Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.08.2007

Działalność gospodarcza czy samozatrudnienie?

Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez Podatnika jednoosobowa działalność gospodarcza po zmianie definicji od 01 stycznia 2007r. nie będzie uważana za samozatrudnienie?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jt. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2007 r.w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2007 r. w trybie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Podatnik złożył wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 01 czerwca 2006 r. wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu polegającą na kierowaniu pojazdami na terenie Szwecji będącymi własnością usługodawcy. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w dniu 05 czerwca 2006 r. wnioskodawca posiada pełną swobodę co do sposobu i czasu wykonywania usług, a tym samym nie wykonuje usług pod kierownictwem usługodawcy. Ponosi również odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonanie.

Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza po zmianie definicji od 01 stycznia 2007 r. nie będzie uważana za samozatrudnienie.

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Zdaniem wnioskodawcy, po zmianie przepisów od dnia 01 stycznia 2007 r. wykonywane przez niego czynności nadal można zaliczyć do działalności gospodarczej.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny — Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu rozpatrując powyższe stwierdza co następuje:

Stosownie do treści art. art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm. — ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i poz. 1354) działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu i bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt 1, 2 i 4-9 .

W myśl art. 5b ust.1 w/w ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z cytowanych wyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że warunkiem uznania wskazanych rodzajów działalności za działalność gospodarczą jest prowadzenie jej we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jednakże aktywność zawodowa danej osoby nie będzie działalnością gospodarczą, jeśli odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat jej działań oraz ich wykonanie ponosi zlecający wykonanie tych czynności, jeśli wykonuje ona pracę pod kierownictwem zlecającego oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez niego i gdy osoba ta nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego ze swą działalnością. Dla wyłączenia z działalności gospodarczej wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. We wniosku podatnik poinformował, że posiada pełną swobodę co do sposobu i czasu wykonywania usług, a tym samym nie wykonuje usług pod kierownictwem usługodawcy. Ponosi również odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonanie. Wobec powyższego nie ma więc przeszkód prawnych do zaliczenia Pana działalności do działalności gospodarczej, prowadzonej w formie jednoosobowego podmiotu. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w zapytaniu należy uznać za prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy:

— stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
— nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika/inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szydłowcu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

(Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 18.06.2007 r., sygn. 1430/ND/415-5/07/UB — Urząd Skarbowy w Szydłowcu)

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz