Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

02.04.2006

Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)

Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:

1. Ujednolicenie definicji samochodu osobowego do następującej postaci:

Samochód osobowy — rozumie się przez to samochód osobowy oraz inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem :

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług,

Definicja ta, dla celów podatków dochodowych jest znacznie szersza niż dotychczas stosowana (każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg).

Ale uwaga: ta zmiana nabiera nowego sensu w kontekście proponowanego opodatkowania używania samochodów służbowych dla celów osobistych podatkiem VAT i podatkiem dochodowym. W jej wyniku zwiększy się ilość opodatkowanych w ten sposób pojazdów.

2. Podpisywanie deklaracji podatkowych przez pełnomocnika

Planowane jest dopuszczenie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika oraz zwolnienie podatnika z obowiązku podpisania deklaracji, która została podpisana przez jego pełnomocnika ułatwi podatnikom wywiązywanie się z ich obowiązków podatkowych. Odrębne ustawy mogą wprowadzać w tym zakresie odmienne rozwiązania.

Tak naprawdę nie ma pewności, że fiskus ma rację upierając się, że obecnie pełnomocnicy nie mogą podpisywać deklaracji. W przypadku np. deklaracji VAT nawet jej konstrukcja wskazuje, że pełnomocnik może deklarację podpisać. Zmiana oznacza wycofanie się ministerstwa z jednego z pól konfliktu z podatnikami.

3. Rekonstrukcja klauzuli obejścia prawa podatkowego, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004r. sygn. akt K 4/03.

Ma być nałożony na Ministra Finansów obowiązek publikowania decyzji, w których zastosowano tą klauzulę (po usunięciu danych indywidualizujących podatnika) w celach informacyjnych.

4. Umożliwienie odliczenia pełnej kwoty VAT przy nabyciu samochodów osobowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ta zmiana (połączona z ujednoliceniem definicji samochodu osobowego) być może skończyłaby pewien etap dyskusji w Polsce — czy samochód osobowy w firmie to konieczność, czy luksus i zbytek. Jednak równolegle wprowadzane jest opodatkowanie VAT i podatkiem dochodowym używania samochodów służbowych do celów prywatnych (opis w sekcji zmian niekorzystnych dla podatników).

5. Wyeliminowanie konieczności korygowania deklaracji w przypadku deklarowania stawki 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Wprowadzenie zmiany ma ułatwić prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, w szczególności małym podmiotom nieposiadającym wykwalifikowanych służb księgowych.

6. Likwidacja 30% sankcji VAT — eliminacja sankcji zarówno z tytułu zaniżenia zobowiązania podatkowego jak i w przypadku niedopełnienia obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej.

Ministerstwo chce zlikwidować sankcję, która jest sprzeczna z VI dyrektywą. To dobrze — szkoda, że tak późno.

7. Wyeliminowanie kaucji gwarancyjnej (w podatku VAT) dla podmiotów rozpoczynających działalność. W miejsce kaucji wprowadzone będzie rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie faktycznej kwoty zwrotu podatku np. poprzez złożenie gwarancji bankowej, ubezpieczenie kwoty zwrotu czy też złożenie weksla.

8. Wprowadzenie kwartalnych deklaracji VAT spowoduje wyeliminowanie comiesięcznych deklaracji podatkowych i zmniejszy obciążenia administracyjne wszystkich podatników. Jednocześnie, dla największych podatników pozostawiony będzie system miesięcznych wpłat podatku należnego.

W tej chwili duża część podatników może już rozliczać się kwartalnie. Co więcej — spora część, mimo, iż ma taką możliwość nie korzysta z rozliczeń kwartalnych — bojąc się dużych jednorazowych wpłat (i zapewne zdając sobie sprawę z trudności, jakie może sprawić konieczność zachowania dyscypliny przy bieżącym gromadzeniu odpowiednich kwot). Miejmy nadzieję, że ministerstwo pozostawi możliwość wyboru — w przeciwnym wypadku, paradoksalnie, ściągalność VAT i sytuacja niektórych podatników może się pogorszyć.

9. Wprowadzenie możliwości wykazywania VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej — istnieć będzie dla podmiotów stosujących celną procedurę uproszczoną. Wprowadzenie przepisu ma zwiększyć atrakcyjność Polski jako kraju, w którym lokowane są magazyny i centra dystrybucyjne.

10. Zmiana podstawy opodatkowania przy przekazywaniu bezpłatnym używanych towarów (VAT).

Podstawa opodatkowania nie będzie wyższa niż wartość rynkowa przekazywanych towarów.

11. Zmiana zasad rozliczania podatku VAT:

I) Zmiana terminu odliczania podatku naliczonego. Odliczenie przysługiwać będzie co do zasady z chwilą rodzącą obowiązek podatkowy, pod warunkiem posiadania faktury.

II) Możliwość otrzymania zwrotu w przypadku, gdy podatnik w danym okresie nie wykonał czynności opodatkowanych.

III) Ujednolicenie do 70 dni terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Zmiana w punkcie III jest niekorzystna dla tych podatników, którzy do tej pory mogli liczyć na zwrot w terminie 60 dni, korzystna dla tych, którzy musieli czekać znacznie dłużej.

12. Zlikwidowanie obowiązku wydawania zaświadczeń w przypadku każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu używanego.

13. Przywrócenie waloryzacji wykreślonej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawą z dnia 12 listopada 2003 r.

Waloryzacja uwzględniać będzie:

- brak waloryzacji kwoty wolnej od opodatkowania od 2004 r.,

- brak waloryzacji progów podatkowych od 2002 r.,

- brak waloryzacji kosztów uzyskania przychodów dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Przywrócenie mechanizmu waloryzacji wyeliminuje faktyczne coroczne podwyżki obciążeń podatkowych wynikające ze wzrostu inflacji.

Podane przez ministerstwo wielkości na 2007 rok są następujące:

Roczne pracownicze koszty uzyskania: 1302 zł

Kwota wolna: 3013 zł

Progi podatkowe: 43 405 zł i 85 528 zł

14. Wyeliminowanie deklaracji składanych przez podatników i płatników w ciągu roku podatkowego. Eliminacja deklaracji jest radykalnym uproszczeniem rozliczania podatków dochodowych. Podatnicy oraz płatnicy nadal będą zobowiązani do wpłacania podatku lub zaliczek na podatek dochodowy.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji miesięcznych dotyczyłoby:

a) podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2, CIT-2/O, CIT-2A, CIT-2B), oraz

b) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zarówno wg skali podatkowej (PIT-5, PIT-5/A, PIT-5/X), jak i wg jednolitej 19% stawki podatku (PIT-5L, PIT-5/A, PIT-5/X), z najmu opodatkowane według skali (PIT-5, PIT-5/A), bez pośrednictwa płatnika np. dochody ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy (PIT-53)

- którzy mają obowiązek składania zeznania rocznego,

c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-4G i PIT-8A).

d) płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-6, CIT-6A, CIT-9 i CIT-10).

Celem propozycji jest przede wszystkim likwidacja barier biurokratycznych związanych z obowiązkami podatnika i płatnika w podatkach dochodowych.

Konsekwencją powyższego będzie określenie wzorów rocznych deklaracji podatkowych dla płatnika.

Mali podatnicy otrzymają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie. Przejście małych podatników na kwartalne płatności ma w założeniu polepszyć płynność finansową małych przedsiębiorców.

15. Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie ulgi dla rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Ulga dotyczyłaby podatników rozliczających swoje dochody wg skali podatkowej i będzie polegać na odliczeniu od podatku kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby wychowywanych dzieci i kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej. W przypadku małżonków kwota odliczenia może być odliczona od podatku jednego małżonka lub od podatku obojga małżonków. Odliczenie będzie przysługiwało po zakończeniu roku podatkowego w składanym przez podatnika zeznaniu podatkowym. Jednocześnie zaproponowano aby na wniosek podatnika odliczenia takiego dokonywał płatnik w rocznym obliczeniu podatku. Z materiałów ministerstwa wynika, że ulga ma być rozszerzona w następnym (2008) roku na małżeństwa z dwójką dzieci.

Konstrukcja ulgi sprawia, że małżeństwa o najniższych dochodach nie skorzystają z niej w pełni (brak odpowiedniej kwoty podatku). Niewygodna prawda jest natomiast taka, że bardzo dużo rodzin wielodzietnych należy do grupy rodzin o najniższych dochodach. Stąd ulga może się spotkać z krytyką niektórych grup politycznych, jako skierowana do rodzin bogatych.

16. Weryfikacja katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu poprzez m.in.:

a) zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na prywatną opiekę medyczną przy jednoczesnym włączeniu jej wartości do podstawy wymiaru PIT,

b) wyeliminowanie limitu zaliczania w koszty podatkowe wydatków na niepubliczną reklamę i reprezentację przy jednoczesnym wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie usług gastronomicznych oraz żywności, oraz napojów w tym alkoholowych, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami BHP, kosztem będą jednak takie wydatki jeżeli nabywane usługi lub towary związane są bezpośrednio z prowadzoną przez podatnika działalnością handlową lub usługową,

c) zaliczanie do kosztów podatkowych pełnych odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych.

17. Jednorazowo w koszty podatkowe można zaliczyć nie więcej niż 50.000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (maszyny i urządzenia, samochody ciężarowe, koparki, spycharki, itp. z wyłączeniem m.in. samochodów osobowych).

18. Dodatkowe wsparcie organizacji pożytku publicznego poprzez umożliwienie przekazywania 1% podatku nie tylko od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Proponuje się, aby z tego przywileju mogli skorzystać także podatnicy składający roczne zeznanie podatkowe, w zakresie dochodów opodatkowanych według 19% stawki, tj. z kapitałów pieniężnych - art. 30b i z działalności gospodarczej - art.30c (zeznania PIT-38 i PIT-36L).

Ma również nastąpić uproszczenie w sposobie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ułatwi podatnikom wspieranie działalności charytatywnej oraz zmniejszy wydatki dodatkowe (przelewy bankowe, przekazy pocztowe).

Skutkiem będzie uchylenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d , oraz dodanie nowych norm w art. 45 zobowiązujących organy podatkowe do przekazywania, na wniosek podatnika, wyrażony w rocznym zeznaniu, kwoty odpowiadającej 1% należnego podatku na rzecz organizacji wskazanej we wniosku.

W celu ułatwienia podatnikom dokonania wyboru organizacji posiadającej już formalny status organizacji pożytku publicznego, wprowadzono przepis upoważniający ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości) do określenia, do dnia 31 grudnia roku podatkowego, w drodze obwieszczenia listy takich organizacji.

Konsekwencją zmian będzie określenie nowych wzorów zeznań podatkowych i dostosowanie systemu informatycznego.

19. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem akcyzowym kosmetyków — ma wpłynąć na obniżkę cen a co za tym idzie, na zmniejszenie szarej strefy.

20. Kompleksowa nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn zakładająca:

- Całkowite zwolnienie od podatku nabywców zaliczonych do grupy 0, tj.: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochy pod warunkiem zgłoszenia nabycia organowi podatkowemu

21. Likwidacja znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych jako formy zapłaty opłaty skarbowej Nowa ustawa o opłacie skarbowej spowoduje:

− zmniejszenie wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

− ograniczenie barier administracyjnych poprzez ograniczenie zakresu opłaty skarbowej do czynności związanych stricte ze sprawami z zakresu administracji publicznej ,

− usprawnienie wnoszenia podań, w szczególności drogą elektroniczną,

− wyłączenie podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z zakresu przedmiotów opłaty skarbowej,

− weryfikację katalogu czynności urzędowych podlegających tej opłacie oraz wysokości stawek.

22. Uproszczenia w systemie podatku od czynności cywilnoprawnych:

- obowiązek składania deklaracji ciążył będzie wyłącznie na tej stronie czynności, która w ustawie wskazana jest jako podatnik, a nie na wszystkich stronach czynności,

- ewentualne postępowanie podatkowe prowadzone będzie wyłącznie z udziałem strony będącej podatnikiem, zamiast z udziałem wszystkich stron czynności.

W konsekwencji ma nastąpić zmniejszenie obowiązków spoczywających na podatnikach, usprawnienie pracy organów podatkowych i redukcja kosztów poboru podatku.

23. Zmiana stawek podatkowych na 18 i 32 procent.

Zmiana zapowiadana na 2009r. — trudno więc ekscytować się nią w tej chwili.

Na liście zmian korzystnych dla podatników umieściłem 23 pozycje to naprawdę sporo. Zobaczymy już wkrótce, ile z nich będzie miało szansę wejść w życie.

(R.G.)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz