznie 2.594,80 zł.

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2013 r.

1) w art. 27f ust. 2 otrzymuje brzmienie

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.

2. Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do dzieci, o których mowa w ust. 1, wynosi:

1) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 - na pierwsze i drugie dziecko,
2) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 - na trzecie i każde następne dziecko.

Omówienie:
Nowe brzmienie ust. 2 art. 27f. W przepisie pozostawia się część z obecnego brzmienia ust. 2 dotyczącą wysokości odliczenia, jednocześnie z modyfikacją polegającą na podwyższeniu miesięcznej kwoty odliczenia na trzecie i kolejne dziecko. Odliczenie w tym przypadku ma wynosić 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 139,01 zł miesięcznie.

2) w art. 27f dodaje się ust. 2a-2e

___

2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.

2b. Wysokość kwoty odliczenia za dany miesiąc oblicza się z uwzględnieniem liczby dzieci, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, w tym miesiącu.
2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się jeżeli podatnik w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę, pełnił funkcję, sprawował opiekę wyłącznie w stosunku do jednego dziecka, o którym mowa w ust. 1, albo
2) utrzymywał wyłącznie jedno dziecko, o którym mowa w ust. 6

- a jego dochody lub łączne dochody podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1.

2d. Za dochody, o których mowa w ust. 2c, uważa się łączne dochody uzyskane w danych roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, 30b i 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.
2e. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2c, nie uważa się:

1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Omówienie:
Dodawany ust. 2a stanowi odzwierciedlenie części obowiązującego przed zmianą brzmienia ust. 2. Przepis ten reguluje kwestie dotyczące utraty prawa do odliczenia.
Zaproponowany ust. 2b ma charakter uściślający, który wskazuje, że podatnik obliczając kwotę odliczenia za dany rok, uwzględnia liczbę dzieci i kwotę odliczenia za poszczególne miesiące.
W ust. 2c zawarto warunek, iż w przypadku posiadania w roku podatkowym wyłącznie jednego dziecka, na które przysługuje odliczenie, aby skorzystać z odliczenia podatnik musi uzyskać dochody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, jest to zatem kwota w wysokości 85.528 zł. Ta sama wysokość dochodów będzie dotyczyć podatników pozostających przez cały rok w związku małżeńskim.
Ust. 2d określa, że za dochody, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości limitu kwoty uprawniającej do odliczenia w przypadku podatników posiadających jedno dziecko, uważa się nie tylko dochody opodatkowane według skali podatkowej (art. 27 ustawy), ale także opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatku, tj. dochody z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy) i dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 30c ustawy). Dochody te pomniejsza się dodatkowo o zapłacone (pobrane przez płatnika) w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne.
Z kolei, dodawany ust. 2e precyzuje pojęcie małżonków dla potrzeb ustalania wysokości limitu dochodów uprawniających do korzystania z ulgi. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie będzie uważać się osoby będącej w separacji oraz osoby, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Na podstawie materiałów z Rządowego Centrum Legislacji przygotowała
Ewa Iwan

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, rozliczenie roczne pit, zmiany w przepisach, ulga na internet, ulga prorodzinna, pit, 50% koszty uzyskania przychodu, projekty ustaw, podatki 2013, pit 2013

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz