17.01.2006: Pytania i odpowiedzi: Podatki, ZUS, działalność gospodarcza

Amortyzacja samochodu używanego.

Pytanie: W jaki sposób najszybciej amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.

Odpowiedź,

Należy zacząć od prawidłowego ustalenia wartości początkowej samochodu. W przypadku nabycia w drodze kupna za wartość początkową uważa się cenę nabycia, powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania samochodu do używania, w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.

Podstawowa stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20% - oznacza to, że samochód najczęściej będzie amortyzowany przez pięć lat. Ustawa o pdof przewiduje dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej możliwość zastosowania współczynnika zwiększającego nie wyższego niż 1,4 - w przypadku zastosowania tego współczynnika stawka roczna amortyzacji wyniosłaby 28%. Zanim zastosuje się współczynnik zwiększający należy pamiętać o zapoznaniu się z objaśnieniami do wykazu stawek amortyzacyjnych, w których znajdują się szczegółowe wyjaśnienia warunków stosowania współczynnika zwiększającego.

Najszybciej jednak amortyzacja samochodu używanego przebiegnie w przypadku samodzielnego ustalenia stawki amortyzacji.

Podatnicy mogą bowiem indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Dla samochodu osobowego okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), co odpowiada stawce amortyzacji w wysokości 40% rocznie.

Samochód będzie uznany za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Uwaga: należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących limitu wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów przy amortyzowaniu samochodów osobowych. Nie uważa się bowiem za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o ustawy o pdof, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Reasumując: kupiony na giełdzie samochód, jeśli był wcześniej użytkowany przez co najmniej 6 miesięcy, a podatnik jest to w stanie udowodnić, można amortyzować przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacji w wysokości 40%.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (5)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...