Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.09.2007

Faktura elektroniczna a moment powstania obowiązku podatkowego

Pytanie podatnika: W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawioną fakturą elektroniczną.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 19 ust. 1, 4 i 11, art. 106 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dot. pytania nr 3 zawartego we wniosku, dot. momentu powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury elektronicznej, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) faktura została wystawiona nie później niż w siódmym dniu od daty wydania towaru (przy założeniu, że przedmiotem sprzedaży są towary, co do których obowiązek podatkowy został określony w przepisach art. 19 ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług) oraz
2) przed wydaniem towaru Podatnik nie otrzymał całości lub części należności za towar.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2007 r. do tutejszego organu — jako właściwego miejscowo wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny sprawy:

W złożonym w dniu 08.05.2007 r. wniosku Podatnik podał, iż „...Spółka prowadzi działalność handlową hurtową oraz detaliczną artykułów sanitarnych i budowlanych. Sprzedaje swoje towary (baterie, zlewy, kabiny, akcesoria łazienkowe, sanitarne akcesoria do kuchni) do supermarketów i hurtowni na terenie całego kraju. X, która wprowadza dokumentowanie sprzedaży w formie elektronicznej. Nasza dalsza współpraca z tą Firmą zobowiązuje nas do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży również w tej formie. (...) Spółka podpisała umowę z Firmą Y w sprawie obsługi elektronicznej faktur pomiędzy X a naszą Spółką. W ramach tej umowy wystawianie faktur elektronicznych odbywać się będzie w systemie EDI (§ 4 pkt 2 rozporządzenia) bez wprowadzania podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Umowa zakłada jedno miesięczny okres wdrożeniowy wystawiania takich faktur a po tym okresie nastąpi podpisanie umowy z X na wymianę danych w formie elektronicznej. X założyło, że w pierwszym okresie wymiana danych elektronicznych dotyczyć będzie tylko faktur, nie ma dotyczyć natomiast faktur korygujących, które pozostaną w formie papierowej. Jeżeli Leroy Merlin wprowadzi formę elektroniczną również dla faktur korygujących, rozporządzenie z 14.07.2005 r. nie precyzuje jaka ma być forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wprowadzony system EDI umożliwia wydruk faktur elektronicznych w jednej formie graficznej. Dane z faktury elektronicznej w formie graficznej sprzedającego przesyłane są przez EDI i ulegają translacji, zamianie na formę graficzną odbiorcy przy zachowaniu danych z faktury elektronicznej sprzedającego”.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Podatnik sformułował następujące pytania dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego:

1. czy może funkcjonować jeden egzemplarz faktury elektronicznej VAT?
2. jeżeli jeden egzemplarz, to czy ten egzemplarz winien być oznaczony jako „oryginał-kopia” bez uwagi o wyborze „oryginał” lub „kopia”, lub bez żadnych oznaczeń?
3. która z dat jest datą powstania obowiązku podatkowego, tzn:

— czy jest tą datą data wystawienia faktury elektronicznej w systemie operacyjnym sprzedawcy,
— czy jest tą datą data wysłania komunikatu elektronicznego (faktury elektronicznej) do odbiorcy,
— czy błędne wysłanie komunikatu (np. ponownie) oznacza nową transakcję czyli drugi egzemplarz oryginału faktury elektronicznej - poprzednio już wysłanej?

4. czy zasada integralności treści zawarta w rozporządzeniu jest zachowana, jeśli przy wydruku faktury elektronicznej u sprzedającego i wydruku faktury elektronicznej u odbiorcy oraz wydruku faktury elektronicznej w trakcie kontroli na ekran komputera faktura ma różną formę graficzną ale te same dane, czyli treść, np. gdy wydruk faktury sprzedającego zawiera kod danego towaru sprzedającego, a wydruk tej samej faktury elektronicznej dla tego samego towaru będzie zawierał kod towaru odbiorcy?
5. wybór przesyłania faktur w EDI nie zobowiązuje nas do stosowania podpisu elektronicznego, w związku z tym przy przesyłaniu faktur korygujących i duplikatów nie ma możliwości egzekwowania podpisów wystawienia faktury korygującej i duplikatu, czy w związku z tym elektroniczne faktury korygujące i duplikaty mogą stanowić podstawę do ewidencji w rejestrze VAT bez ich podpisywania?
6. na czym ma polegać potwierdzenie odbioru faktury elektronicznej i czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej elektronicznej może być komunikat z systemu obsługiwanego przez Y?
7. czy możliwe jest przesyłanie elektronicznych danych tylko w zakresie faktur przez pewien okres, bez elektronicznych faktur korygujących w tym samym czasie?
8. czy jest konieczność wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie papierowej jeśli dokumenty te były przesyłane przez EDI?
9. czy jeśli nasz operator t.j. Y złoży oświadczenie o tym, że stosowane przez niego oprogramowanie o przesyle danych drogą elektroniczną gwarantuje autentyczność pochodzenia danych, faktur i integralność ich treści zg. z rozporządzeniem z 14.07.2005 r., to czy można uznać, że nasza firma dołożyła wszelkich starań, co do wdrożenia procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia danych i integralności ich treści?

W tym miejscu wskazać należy, iż niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do pytania nr 3 zawartego we wniosku, natomiast rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie zawarte zostały w postanowieniach tutejszego organu podatkowego:

— nr III-2/443- 62/07/EF z dnia 01.08.2007 r.
— nr III-2/443- 64/07/EF z dnia 01.08.2007 r.
— nr III-2/443- 65/07/EF z dnia 01.08.2007 r.
— nr III-2/443- 66/07/EF z dnia 01.08.2007 r.
— nr III-2/443- 67/07/EF z dnia 01.08.2007 r.
— nr III-2/443- 67/07/EF z dnia 01.08.2007 r.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie w części dotyczącej pytania nr 3 Podatnik podał, iż „...za datę powstania obowiązku podatkowego uważamy datę wystawienia faktury elektronicznej w systemie operacyjnym sprzedającego a nie datę przesłania komunikatu elektronicznego do odbiorcy. Ponowne przesłanie komunikatu zawierającego fakturę elektroniczną nie jest drugim oryginałem danej faktury i nie rodzi obowiązku podatkowego VAT”.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w dalszej części zwanej „ustawą”, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (...).

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi.

W świetle art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). W przepisach ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy brak jest odrębnych regulacji dot. momentu powstania obowiązku podatkowego dla faktur elektronicznych. W związku z tym obowiązek podatkowy powstaje u Podatnika w momencie wystawienia faktury elektronicznej, a nie przesłania jej do nabywcy.

Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Na podstawie § 13 ust. 1 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i § 15.

Zgodnie z § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy (...). Fakturę wystawia się również, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia, nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jednocześnie wskazać należy, iż jeżeli z powodów technicznych Podatnik ponownie przesyła komunikat dot. faktury elektronicznej, to nie powoduje to powstania obowiązku podatkowego, gdyż ponownie przesłana faktura nie dokumentuje odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą jej wystawienia.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w rozpatrywanym wniosku z dnia 08.05.2007 r. należy uznać za prawidłowe w części dot. pytania nr 3 zawartego we wniosku dot. powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury elektronicznej, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) faktura została wystawiona nie później niż w siódmym dniu od daty wydania towaru (przy założeniu, że przedmiotem sprzedaży są towary, co do których obowiązek podatkowy został określony w przepisach art. 19 ust. 1 i 4 ustawy) oraz
2) przed wydaniem towaru Podatnik nie otrzymał całości lub części należności za towar.

Podkreślić należy, iż podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 08.05.2007 r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, określonej we wniosku.

(Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 01.08.2007 r., sygn. III-2/443-63/07/EF — Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz