22.03.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku.

GUS opublikował dane wstępne dotyczące badania przeprowadzonego wśród 18 299 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.

W roku 2009 wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomicznofinansowe.

Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 1,6% i 0,7%), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,8%  przed rokiem do 95,0%). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem o 1,1%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 93,1 mld zł i był wyższy o 1,4% niż rok wcześniej. Poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 5,2 mld zł do 5,9 mld zł). Odnotowano wzrost przychodów finansowych (o 15,8%), w tym z tytułu dywidend oraz udziałów w zyskach (o 99,6%). Jednocześnie koszty operacji finansowych uległy obniżeniu (o 18,3%), w rezultacie wynik na operacjach finansowych był lepszy niż przed rokiem (minus 3,0 mld zł wobec minus 17,1 mld zł).

Wynik finansowy brutto wyniósł 95,9 mld zł wobec 80,0 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku ukształtowały się podobnie jak w 2008 roku na poziomie 17,0 mld zł. Obniżyła się relacja podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych do zysku brutto z 15,5% do 14,3%. Wynik finansowy netto wyniósł 78,9 mld zł i był wyższy o 25,1% niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł o 14,3%, a strata netto obniżyła się o 16,2%. Zysk netto wykazało 77,3% ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,7% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,4% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 76,3% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 74,3% jednostek (przed rokiem 72,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 83,8% (wobec odpowiednio 67,5%).

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do uzyskanych w 2008 roku. Dla ogółu przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 95,0% (wobec 95,8% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł podobnie jak rok wcześniej 5,0%, wskaźnik rentowności obrotu brutto 5,0% (4,2%), a rentowności obrotu netto 4,1% (3,3%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,5% (33,6% w 2008 r.), a płynności finansowej II stopnia 102,2% (95,1%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 47,3% przedsiębiorstw wobec 45,6% przed rokiem, wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowano w 11,3% przedsiębiorstw wobec 11,7% przed rokiem.

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększyły się udziały wszystkich kosztów, z wyjątkiem udziału kosztów zużycia materiałów. W strukturze zapasów ogółem wzrósł udział towarów (o 0,4 pkt proc), produktów gotowych (o 0,2 pkt proc.), a obniżył się udział półproduktów i produktów w toku (o 0,4 pkt proc.), przy niezmienionym udziale materiałów.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 49,6% wykazało w 2009 roku sprzedaż na eksport wobec 49,8% rok wcześniej. Poziom sprzedaży eksportowej był o 0,2% wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 19,3% do 19,1%. Spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 76,3% przedsiębiorstw wobec 74,4% przed rokiem.

Wyniki finansowe na działalności gospodarczej oraz wynik finansowy brutto i wynik finansowy netto osiągnięte przez eksporterów uległy poprawie w stosunku do uzyskanych w 2008 r.

Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw ukształtowały się korzystniej niż przed rokiem, z wyjątkiem wskaźnika rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, ale były gorsze niż dla ogółu przedsiębiorstw.

(www.stat.gov.pl)

Hasła tematyczne: gospodarka - wyniki, główny urząd statystyczny (gus)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...