11.05.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

NIK o poborze podatku dochodowego od osób fizycznych

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008 r. oraz w I półroczu 2009 r., chociaż jednocześnie stwierdziła pewne nieprawidłowości. Celem kontroli – oprócz zbadania skuteczności postępowania organów podatkowych w zakresie poboru PIT – była także ocena nadzoru sprawowanego przez ministra finansów. Obok resortu objęła ona także 19 urzędów skarbowych.

NIK podkreśla, że skontrolowane urzędy skarbowe wywiązały się z obowiązku rozliczenia podatników, którzy złożyli zeznania podatkowe, pomimo znacznego obciążenia pracą. Izba zwraca jednak uwagę, że wzrost stanu zaległości, obniżenie skuteczności ich egzekwowania, niewystarczająca kontrola wywiązywania się podatników z zobowiązań oraz rosnące kwoty przedawnionych zaległości spowodowały, że zrealizowane dochody były niższe od możliwych do uzyskania.

W okresie objętym kontrolą nie została osiągnięta poprawa skuteczności egzekucji zakładana przez ministra finansów w corocznych zadaniach dla urzędów skarbowych. Wskaźnik skuteczności egzekucji zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych z 21,8 proc. w 2007 r. obniżył się do 18,3 proc. w 2008 r. Kwota uzyskana z egzekucji w 2008 r. (388,2 mln zł) była o 9,5 proc. niższa niż w 2007 r., pomimo objęcia egzekucją wyższej (o 7,7 proc.) kwoty zaległości.

Zaległości rosły szybciej niż wpływy, a relacja zaległości brutto do wpływów z 4,7 proc. w 2007 r. wzrosła do 4,9 proc. w 2008 r. Na koniec czerwca 2009 r. zaległości wyniosły 3 mld 973,2 mln zł i były wyższe od zaległości w połowic 2008 r. o 17,5 proc. Na wzrost zaległości wpłynęły głównie zaliczki nieuregulowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, co było następstwem obniżenia rentowności podmiotów gospodarczych w wyniku spowolnienia gospodarczego. Jego skutki uwidoczniły się szczególnie w I połowic 2009 r.

W latach 2007-2008 i w I półroczu 2009 r. urzędy skarbowe odpisały z ewidencji przedawnione zaległości w PIT na kwotę 334,4 mln zł. Rosnące kwoty zaległości przedawnionych dowodzą niewystarczającej sprawności działania organów podatkowych i egzekucyjnych. Kontrola wykazała, że nierzetelnie prowadzono postępowania w celu odzyskania zaległości w ośmiu kontrolowanych urzędach, a nieprawidłowości dotyczyły 16 przypadków dopuszczenia do przedawnienia kwoty ogółem 2 mln 308,9 tys. zł.

Ukierunkowanie (od 2004 r.) przez Ministerstwo Finansów kontroli podatkowej na ujawnianie i zwalczanie nieprawidłowości w obszarach zwiększonego ryzyka nadużyć podatkowych pozwoliło na osiągnięcie przez urzędy skarbowe wysokiej efektywności kontroli podatkowej. Wyniki kontroli w urzędach skarbowych wykazały, że urzędy obejmowały kontrolą tylko część podatników spełniających kryteria ustalone przez Ministerstwo. Realizacja Strategii Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym była ograniczona z uwagi na możliwości kadrowe urzędów.

W niewystarczającym stopniu kontrolowane było wpłacanie zaliczek. Liczba kontroli przeprowadzonych w tym zakresie u podatników prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się, mimo że w 2008 r. grupy ryzyka objęte kontrolą rozszerzono o podatników podatków dochodowych niedokonujących wpłat podatku bądź należnych zaliczek. Na ogół zgodnie z obowiązującymi zasadami przebiegał proces udzielania ulg podatkowych. Najczęstszą formą pomocy było rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności zobowiązania (91,1 proc.). Umorzeniem objęto zaległości 345 podatników na kwotę ponad 1,5 mln zł.

T.Sz., NIK

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), pit

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...