Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.01.2009

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Pytanie podatnika: Czy refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2008 r. (data wpływu 06.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania refundacji pracownikowi wykonującemu pracę we własnym lokalu, części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania refundacji pracownikowi wykonującemu pracę we własnym lokalu, części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza powierzyć grupie pracowników wykonywanie pracy regularnie poza siedzibą pracodawcy (zakładem pracy) w trybie określonym w art. 67.5 i nast. Kodeksu pracy. Wykonując obowiązki określone w art. 67.11 K.p., Spółka zamierza wyposażyć telepracowników w sprzęt komputerowy, niezbędny do wykonywania przez nich pracy we własnych lokalach mieszkalnych. Do wykonywania telepracy wspomnianym pracownikom niezbędny jest stały, szerokopasmowy dostęp do internetu. Dostęp ten jest płatny, w związku z czym, w wykonaniu obowiązków nałożonych na Spółkę przez wyżej wymienione przepisy K.p. Spółka zamierza refundować telepracownikom część kosztów abonamentu za dostęp do internetu w formie jednolitej, zryczałtowanej stawki miesięcznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, refundacja pracownikowi wykonującemu pracę we własnym lokalu, części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi ekwiwalent pieniężny za używane przez tego pracownika narzędzie pracy i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Internet jest niematerialnym narzędziem pracy, przynależącym do grupy narzędzi informacyjnych.

Spółka pragnie zauważyć, iż definicja pojęcia „narzędzie”, zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN, określająca, iż przez narzędzie rozumie się: „urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument” jest nieadekwatna do istniejących obecnie pojęć tego języka. Język polski, jak każdy inny, ulega stałym zmianom. Wraz z powstawaniem nowych zjawisk pojawiają się w języku nowe pojęcia, które opisują i odzwierciedlają zmieniającą się rzeczywistość. Podstawowy zasób haseł Słownika Języka Polskiego PWN powstał na długo przed pojawieniem się nowych technik informatycznych, a w szczególności przed upowszechnieniem się internetu, dlatego też w słowniku tym na próżno szukać takich pojęć jak „społeczeństwo informacyjne”, czy też, co ważne, „narzędzia informacyjne”, a przecież nie sposób zaprzeczyć, że pojęcia te nie tylko istnieją w języku polskim, ale także mają swoje desygnaty w otaczającej nas rzeczywistości. Jednym z podstawowych narzędzi informacyjnych jest internet i dostęp do niego, w związku z czym zwrot pracownikowi w formie ekwiwalentu kosztów posługiwania się internetem, czyli ponoszonych przez pracownika kosztów łącza internetowego powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka nadmienia także, że znane jest jej stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie, zawarte w piśmie z dnia 3 kwietnia 2008 r. (DD3/066/30/IMD/08/MB7-3049). Odpowiadając na pytanie skierowane przez redakcję Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Ministerstwo stwierdziło, że refundacja telepracownikowi kosztów zapewnienia łącza internetowego jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to zwolnienie tego zwrotu jako ekwiwalentu pieniężnego za używane przez pracownika przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące jego własność (cyt. za Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 11/2008 (107) – 16.06.2008 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jak wynika z postanowień art. 67.11 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), pracodawca i telepracownik mogą - w odrębnej umowie określić w szczególności zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.

Ponadto § 3 omawianego artykułu stanowi, iż w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1, telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określanej w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 67.6, lub w umowie, o której mowa w § 2. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę normy zużycia sprzętu, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby firmy i jego ceny rynkowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka jako pracodawca zamierza wyposażyć telepracowników w sprzęt komputerowy, niezbędny do wykonywania przez nich pracy we własnych lokalach mieszkalnych. Ponieważ do wykonywania telepracy wspomnianym pracownikom niezbędny jest stały, szerokopasmowy dostęp do Internetu, Spółka planuje refundować telepracownikom część kosztów abonamentu za dostęp do internetu w formie jednolitej, zryczałtowanej stawki miesięcznej.

Zasady opodatkowania dochodów osobistych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy podatkowej).

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy, stanowiącym, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stąd też opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy należy uznać, iż refundacja telepracownikowi kosztów za posiadanie łącza internetowego będącego własnością tego pracownika stanowi przychód w rozumieniu ustawy.

Jednocześnie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

W konsekwencji przedmiotowa refundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z omawianym zagadnieniem związane są także inne istotne, z punktu widzenia prawa podatkowego, regulacje. Należy bowiem pamiętać o postanowieniach art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 13a omawianej ustawy. Normy te przewidują, iż:

- podatnik ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy),
- wydatki na cele określane w art. 26 ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 13a ww. ustawy).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowa refundacja:

- stanowi przychód telepracownika, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zrefundowane przez pracodawcę wydatki telepracownika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika nie mogą być uwzględnione przy zmniejszaniu podstawy opodatkowania.

Reasumując, refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
(...)

(Interpretacja indywidualna z dnia 30.12.2008 r., sygn. IPPB2/415-1420/08-2/MG - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)

Hasła tematyczne: kodeks pracy, telepraca, Świadczenia na rzecz pracowników, przychody ze stosunku pracy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz