Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

30.06.2008

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury

Interpelacja nr 2367 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków wejścia w życie nowelizacji art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szanowna Pani Minister! W dniu 1 stycznia 2008 r. weszła w życie znowelizowana treść art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 1997 r., Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami).

W związku z tym wyłączona została możliwość otrzymywania przez pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia określonego w ww. art. 26a ustawy.

Uregulowanie powyższe wywarło niewątpliwie negatywny wpływ na sytuację części pracowników zakładów pracy chronionej, doprowadzając do fali zwolnień pracowników niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury.

Wydaje się, że nowe uregulowania budzą uzasadnione wątpliwości, jeżeli chodzi o spełnianie przez nie wymogu zgodności z regulacją art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (równość wobec prawa) i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zasada demokratycznego państwa prawnego – zasada ochrony praw słusznie nabytych).

Oprócz dyskryminowania w dostępie do pomocy państwa w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury uregulowania te sprzeczne są z interesami gospodarki narodowej. W chwili obecnej w interesie zarówno gospodarki, jak i systemu ubezpieczeń społecznych jest możliwe pełne wykorzystanie zasobów pracy i długie utrzymywanie na rynku pracy również osób posiadających już ustalone prawa do emerytury. Tym bardziej że również w Polsce zaczyna się zaznaczać brak pracowników w niektórych branżach.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaka liczba pracowników niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury, a zatrudnionych w zakładach pracy chronionej straciła pracę po 1 stycznia 2008 r. w porównaniu ze stanem z grudnia 2007 r.?

2. Jakie środki podejmowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury?

3. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dostrzega potrzebę zmiany artykułu 26a ww. ustawy w celu umożliwienia przez pracodawców miesięcznego dofinansowania również w stosunku do niepełnosprawnych pracowników posiadających ustalone prawo do emerytury?

Z poważaniem

Poseł Sławomir Kopyciński

Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 2367 w sprawie skutków wejścia w życie nowelizacji art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Sławomira Kopycińskiego, przekazaną przy piśmie z dnia 9 kwietnia 2008 r., znak: SPS-023-2367/08, w sprawie skutków wejścia w życie nowelizacji art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje danymi, które wyodrębniałyby kategorię pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, mających ustalone prawo do emerytury, którzy stracili pracę po 1 stycznia 2008 r. Dostępne dane pochodzące ze statystyk Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczą bowiem ogólnej liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Ponadto brak jest danych określających przyczynę rozwiązania umowy o pracę pracodawcy z pracownikiem zatrudnionym w zakładzie pracy chronionej. Należy podkreślić, że nie każde rozwiązanie umowy jest równoznaczne z utratą pracy, bowiem pracownik może z własnej woli zdecydować się odejść z zakładu pracy (za wypowiedzeniem czy też na podstawie porozumienia stron).

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną mającą ustalone prawo do emerytury nie jest jednak pozbawiony wsparcia ze strony państwa, ponieważ może otrzymać refundację składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od jej wynagrodzenia (art. 25a ustawy). Może także skierować taką osobę na szkolenie refundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 41 ustawy) oraz – o ile to niezbędne – zawrzeć umowę ze starostą o refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (na podstawie art. 26d ustawy). Nie ma także przeszkód prawnych, aby osobie niepełnosprawnej mającej świadczenie emerytalne przyznać pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy). Ponadto osoby niepełnosprawne pobierające świadczenie emerytalne mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, i korzystać – na podstawie art. 11 ustawy o rehabilitacji (...) – z określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) usług i instrumentów rynku pracy. A zatem brak podstaw do stwierdzenia, że aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych mających ustalone prawo do emerytury nie jest wspierana.

Przy tej okazji należy także wspomnieć o inicjatywie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowanej do osób po pięćdziesiątym roku życia, mającej na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej – programie „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, który obecnie znajduje się w konsultacjach międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi. Program ten – kierowany także do osób niepełnosprawnych – tworzy pakiet działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Zakłada on działania, które z jednej strony zwiększają zachęty do zatrudniania tych osób przez przedsiębiorców, natomiast z drugiej sprzyjają poprawie ich kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy.

W odniesieniu do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wyjaśniam, że zmiana art. 26a ustawy o rehabilitacji (...), wprowadzona nowelizacją tej ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r., miała na celu zapewnienie wsparcia zatrudnienia, przede wszystkim tych osób, które jeszcze nie wypracowały świadczenia emerytalnego. Istotą tej zmiany było skierowanie wsparcia w formie dofinansowania na zatrudnienie osób, które nie posiadają dochodu lub których dochód utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (np. otrzymują świadczenie rentowe). Instrument ten umożliwia wypracowanie przez wymienione osoby świadczenia emerytalnego i wyrównuje ich pozycję w stosunku do osób, które nabyły już prawo do tego świadczenia. Regulacja zwiększa również szanse zatrudnienia ludzi młodych, którzy nie posiadając doświadczenia, mają znaczne utrudnione wejście na rynek pracy. Rozwiązanie to nie narusza zasad sprawiedliwości społecznej ani nie ma charakteru dyskryminującego, ponieważ skierowane jest do osób w gorszym położeniu finansowym, starając się wzmocnić ich pozycję na rynku pracy.

Tak więc biorąc pod uwagę istniejące instrumenty wspierania zatrudnienia, obejmujące także osoby niepełnosprawne mające ustalone prawo do emerytury, oraz cele, dla których wprowadzono zmiany do art. 26a ustawy o rehabilitacji (...), należy uznać za niecelowe dokonanie kolejnej zmiany tego przepisu.

Podsekretarz stanu

Radosław Mleczko

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2008 r.

Hasła tematyczne: praca i zatrudnianie, osoba niepełnosprawna, ministerstwo pracy i polityki społecznej, emerytury i renty

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz