23.01.2007: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Spotkanie unijnych ministrów pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.

Dyskusja koncentrowała się wokół płac, ochrony praw pracowników, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz kształtowania polityki pracy przyjaznej rodzinie. Ministrowie zastanawiali się również nad sposobami zapewnienia ochrony prawnej i socjalnej osobom pracującym w ramach nowych form zatrudnienia.

Zabierając głos w dyskusji Minister A. Kalata wskazała, że istotne dla osiągnięcia w Europie „godnej pracy” są m.in. zagadnienia dotyczące jakości pracy, w tym poziomu wynagrodzeń, możliwości dochodzenia praw przez pracowników, bezpieczeństwa w pracy i polityki pracy przyjaznej rodzinie. Podkreśliła, że mimo, iż w gospodarce rynkowej nie ma możliwości odgórnego kształtowania wysokości wynagrodzenia, istnieją pewne czynniki, które mają wpływ na jego wartość. Jednym z nich jest minimalne wynagrodzenie. W Polsce wprowadzono możliwość zwiększania minimalnego wynagrodzenia o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB, co wpisuje się w kierunek działań zmierzających do stworzenia warunków dla godnej pracy. Innym elementem, który wpływa na kształtowanie wysokości wynagrodzeń, jest popyt na pracę. W Polsce spada bezrobocie, poprawia się sytuacja na rynku pracy.

Minister Kalata wskazała, że na kwestię ochrony uprawnień pracowników składają się również: zapewnienie skutecznego dostępu do szybkich procedur i mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących stosunku pracy oraz skuteczne działania organów kontrolnych. Obecnie trwają w Polsce prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozważana jest między innymi ewentualność podwyższenia kar dla pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy oraz zwiększenie efektywności kontroli.

Kolejną kwestią, poruszaną przez Minister Kalatę, było bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zapobieganie wypadkom w miejscu pracy. Państwa Członkowskie UE powinny we własnym zakresie i w możliwie największym stopniu dokonywać uproszczenia i modernizacji w obszarze zagadnień będących w zakresie ich kontroli. Jednocześnie, istotne jest również uproszczenie dorobku prawnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie Wspólnoty. Uproszczenie to nie powinno jednak wpływać na obniżenie poziomu ochrony pracowników. Rząd polski przywiązuje dużą wagę do odpowiedniego kształtowania warunków pracy. Realizowany jest specjalny program wieloletni pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Program ten stanowi istotne wsparcie dla polityki rządu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyniki pozwolą podjąć realizację Nowej Strategii UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007 - 2012.

Minister A. Kalata podkreśliła również wagę działań w zakresie kształtowania polityki pracy przyjaznej rodzinie, w tym m.in.:

- podnoszenie świadomości na temat istnienia antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy i nakazu ich przestrzegania,
- dostępu do równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn,
- zwalczanie stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym,
- promocja postaw aktywności społeczno-ekonomicznej wśród kobiet,
- upowszechnianie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet.

Zwróciła uwagę na działania rządu polskiego, podjęte w celu umożliwienia pracownikom godzenia życia rodzinnego i zawodowego, tj. wydłużenie urlopów macierzyńskich przysługujących na podstawie przepisów kodeksu pracy, wzmocnienie ochrony kobiety (odpowiednio mężczyzny – ojca) powracającej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym do pracy oraz zagwarantowanie dostępu do szkoleń w czasie urlopu. Wskazała również na pierwsze efekty wprowadzonego przez Rząd RP pod koniec 2005 roku specjalnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka - w 2006 roku urodziło się ok. 60 tys. dzieci więcej niż w roku poprzednim.

Podsumowując dyskusję ministrów Wicekanclerz oraz Minister Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec Franz Müntefering podkreślił, że większość ministrów zgodziła się co do znaczenia polityki flexicurity, czyli powiązania ze sobą elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy dla osiągnięcia idei dobrej pracy. Panuje także powszechna zgoda w odniesieniu do konieczności zapewnienia w ramach flexicurity ochrony praw pracowników, w tym odpowiedniego wynagrodzenia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ministrowie wskazali także na duże znaczenie polityki pracy przyjaznej rodzinie i uzupełniających świadczeń socjalnych, wspierających osoby w okresie bezrobocia. Nadal otwarte pozostaje pytanie, czy UE powinna określić ogólne cele w zakresie zapewnienia godnej pracy, pozostawiając Państwom Członkowskim ich uszczegółowienie. Wicekanclerz zapowiedział również podjęcie przez Ministrów Pracy i Spraw Społecznych szerszej dyskusji na takie tematy, jak:

- kwestia migracji i integracji migrantów i grup etnicznych,
- problem fikcyjnego samozatrudnienia,
- problem części bezrobotnych, pobierających świadczenia, którzy niechętnie poddają się aktywizacji zawodowej.

(źródło: www.mps.gov.pl)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...