Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.12.2011

Podział majątku małżonków a PIT od sprzedaży nieruchomości

Skoro podatniczka nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego przedmiotową nieruchomość, a wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową to prawo własności nieruchomości nie przysługiwało jej jedynie w połowie, lecz była ona współuprawniona do całości nieruchomości. W związku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organów podatkowych, że podatniczka na skutek podziału majątku wspólnego nabyła nieruchomość, a dopiero w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła drugą połowę nieruchomości należącą do męża.

Powyższe spowodowało brak możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin z uwagi na fakt sprzedaży nieruchomości.

Czym innym jest nabycie nieruchomości do majątku wspólnego, a czym innym jest podział tego majątku na dwie równe części. Do majątku wspólnego może wchodzić wiele nieruchomości do których każdy z małżonków ma te same prawa /bezudziałowo/. Dopiero w ramach podziału małżonkowie decydują się na skutek szeregu zaistniałych okoliczności w jakim zakresie podzielą się przedmiotami majątkowymi wchodzącymi do majątku wspólnego. Ów podział jest czyniony do wysokości przysługującego każdemu z małżonków udziału w majątku wspólnym.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Borońska, Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Trzęsicka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi E. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 20 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika urzędu Skarbowego w Ś, z dnia 10 lutego 2011 r. Nr [...];
II. orzeka, że decyzje wymienione w pkcie I) nie podlegają wykonaniu;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 2.867 (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] maja 2011 r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2011 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 28 lipca 2006 r. nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane, obejmującej działkę nr [...] położonej we wsi L. w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.818 zł na podstawie art. 207, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. zwanej dalej "O.p.") oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c), art. 28 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. zwanej dalej "updof").

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 13 września 1999 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr [...] małżonkowie E. i W. M. nabyli na prawach wspólności ustawowej własność niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działki Nr [...] o pow. [...] ha, położonej we wsi L., gmina M. Państwo M. zawartą w dniu 6 lipca 2005 r. umową majątkową małżeńską ustanowili rozdzielność majątkową (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005), w dniu 13 lipca 2005 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005). W dniu 28 lipca 2006 r. strona skarżąca, na podstawie zawartej w tym dniu umowy sprzedaży, dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w L. obejmującej grunty rolne zabudowane na kwotę 300.000 zł (akt notarialny Rep. A nr [...]/2006). W dniu 11 sierpnia 2006 r. strona skarżąca złożyła w Urzędzie Skarbowym w S. (data wpływu 16 sierpnia 2006 r.) oświadczenie o wykorzystaniu uzyskanego przychodu ze sprzedaży użytków rolnych zabudowanych w kwocie 150.000 zł (a więc w wysokości połowy ceny sprzedaży pomniejszonego o poniesione przez sprzedającego koszty sprzedaży w wysokości 3.832 zł). Kwota przeznaczona na cele mieszkaniowe w postaci nabycia budynku mieszkalnego lub jego części została wykazana w kwocie 146.128 zł.

Powołaną na wstępie decyzją organ podatkowy pierwszej instancji określił stronie skarżącej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 28 lipca 2006 r. nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane, obejmującej działkę nr [...] położonej we wsi L. w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.818 zł. Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że nabycie połowy własności nieruchomości położonej w L. nastąpiło przez stronę skarżącą w chwili dokonania wraz z małżonkiem zakupu tj. w dniu 13 września 1999 r. Nieruchomość ta weszła do majątku wspólnego, w którym co do zasady każdy z małżonków posiada równe udziały. Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła w 2006 r. przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1999 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od dnia nabycia nieruchomości upłynął już okres pięcioletni wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Na podstawie natomiast umowy o podział majątku dorobkowego organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że wskutek podziału majątku dorobkowego strona skarżąca uzyskała prawo do nieruchomości w części przekraczającej udział, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim, stąd też nabycie w tej części utożsamiać należy z datą dokonania podziału majątku wspólnego, w związku z powyższym dla ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości odpowiadający proporcjonalnie udziałowi nabytemu w drodze zniesienia współwłasności, tj. kwotę 150.000 zł a podatek wyniósł 15.000 zł.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, organ odwoławczy wydał wskazaną na wstępie, zaskarżoną decyzję w którym uznał on za prawidłowe stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji co do opodatkowania stawką 10% przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2006 r. w części nabytej w wyniku działu majątku dorobkowego. Jednocześnie organ odwoławczy, powołując się na treść art. 19 ust. 1 zd. 1 updof nie uznał jako koszty odpłatnego zbycia kosztów sprzedaży wskazanych przez stronę skarżącą w wysokości 3.832 zł. (połowa kwoty 7664 zł obejmująca wynagrodzenie notariusza, PCC, opłatę sądową, VAT). Zauważono bowiem, że koszty te na mocy aktu notarialnego Rep. A nr [...]/2006 ponieśli kupujący a nie strona skarżąca.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji jako naruszającej prawo i zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi strona skarżąca opisała przebieg zdarzeń w zakresie rozliczeń miedzy małżonkami wskazując zwłaszcza, że budynek mieszkalny posadowiony na gruncie nabytym przez małżonków w 1999 r. został wybudowany ze środków stanowiących majątek odrębny strony skarżącej tj. pochodzących ze sprzedaży nieruchomości położonej w D. Zdaniem strony skarżącej nakłady przez nią poniesione nie stały się majątkiem wspólnym, gdyż nie została dokonana w tym przedmiocie między małżonkami żadna czynność prawna, np. darowizna. Wywiedziono zatem w skardze, że majątek wspólny małżonków w chwili zawierania majątkowej umowy małżeńskiej w 2005 r. stanowiła nieruchomość położona w L. pomniejszona o wartość nakładów poniesionych przez stronę skarżącą z jej majątku odrębnego oraz środki finansowe uzyskane ze sprzedaży wspólnego mieszkania małżonków położonego we W. Dokonując podziału majątku wspólnego małżonkowie dokonali dokładnego rozliczenia tego majątku po połowie, w wyniku którego żadne z małżonków nie nabyło żadnego przysporzenia majątkowego. W skardze wskazano także, że wywód organu odwoławczego zawarty w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji prowadzi do stwierdzenia, że przy podziale majątku wspólnego zawierającego nieruchomość nie miałaby zastosowanie zasada, że nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków, jeżeli wartość otrzymana przez dana osobę rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługuje byłemu małżonkowi w majątku dorobkowym małżeńskim.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie i podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do brzmienia art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), właściwość sądów administracyjnych obejmuje sprawowanie kontroli decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych w oparciu o kryterium ich zgodności z prawem. Uchylenie przez sąd zaskarżonego aktu następuje w razie zaistnienia istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu lub w wyniku naruszenia przepisów prawa materialnego, mogących mieć istotny wpływ (mających wpływ) na wynik sprawy - art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.). Zgodnie z treścią art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Punktem wyjścia rozważań w przedmiotowej sprawie jest treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2006 r., stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Zgodnie z powołanym przepisem do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Jednakże wbrew temu co twierdzi organ odwoławczy nabycie nieruchomości przez stronę skarżącą nastąpiło w dniu 13 września 1999 r., a nie w dniu 13 lipca 2005 r.

Powyższe wynika z następującej interpretacji przepisów prawa. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof stanowi, że źródłami przychodów są: odpłatne zbycie (...) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; prawa wieczystego użytkowania gruntów (...) - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Kluczową jest zatem kwestia kiedy strona skarżąca dokonała nabycia przedmiotowej nieruchomości. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 13 września 1999 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr [...]/1999 małżonkowie E. i W. M. nabyli na prawach wspólności ustawowej własność niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działki Nr [...] o pow. [...] ha, położonej we wsi L., gmina M.. Państwo M. zawartą w dniu 6 lipca 2005 r. umową majątkową małżeńską ustanowili rozdzielność majątkową (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005), w dniu 13 lipca 2005 r. małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego (akt notarialny Rep. A nr [...]/2005). W dniu 28 lipca 2006 r. strona skarżąca, na podstawie zawartej w tym dniu umowy sprzedaży, dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości położonej w L. obejmującej grunty rolne zabudowane na kwotę 300.000 zł (akt notarialny Rep. A nr [...]/2006).

Niezbędnym w przedmiotowej sprawie jest odniesienie się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm. zwanej dalej "kro") regulujących kwestię majątkowych stosunków małżeńskich. Zgodnie z art. 31 § 1 kro z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z kolei art. 341 kro stanowi, że każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku (art. 35 kro).

Jak podkreśla się w piśmiennictwie więź łącząca małżonków jest silniejsza w porównaniu z - uregulowaną w prawie rzeczowym - więzią łączącą "ułamkowych" współwłaścicieli rzeczy wspólnej. Uzasadnia to jej niepodzielny charakter. Każdy z małżonków jest mianowicie "niepodzielnie" współuprawniony do całego majątku, a nie tylko do jego ułamkowej części. Ustawowa wspólność majątkowa jest sytuacją prawną, na którą składają się uprawnienia do poszczególnych przedmiotów majątkowych, tworzących majątek wspólny w wąskim rozumieniu tego pojęcia (czyli obejmujący tylko aktywa). Ponieważ ustrój wspólności ustawowej ma charakter wspólności łącznej, poszczególne uprawnienia mają postać współuprawnień, przysługujących niepodzielnie obojgu małżonkom. Charakter każdego uprawnienia do określonego składnika majątku wspólnego zależy z kolei od charakteru poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego majątku. W szczególności do majątku wspólnego wchodzą prawa związane z prawem stanowiącym przedmiot wspólności, a także niektóre prawa mające charakter pochodny lub akcesoryjny względem praw pozostających w majątkach osobistych. Ta sytuacja podlega ochronie jako całość i każdy z małżonków ma zarówno prawo do udziału w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.), jak i w odniesieniu do poszczególnych składników majątku wspólnego (T. Sokołowski, Komentarz do art. 31 kodeksu [w:] M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opubl. LEX 2010). Z kolei art. 43. § 1 kro wskazuje, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W przepisie art. 43 § 1 k.r.o. wyrażono zasadę równych udziałów w szerokim ujęciu, ponieważ dotyczy ona nie tylko sytuacji w chwili zniesienia wspólności, ale ponadto wskazuje, że małżonkowie w czasie trwania wspólności tworzą majątek wspólny, do którego mają równe uprawnienia, mające w czasie trwania wspólności nierozdzielny (niesamodzielny) charakter. Przepis art. 43 § 1 k.r.o. dotyczy w istocie po pierwsze, czasu, w którym istnieje jeszcze majątek wspólny małżonków - i wtedy udział każdego z małżonków w majątku wspólnym jest bezułamkowy (nie ma zatem udziałów ułamkowych i w tym znaczeniu jest to wspólność bezudziałowa). Po drugie, odnosi się do czasu po ustaniu wspólności, kiedy nie ma już majątku wspólnego, a więc ściśle rzecz biorąc nie mogą istnieć udziały w "nieistniejącym" de iure majątku, natomiast w skład majątków, należących do każdego z małżonków, wchodzą "samodzielne" udziały we wszystkich przedmiotach, które w czasie wspólności tworzyły majątek wspólny. Udziały te mają postać ułamków o wartościach, co do zasady, liczbowych równych (por. T. Sokołowski, Komentarz do art. 43 [w:] M. Andrzejewski inni, Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opubl. LEX 2010). Stosownie z kolei do treści art. 47. § 1 kro małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa) (...).

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że strona skarżąca nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego przedmiotową nieruchomość. Skoro wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową to prawo własności nieruchomości w L. - wbrew temu co twierdzą organy podatkowe nie przysługiwało stronie skarżącej jedynie w połowie, lecz była ona współuprawniona do całości nieruchomości. W związku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organów podatkowych, że strona skarżąca na skutek podziału majątku wspólnego nabyła ½ nieruchomości w L., a dopiero w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła drugą połowę nieruchomości należącą do męża.

Organy podatkowe dokonując wykładni prawa mylą dwie konstrukcje prawne czym innym jest nabycie nieruchomości do majątku wspólnego, a czym innym jest podział tego majątku na dwie równe części. Do majątku wspólnego może wchodzić wiele nieruchomości do których każdy z małżonków ma te same prawa /bezudziałowo/. Dopiero w ramach podziału małżonkowie decydują się na skutek szeregu zaistniałych okoliczności w jakim zakresie podzielą się przedmiotami majątkowymi wchodzącymi do majątku wspólnego. Ów podział jest czyniony do wysokości przysługującego każdemu z małżonków udziału w majątku wspólnym.

W przedmiotowej sprawie udziały małżonków były równe a podział posiadanych przedmiotów majątkowych został dokonany w granicach przysługującego im udziału m.in. w ten sposób, że nieruchomość położona w L. została w majątku strony skarżącej albowiem poniosła ona środki na ową nieruchomość z majątku odrębnego oraz jej mąż otrzymał środki pieniężne ze sprzedaży innej nieruchomości położonej we W. wchodzącej również w skład majątku wspólnego, co wynika z załączonego aktu notarialnego z dnia 13 lipca 2005 r.

W związku z tym, że nieuprawnionym jest twierdzenie, że strona skarżąca na skutek podziału majątku wspólnego nabyła ½ nieruchomości w L. Strona skarżąca ową nieruchomość nabyła wraz z mężem w dniu 13 września 1999 r. do majątku wspólnego i nie wyzbyła się prawa jej własności. Nie można mówić zatem o ponownym - niejako wtórnym - nabyciu połowy nieruchomości. Skoro za moment nabycia nieruchomości należy uznać moment jej nabycia do majątku wspólnego tj. 13 września 1999 r. (nie zaś moment podziału majątku) to konsekwencją powyższego jest brak możliwości opodatkowania strony skarżącej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) updof albowiem upłynął wskazany w tym przepisie pięcioletni termin z uwagi na fakt sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lipca 2006 r.

Mając na uwadze powyższe na skutek błędnej interpretacji przepisów prawa uchylono zaskarżoną decyzję w oparciu o treść art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ppsa. Sąd skorzystał ze swojego uprawnienia wynikającego z treści 135 ppsa i uchylił również decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Orzeczenie o wstrzymaniu wykonania ww. decyzji znalazło swoją podstawę prawną w treści art. 152 ppsa. Zasądzenie kosztów postępowania sądowego nastąpiło w oparciu o treść art. 200 ppsa oraz art. 205 § 2 ppsa na które składa się wpis sądowy w wysokości 450 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz wynagrodzenie adwokata w wysokości 2.400 zł stosownie do treści § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 63, poz. 1348 ze zm.).

W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organy podatkowe zobowiązane są do uwzględnienia wykładni prawa poczynionej w niniejszym wyroku Sądu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1215/11

Hasła tematyczne: orzecznictwo, sprzedaż nieruchomości, wojewódzki sąd administracyjny (wsa), pit, majątek wspólny małżonków, podział majątku

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz